USA har i spissen for samlet 14 land, framsatt kritikk mot rapport utarbeidet av Verdens helseorganisasjon WHO, om covid-19 virusets antatte opprinnelse i den kinesiske byen Wuhan.

 

Det hevdes at kineserne kan ha tilbakeholdt essensielle forhold, at Kina ikke har gitt tilgang til komplette, originale data og prøver. Kritikernes påstand er derfor hypotesen om at viruset har kommet på avveie fra et laboratorium i Wuhan som studerer virus. WHOs etterforskere i Wuhan, hvor også kinesiske etterforskere deltok, har ansett denne teorien som usannsynlig. Etterforskerne hadde derfor konkludert med at viruset kom til mennesker fra flaggermus via et animalsk mellomledd.

 

Trenering skapte tvil
Kineserne benyttet flere måneder omfattet forhandlinger, for å godkjenne igangsettelse av etterforskningen av virusets opphav. I tillegg til at etterforskerne visstnok påstår å ha hatt problemer med å få hurtig den etterspurte informasjon. Dette kan selvfølgelig ha skapt tvil og det synes å være hovedgrunnen til at rapporten ikke ble godkjent av de 14 land, herunder i tillegg til USA, blant annet også Australia og England. Kritikernes hypotese synes å være at årsaken til koronapandemien altså var et virus på avveie fra et laboratorium.

 

 

Evig ubesvart problemstilling

Korona-begravelse

Årsaken til viruset vil nok rimeligvis i all framtid alltid forbli konspirasjoner basert på ikke beviste hypoteser. Kineserne har følgelig derfor lansert sin egen hypotese for å ivareta sine egne interesser, om at viruset kom til Kina importert fra utlandet via frossen mat. Det er også gjort undersøkelser vedrørende eventuelle relevante diagnoser tilknyttet ubestemte dødsfall som er logget på overvåknings-filer forut for desember 2019, i tilknytning til feber, lunge- og luftveissykdommer på statisk signifikante nivåer både i Kina, samt for øvrig noen andre land, uten at det er funnet noen relevant sammenheng til covid-19 i det hele tatt. WHO har imidlertid diplomatisk likevel meddelt at etterforskningen vil fortsette.

 

Oppfordret WHO til å ta ytterligere skritt

Pressesekretær Jen Psaki

Det hvite hus har oppfordret WHO til å ta ytterligere skritt for å bestemme opprinnelsen til covid-19. «Det er en andre fase i denne prosessen som vi mener bør ledes av internasjonale og uavhengige eksperter», sa pressesekretær Jen Psaki i Det hvite hus.

 

 

Kinesisk statseid presse i forsvar
Den kinesiske presse skriver at de vestlige lands angrep på WHO-rapporten er en politisk drevet sammensvergelse, uten rettferdig og vitenskapelig basis, som ammunisjon for vestlig media og politikere for å undergrave Kina. Dessuten sier denne kinesiske pressen at eventuelt neste trinn i etterforskningen bør, av habilitetsgrunner, gjennomføres globalt av kinesiske eksperter for å oppnå et klarere bilde av virusets opprinnelse. Huanan sjømatmarked var ikke den opprinnelige kilden til utbruddet.

 

Sjefepidemiolog Zeng Guang

Zeng Guang, sjefsepidemiolog fra China CDC, mener derimot at disse som signerte rapporten er blindet av politisk skjevhet. «Jeg føler ikke at de snakker for ekte vitenskap om denne saken». Zeng fortsatte blant annet med at … om noen i rent politisk formål, kaster skitt på denne rapporten … vil det være blasfemi for vitenskapen».

 

 

 

Visedirektør Xin Qiang

Xin Qiang, visedirektør for Center for US Studies ved Fudan University, sa at «viruset kan ha mange opprinnelser. Noen land har rapportert om tidligere tilfeller enn Kina». Videre fortsatt han med «hvorfor ble etterforskningen bare gjennomført i Kina?».

En seniorekspert nær WHO-teamet, har fortalt på betingelse av anonymitet, at «en økende mengde tidlige data indikerer at utbruddet av covid-19 i andre land skjedde tidligere enn de offisielle rapportene … eksisterende bevis kan ikke konkludere med at viruset stammer fra Kina». Den anonyme eksperten fortsatte: «Vi har allerede delt alle tilgjengelige data med de utenlandske ekspertene, med full analyse … hva WHO-representantene stilte som spørsmål, handler om hvorvidt disse kunne kopiere de originale dataene og ta disse med seg, hvilket kunne involvere relevante kinesiske lover om personvern».

 

Teamleder Liang Wannian

Teamleder for de kinesiske representantene i WHOs felles ekspertgruppe, Liang Wannian, uttalte at «når det gjelder rådataene som krevde spesiell oppmerksomhet, framla kineserne disse for WHO-ekspertene, én etter én, for eksempel den tidlige saksdatabasen og epidemiologiske undersøkelsesformer for feltbruk. De kinesiske og utenlandske ekspertene diskuterte dataanalysemetodene og trinnvise resultater, supplerte videre og justerte dataanalyserammen og analyserte dataene på nytt, for deretter å sende ut resultatene».

 

Pandemier kommer og går

Svineinfluensa

Partene kan krangle subjektivt i all framtid om opphavet til den pågående koronapandemien. Noen erstatning vil man uansett ikke kunne oppnå av noen. Nå har imidlertid verden i nyere tid erfart hvor effektivt et virus kan ramme hele klodens befolkning. Dette slik som befolkningen forut har opplevd omfattede pandemier, eksempelvis svartedauden som rammet Eurasia og Nord-Afrika i tidsrommet fra 1346 til 1353 og drepte kanskje opp mot 200 millioner mennesker. Etter første verdenskrig oppsto influensa-pandemien Spanskesyken, som ikke stammet fra Spania, men denne ble først omskrevet av spansk presse. Derfor dette navn. Kinesere, som grov skyttergraver for de stridende parter, har for øvrig også tvilsomt blitt påstått å ha vært opphavet til spanskesyken, som drepte mellom 50 og 100 millioner mennesker. Pandemien varte i tidsrommet fra etter den første verdenskrig i 1918 til 1920, hvoretter den forsvant. Dette rimeligvis grunnet dannelse av masse immunitet, hvilket svenskene i startfasen av koronapandemien også satset på. Dette ga Sverige et langt større antall døde enn i sammenlignbare Danmark, Finland og Norge. Influensa pandemien A(H1N1) – som ble benevnt svineinfluensa, rammet verden så sent som i 2009 og 2010. Denne kan ha tatt livet av så mange som 580.000 mennesker, men derom er det usikkerhet.

 

Pandemi også som våpen
Som våpen kan virus ramme klodens befolkning, eksempelvis av en kyndig, forstyrret terrorist eller selv den minste stat, som til og med kan ha forhåndsprodusert vaksine for seg selv. Det vil nok være nyttig alltid å ha en pågående forskning, beredskap og samarbeid landene imellom, for å imøtegå også framtidige mulige pandemier, når folk fra alle verdens kanter kontinuerlig, kommunikasjonsmessig har kontakt og lever stadig nærmere hverandre.

 

 

Featured image: Wuhan Institute of Virology

31/03/2021