ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Måling gjort ved Mauna Loa observatoriet på Big Island, Hawaii, registrerte i helgen at konsentrasjonen av atmosfærisk CO2, for daglig gjennomsnitt, for første gang hadde passert 420 PPM, hvilket indikerer antall volumenheter per million. Aldri i menneskehetens historie har dette vært så høyt.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Ulik effekt av global oppvarming» – link: https://www.em24.uk/ulik-effekt-av-global-oppvarming/

 

National Oceanic and Atmospheric Administration

NOAAs hovedkontor

National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA, med hovedkontor i Washington, D.C., ble opprettet i 1970 av den republikanske presidenten Richard Nixon, for vitenskapelig å koordinere utvikling i de naturrelaterte elementer herunder også av atmosfærens CO2-konsentrasjon. Det året ble denne konsentrasjonen målt til 315 PPM.

Merk imidlertid at Nixon var en republikansk president som tydeligvis gikk inn for klimasaken, i motsetning til den siste republikanske presidenten, Donald Trump, som derimot tilsidesatte klimaendring og tilsynelatende alt derom, også forhold relatert til forhøyning av CO2-konsentrasjon.

Det er derfor et håp om at USA, som er verdens mest forurensede nasjon, erkjenner ansvar for sin andel av klimapåvirkende forurensning, enten det gjelder demokrater eller republikanere som styrer. Dette kan også betraktes tilknyttet partienes enighet i beslutningen i Kongressen, om å begrense kinesernes preferanser til gunstigere forurensnings-bestemmelser som tolereres for et angivelig u-land.

Det vises til siste passus i avsnittet «Bedrar verden økonomisk» i artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «The US wants to raise China’s status to a «developed country» – link: https://www.em24.uk/the-us-wants-to-raise-chinas-status-to-a-developed-country/, sitat: «Status som utviklingsland gir blant … og det er ikke like strenge vilkår i kampen mot global oppvarming.» Videre vises til president Joe Bidens tiltak i artikkelen «Planeten først – John Kerry – USA’s klimapolitikks nye leder» – link: https://www.em24.uk/planeten-forst-john-kerry-usas-klimapolitikks-nye-leder/

 

NOAAs Mauna Loa observatorium

Mauna Loa observatoriet

Mauna Loa Observatory er ett av NOAAs fire hoved- observatorier for atmosfærisk baselinjestasjon og er beliggende på øya Hawaii.

Disse observatoriene beror spredt fra Alaska til Sydpolen og danner grunnlaget for NOAAs globale nettverk av atmosfæriske observasjonssteder. Data blir analysert og samlet i arkivet Global Greenhouse Gas Reference Network. Samlede data er tilgjengelig for forskere fra hele verden.

Mauna Loa observatoriet begynte å samle CO2-målinger allerede på slutten av 1950-tallet. I 1960 lå atmosfærisk CO2-konsentrasjon på rundt 317 deler per million, sammenlignet med omkring 280 PPM på preindustriell tid. På lørdag ble det daglige gjennomsnittet målt til 421,21 PPM. Dette indikerer en økning på mer enn 50 prosent fra preindustrielt nivå.

Blant annet skal den unge, kjente klima-aktivisten Greta Thunberg visstnok ha merket seg NOAAs nedslående siste data om CO2-nivået, og følgelig beskrevet den høye målingen omfattet mer enn 420 PPM CO2 i jordens atmosfære, som negativt fundamentalt for et forverret klima.

 

Stigende gjennomsnittstemperatur

Temperaturøkning

Parallelt med den økende konsentrasjonen av atmosfærisk CO2, øker den globale gjennomsnitts-temperaturen. Herunder er antallet av ekstreme værhendelser økt merkbart. Dette er en trend som har vært samsvarende med benyttelse av fossilt brensel, hvilket har akselerert raskt siden 1970-tallet. Det er beregnet at ved doblingen av atmosfærisk CO2 kan forventes at jordens gjennomsnittlige temperatur kommer til øke med minimum 2,5 ºC til maksimum vel 4 ºC over det preindustrielle gjennomsnitt, om hvilket data er hentet fra is-kjerner. Det er ved denne metode man har belyst at dagens CO2-nivåer er høyere enn på noe tidspunkt i de minst 800.000 forutgående år.

Scenarioet vil imidlertid ikke endre seg vesentlig om utslippene av samlede klimagasser skulle reduseres. Planeten vil likevel fortsette å bli varmere i årene som kommer, mener forskerne. Dette ettersom oppvarmingen som verden opplever, er et resultat av menneskehetens alle utslipp siden den industrielle revolusjonen.

 

Mange ulike drivhusgasser

Drivhusgasser

CO2 er imidlertid ikke den eneste drivhusgassen som øker klodens temperatur. Utslipp av både metan og svovelheksafluorid virker også inkludert i samlede klimagasser. Dette selv om metan ikke forblir i atmosfæren så lenge som CO2, absorberer metan varme mye mer effektivt, hvilket medfører raskere forverring klimakrisen. Metan skal være godt over 80 ganger mer påvirkelig for oppvarming enn CO2 i løpet av de to første tiårene etter utslippene.

Metan har hatt enorm økning forårsaket av landbruk, oppdrett av husdyr og gjødsel-håndtering, tett etterfulgt av petroleums- og naturgassproduksjon, samt kullgruvedrift og deponier. Det finnes omtrent åtte ganger så mye karbondioksid i jordens atmosfære som metan, men metan er altså langt mer effektivt til å varme opp atmosfæren.

Svovelheksafluorid, et drivhusgass som kommer fra produksjon av isolatorer av utstyr brukt på elektriske nett og skal ha mer enn 20.000 ganger større oppvarmings-effekt enn CO2 i et 100-årsperspektiv. Konsentrasjonen av denne gassen er mer fortynnet enn for de fleste andre store klimagasser i atmosfæren. Denne er imidlertid sterkt økende og har doblet seg siden 2003. Det skal være anslått at molekyl av svovelheksafluorid kan holde seg i atmosfæren i mer enn tre årtusener.

 

Menneskeheten i en selvmords-bane

Generalsekretær António Guterres

FNs generalsekretær António Guterres sa i desember noe som forstås som at «dersom verden ikke reduserer produksjonen av fossilt brensel med minst 6 % hvert år fra nåværende tidspunkt fram til 2030, vil ting bli mye verre». Dette basert på forskningsdata.

Generalsekretæren skal visstnok også ha advart om at «Tempoet for klimaendringer viser at menneskeheten er i en selvmords-bane». Det vises til artiklene «Rich countries do not fulfil climate promises» – link: https://www.em24.uk/rich-countries-do-not-fulfil-climate-promises/, «Statement from The Elders – on COP27» med undertekst: «The Elders welcome historic breakthrough on loss and damage at COP27, but call on G20 leaders to phase out fossil fuels faster» – link: https://www.em24.uk/statement-from-the-elders-on-cop27/, «A message from The Elders» – link: https://www.em24.uk/a-message-from-the-elders-15/, «A message from The Elders – Ricardo Lagos» – link: https://www.em24.uk/a-message-from-the-elders-ricardo-lagos-2/, «A message from The Elders» med undertekst: «Beyond declarations: Climate action now» – link: https://www.em24.uk/a-message-from-the-elders-13/, «Message from The Elders – Ricardo Lagos» med undertekst «COP26 – link: https://www.em24.uk/message-from-the-elders-ricardo-lagos/ og «Message from The Elders – Zeid Raad al Hussein» – link: https://www.em24.uk/message-from-the-elders-zeid-raad-al-hussein/

Klimaavtalen fra Paris har som målsetning å begrense økningen i den årlige gjennomsnittlige globale temperaturen til kun 1,5 °C over det preindustrielle gjennomsnitt ved utgangen av det 21. århundre, om hvilket det er svært delte meninger om kan oppnås. Den forventede doblingen av atmosfærisk CO2, som sannsynligvis vil skje innen år 2060, har vært knyttet til en prognosert tre-graders eller mer oppvarming av planeten. En studie som ble utgitt i fjor, estimerte at en dobling av CO2-nivåene sannsynligvis vil føre til en temperaturøkning på mellom 2,3 og 4,5 grader Celsius, men studien utelukker heldigvis ikke en mer beskjeden oppvarming dersom sterke tiltak blir gjennomført.

I tillegg til temperaturøkningen, medfører en varmere atmosfære flere tilfeller av tørke i noen områder og mer flom i andre. Dessuten intensiveres verdens potensiale med flere uforutsigbare stormer eller orkaner og tyfoner. Bare i USA er utslippene alene mer enn 5 milliarder tonn karbondioksid årlig, forårsaket av elektrisitetsproduksjon, industri og transport. Omtrent halvparten av CO2-utslippene forblir i atmosfæren og induserer oppvarming, mens mer enn en fjerdedel absorberes i havene, hvor det forsurer vannet og forstyrrer marine økosystemer. Det vises til artiklene «China fighting drought and forest fires» – link: https://www.em24.uk/china-fighting-drought-and-forest-fires/, «Hva om ikke klimamålet nås?» – link: https://www.em24.uk/hva-om-ikke-klimamalene-nas/ og «Naturkatastrofer – Betaling for klimagasskvote» – link: https://www.em24.uk/naturkatastrofer-betaling-for-klimagasskvote/

 

Havtemperaturene stiger dramatisk

Varmere hav

NOAA måler også havtemperaturene. Dette skjer med satellitt eller andre metoder. I de mer enn 40 årene denne målingen har pågått, har NOAA aldri tidligere målt så høye havtemperaturer som omfattet i den første uka i inneværende års april måned.

De globale temperaturene på havoverflaten har på dette tidspunktet i gjennomsnitt vært 21,5 grader Celsius. Det tidligere høyeste var på 21,0 ºC i mars 2016.

Overflatetemperaturene er gjennomgående omtrent én grad Celsius høyere nå enn for 140 år siden. Prognoser viser at økningene i temperatur vil komme til å framholde videre gjennom hele inneværende århundre. Det kan derfor følgelig påregnes tilnærmet isfrie somre i Arktis ved slutten av dette århundret. Dette om ikke isen forsvinner enda tidligere, hvilket det ikke kan sees bort fra.

Havoverflatetemperaturen i europeiske hav øker imidlertid langt raskere enn for de øvrige verdenshavene. Bare i løpet av de siste 25 årene har økningen av temperaturen på alle europeiske havoverflatene vært omkring 10 ganger raskere enn den gjennomsnittlige økning i løpet av det siste århundret.

I fem europeiske havområder skjer imidlertid oppvarmingen enda hurtigere. Dette gjelder temperaturen i Nordsjøen og Østersjøen. De skandinaviske land har nok tjent på dette. Her har havtemperaturen de seneste 25 årene steget opptil seks ganger raskere enn for det globale gjennomsnittet. Temperaturen i Middelhavet og Svartehavet har ellers steget tre ganger raskere enn i gjennomsnittet for verdenshavene.

 

Paris-konvensjonen saboteres

Accord de Paris c’est fait

Det er fastslått at globen ikke kan unndra seg klimaendringer, hvilket allerede har vist sin tilstedeværelse ved voldsomme naturkatastrofer. Ved strikt politikk og korrekte raske handlinger kan imidlertid skadevirkningene begrenses. Dette gjelder alle, selv om det i verdenssamfunnet hersker individer med en Napoleons ambisjoner om ære før sin død, to hundre år etter originalens bortgang.

Det er ikke tvil om at pågående krigers forskrudde hoder har satt Paris-konvensjonens planlagte forløp mange år tilbake. Det vises til artikkelen «Klimaendringer gjør verden mer utrygg» – link: https://www.em24.uk/klimaendringer-gjor-verden-mer-utrygg/

Det bør ikke herske noen betenkning om at det finnes manipulerende enkeltpersoner som åpent hevder Hitler-manerer i både Sørøst-Asia og andre steder, som snart vil komme til å føre verden påny inn i en miljømessig negativ trend. Dette om ikke menneskeheten selv regulerer muligheten for en tilstand mot hvilken generalsekretær Guterres advarer. Det vises til artikkelen «En ny Hitler – president Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/

 

Featured image: Illustrasjonsbilde National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA

13/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!