President Xi Jinping som er øverste leder av Kinas Central Military Commission herunder People’s Liberation Army Air Force, ga torsdag ordre om at People’s Liberation Army og People’s Armed Police Force skulle mobiliseres klar for en «worst case-konflikt» med USA.

 

Kina har altså forberedt seg på «det verste militære utfall» i situasjonen tilknyttet det internasjonale tilbakeslaget grunnet Hong Kongs nye nasjonale sikkerhetslov. Ordren ble gitt etter Trump-administrasjonen ved utenriksminister Mike Pompeo erklærte at han hadde informert Kongressen om at Hong Kong ikke lenger opprettholdt reell autonomi hensyntatt foreliggende fakta. Det vises til artikkel i www.em24.uk  – «Kina innfører ny lov for sikkerhet i Hong Kong» – link: https: https://www.em24.uk/kina-innforer-ny-sikkerhetslov-for-hong-kong/

 

Lovendring i Kongressen

Den amerikanske Kongressen

Det må derfor besluttes stadfestet i Kongressen at Hong Kong ikke lenger er kvalifisert som autonom fra fastlands-Kina. Byens spesielle handelsstatus må derfor kalles tilbake. Dette vil medføre at eksport fra eller via Hong Kong blant annet vil medføre samme fulle importtoll som Kina ellers må betale. Pompeo anførte at: «Denne avgjørelsen gir meg ingen glede, men forsvarlig politikk krever en anerkjennelse av virkeligheten. Mens USA en gang håpet at et fritt og velstående Hong Kong ville gi en modell for det autoritære Kina, er det nå klart at Kina modellerer Hong Kong etter seg selv.» Det vises ellers til artikkel i www.em24.uk – «Kina truer USA med kald krig» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-usa-med-kald-krig/

 

Kina var forberedt

FNs Sikkerhetsråd

Ruan Zongze som er seniorforsker ved China Institute of International Studies, en utredelsesseksjon under Kinas utenriksdepartement, uttalte at: «USAs trusler var som forventet, men amerikanerne er meningsløse ved å forhindre vedtakelse av loven. Vi har forberedt oss på det verste utfall.»

Tvisten mellom Kina og USA vedrørende Hong Kong ble også brakt inn for FN av Washington torsdag, med anmodning om et nødmøte vedrørende byen. Beijing avviste straks møtet med henvisning til at USAs anmodning var «grunnløs», idet lovgivningen var et rent internt anliggende for Kina.

Den amerikanske avgjørelsen har reist spørsmål om hvorvidt den spesielle økonomiske statusen som Hong Kong nå har i henhold til amerikansk lov, ville bli opphevet. Lov om menneskerettigheter og demokrati i Hong Kong av 2019 krever at utenriksdepartementet sertifiserer minst årlig at Hong Kong beholder nok autonomi til å rettferdiggjøre sine gunstige handelsbetingelser atskilt fra det som er mottatt fra Kinas fastland.

 

Kina mobiliserer

President Xi sammen med militære ledere

President Xi Jinping som også altså er formann i Kinas Central Military Commission (CMC), besøkte torsdag det operative kommandosenteret i en People’s Liberation Army Air Force base i Gansu-provinsen, for å sjekke kampberedskapen og treningen. Xi oppfordret det kinesiske militæret til å fortsette å forbedre sin kampevne og beredskap. Han understrekte at de væpnede styrkene må forstå, opprettholde og implementere partiets teorier om å bygge et sterkt forsvar omfattet det som både partiets strategi og politikk nødvendiggjør: «Forsvaret må også alltid ha sine oppdrag i tankene».

 

Det kinesiske forsvaret

Kinesiske J-10 jet fighters

President Xi sjekket hvordan luftforsvaret jobber ved basens kommandosenter og ble orientert om dens operasjoner og trening. Presidenten holdt videre telekonferanser med tropper fra basen, snakket med operatører på en overvåkningsradarstasjon og beordret disse til å fortsette å gjøre rede for sine evner og gi nye bidrag til landets luftforsvar. Under et møte med People’s Liberation Army’s høytstående sjefer og basens senioroffiserer, beordret Xi militæret til å fortsette å intensivere sin kampberedskap for å sikre at tropper alltid er klare til å kjempe og er i stand til å beseire fiender. Han sa at trening og øvelser må være realistiske og må være fokuserte mot nær reell krig.

Da Xi snakket med piloter og bakkeansatte fra et transportflyregiment, anerkjente han deres deltakelse i den sivile aksjonen omfattet såing av planter fra fly og oppmuntret disse til å fortsette å støtte økonomisk og sosial utvikling.

 

Den 13. nasjonale folkekongressen

President Xi Jinping

President Xi Jinping hadde forut kommet med merknadene da han møtte den militære delegasjonen på den tredje sesjonen av den 13. nasjonale folkekongressen, som åpnet i Beijing fredag. Det er 289 nasjonale lovgivere fra de væpnede styrkene, som utgjør den største gruppen av lovgivere i den 13. NPC. Disse merknader omfattet effektiviteten av reformer av nasjonalt forsvarssystem testet ved utbrudd og oppfordret til å streve for å overvinne vanskeligheter skapt av COVID-19 for å realisere årets mål og oppdrag gitt av det kommunistiske partiet i Kina og det kinesiske folket.

Presidenten fortalte de nasjonale lovgiverne fra People’s Liberation Army og People’s Armed Police Force at koronavirusutbruddet har hatt en dyp innvirkning på verdenssituasjonen og Kinas sikkerhet og utvikling. Det kinesiske militæret må holde fast ved basistenkningen og kamptrening på en effektiv, rettferdig, sofistisk måte for å sikre trygg nasjonal suverenitet, sikkerhet, utviklingsinteresser og strategisk stabilitet. Xi instruerte militæret om å utforske metoder for å utføre treningsoperasjoner og andre oppgaver i nærvær av regelmessige anti-epidemiske tiltak, ordne sine planer i samsvar med skiftende situasjoner, redigere kampforberedelser og utføre kampøvelser på en fleksibel måte. De væpnede styrkene må forbedre den operative evnen i hvert aspekt. Militæret ble også beordret til å lage gode planer for utviklingen for de kommende fem år. Planene må gjøres detaljerte og nøyaktige med beregninger om hvordan forsvarsbudsjettet skal benyttes for å sikre at utgifter går til ting som er verdt å gjøre.

 

Troppene skal støtte det sivile Kina

Kinesisk landsby

President Xi ba dessuten om at troppene skulle støtte økonomisk og sosial utvikling og tilby hjelp til å bekjempe fattigdom. Sentrale og lokale myndigheter og partiorganisasjoner må også støtte militæret og bidra til å løse mannskapenes egne problemer.

Det bør legges merke til at president Xi på torsdagens møte benyttet tilmålt tid til å snakke om sivile uskyldige sysler som blant benyttelse av forsvares transportfly til å så frø over det vidstrakte landet. Dette viser klart at de utad oppfattede krigerske ordre til hvilke det her refereres fra dagens helferske, kinesiske aviser, at presidenten bedriver et pantomimespill for å bli referert i internasjonal presse, som tydeligvis hadde fått anledning til å følge presidentenes spill i detalj for å formidle dennes og partiets stilling vedrørende amerikanernes og andres sterke involvering og motstand mot Kinas interne politikk i dennes styre av Hong Kong.

Når det gjelder den amerikanske Kongressens endring av handelslovgivningen vedrørende Hong Kong, tilknyttet at reell autonomi blir fratatt byen, må det påregnes at Kongressen vil gi sin fulle støtte til Trump-administrasjonens ønske. Det er imidlertid ikke sikkert at dette er så meget imot Kinas sanne intensjon for å få ryddet unna en oppviglerregion mot den det generelle kinesiske styringssystem og den kommunistiske ledelsen.

 

 

28/05/20