ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Vietnams statsminister Phạm Minh Chính besøkte Kinas president Xi Jinping i Beijing den 26. denne måned mens statsministeren likevel var i Kina for å delta i Summer Davos’ møtet som skulle avholdes dagen etter i kystbyen Dalian, nordøst i den kinesiske provinsen Liaoning, hvor det denne gang skulle diskuteres nødvendig endring av energitilgangen for å bekjempe klimaendringer med framtidig mål om ingen påvirkende utslipp.

 

President Xi sa til statsminister Phạm Minh Chính at den raske økonomiske utviklingen og den langsiktige sosiale stabiliteten de to landene imellom, viser styrken til det sosialistiske systemet.

 

President Xis tidligere besøk i Vietnam

President Xi Jinping og generalsekretær Nguyễn Phú Trọng med koner under statsbesøket i desember 2023

 

President Xi sitt besøk i Vietnam på slutten av fjoråret, var det første kinesiske statsbesøket i Vietnam på seks år. Xi søkte å utdype båndene mellom de kommunistiske naboene.

 

Kina-Vietnam-samfunnet

Møte i «Kina-Vietnam-samfunnet»

 

Under dette statsbesøket hadde Xi og generalsekretær Nguyễn Phú Trọng blitt enige om å etablere et Kina-Vietnam-samfunn omfattet en felles strategisk framtid. Det skulle innledningsvis forhandles om bilaterale relasjoner i en ny fase.

I løpet av det siste halve året hadde følgelig de to landenes kommunistpartier hatt nære utvekslinger mellom høytstående embetsmenn og samarbeid på forskjellige felt, som har gitt konkrete resultater.

President Xi fortsatte med at det skjer endringer i verden, men Kina og Vietnam opprettholder likevel en langsiktig sosial og økonomisk utvikling i det etablerte Kina-Vietnam-samfunnet. Denne sørger i sine overensstemmelser for justering av behovene av modernisering i begge de to deltagende land og bidrar til å opprettholde regional fred og stabilitet. Dessuten fremmer Kina-Vietnam-samfunnet utviklingen av den globale sosialistiske idéen og dennes styrke.

Xi presiserte videre at Kina er villig til å samarbeide med Vietnam for å opprettholde solidaritet og vennskap, konsolidere gjensidig støtte og utdype gjensidig fordelaktig samarbeid. Kina er også klar til å gå sammen med Vietnam for modernisering, samt gi større bidrag til verdensfreden og stabilitet for utvikling og velstand.

 

Oppmuntrer kinesere til investering i Vietnam

President Xi oppmuntrer til kinesisk investering i Vietnam

 

Xi sa at Kina er villig til å oppmuntre flere kinesiske bedrifter til å øke sine investeringer i Vietnam. Han håper at Vietnam ville gi tilbake til de kinesiske bedrifter som investerer, et rettferdig ikke-diskriminerende forretningsmiljø.

Begge sider bør gjøre bruk av alle mulige ressurser til vennlige utvekslinger mellom partene, herunder støtte opp om grenseprovinser for å styrke vare- og tjenesteutvekslinger. Dessuten også å implementere levebrødsprogram omfattet spesielt landbruk, utdanning og helsetjenester. Videre gjøre bruk av ikke-statlige, ungdoms- og andre utvekslings-plattformer, samt konsolidere opinionen for et godt Kina-Vietnam vennskap, presiserte president Xi.

 

Problemet i Sør-Kina-havet

Vietnams problemer med Kina i Sør-Kina-havet

 

Deretter kom Xi med bemerkninger om det brennhete problemet omkring Sør-Kina-havet. Han sa at, «begge sider bør håndtere maritime spørsmål på en riktig måte, framskynde en felles utvikling av maritime ressurser og i fellesskap opprettholde regional fred og stabilitet.»

Avslutningsvis ba den kinesiske presidenten den besøkende statsminister Chính om å overbringe sine hjertelige hilsener til generalsekretæren i Vietnams kommunistpartis sentralkomité Trọng, samt landets nye president Tô Lâm.

 

Unngikk kommentarer om Sør-Kina-havet

Problemer i Sør-Kinahavet

 

Statsminister Chính, som høvelig hadde lyttet til den mektige presidentens utredning om Kina-Vietnam-samfunnet, tok først til orde da president Xi berørte den for Vietnam ømtålige problematikken vedrørende Sør-Kina-havet. Statsministeren avledet imidlertid med å si at «Vietnam støtter Kinas holdning til Taiwan-spørsmålet og holder seg fast til ett-Kina-prinsippet.

Statsministeren omgikk altså alle kommentarer tilknyttet Sør-Kinahavet og tilføyde uspesifiserte, diplomatiske kommentarer om at «strategisk gjensidig tillit og pragmatisk samarbeid med Kina og bygging av et fellesskap med en felles framtid, har strategisk betydning».

 

I sentrum for stormaktene

Vietnam et midtpunkt for Kina, Russland og USA

 

Statsminister Chính fortsatte med å si at «Vietnams topp-prioritet og strategiske valg i dennes utenrikspolitikk vil ikke bli påvirket av ytre oppfordringer eller forstyrrelser.» Tilsynelatende tenkte statsministeren på Russlands president Vladimir Putins nettopp avholdte besøk og US-president Joe Bidens besøk i september i fjor.

Det vises til avsnittet «Putins reise til Vietnam» i den tidligere artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Putin on state visits to North Korea and Vietnam» – link: https://www.em24.uk/putin-on-state-visits-to-north-korea-and-vietnam/ og artikkelen «President Biden on courtesy trip to Vietnam» – link: https://www.em24.uk/president-biden-on-courtesy-trip-to-vietnam/

Tidspunktet for Vietnams statsministers møte med president Xi skjedde nesten samtidig med intensive forhandlinger med Russlands president Vladimir Putin under dennes første besøk i Vietnam siden 2017.

 

Bambusdiplomati

Bambusdiplomati

 

Putins to-dagers besøk i Hanoi den 21. juni, medførte imidlertid øyeblikkelig sterk kritikk mot Vietnam fra USA ved det amerikanske utenriksdepartementets nestkommanderende for østasiatiske og stillehavssaker, Daniel Kritenbrink.

Kritenbrink sa til media i Hanoi at tilliten mellom USA og Vietnam nå var på «all-time high», mens han pekte advarende på Hanois forhold til Moskva. Vietnam hadde høynet sitt forhold til USA sent i 2023, til et omfattende strategisk partnerskap. Det er imidlertid anført av analytikere at Vietnams diplomati kan være useriøst. Landet bedriver «bambusdiplomati» hevdes det av kritikere. Dette ettersom landet tilsynelatende inngår strategiske partnerskap med alle og enhver. Det hevdes imidlertid fra vietnamesisk hold, at landet unngår å ta side i internasjonale konflikter og opptrer følgelig nøytralt.

 

USA anser Vietnam som nøkkelpartner

USAs finansminister Janet Yellen på besøk i Vietnam

 

Mens USA anser Vietnam som en nøkkelpartner for å implementere sin Indo-Stillehavs-strategi, har denne derfor jobbet hardt for å kurere eller smigre det sørøstasiatiske landet. Kinas president Xi mener tydeligvis at omfanget av Vietnams samarbeid med de øvrige stormaktene er begrenset på grunn av en rekke strukturelle motsetninger, inkludert forskjeller i sosiale systemer, ideologier og historiske konflikter. Det sistnevnte relatert til Vietnamkrigen med USA dypt involvert på 1960- og 1970-tallet.

 

Kina truer Vietnam

Kina truer Vietnam og andre land i Sør-Kina-havet

 

President Xi skal ha uttalt at, «Vietnam har klart å opprettholde en politisk nøytral og objektiv holdning. Hanoi er godt klar over at fred og stabilitet er den største felles interessen i regionen. Provokasjoner eller konfrontasjoner med Kina vil ikke bringe noe godt», skal Xi ha sagt eller tilsynelatende ha truet.

På grunn av den stadig eskalerende spenningen i Sør-Kina-havet, på grunn av havets øvrige naboer og provokasjoner under angivelig påvirkning av eksterne krefter, er det viktig for Kina og Vietnam, så vel som andre sørøstasiatiske land, å forbedre kommunikasjonen og håndtere den sensitive situasjonen gjennom samarbeid. Ved å samarbeide med Kina øyner nok Vietnam økonomisk vekst. Integrering og opprettholdelse av stabilt forhold til regionens stormakt, oppfattes rimeligvis å ville gi landet en større innflytelse.

 

ASEAN

ASEAN medlemmers flagg

 

Vietnam deltar også aktivt i ASEAN-saker, men har tatt i bruk en annen vagere eller mer moderat tilnærming enn Filippinene når det gjelder håndtering av tvisten med Kina over Sør-Kina-havet. Tilsynelatende utsetter Vietnam konfrontasjonene, som etter all rimelighet vil komme før eller senere.

Kineserne stresser heller ikke Vietnam vedrørende problematikken ettersom disse trolig mener Vietnam ved manglende avklaring over tid opparbeider presedens for Kinas sak. Dette så lenge Vietnam holder fred om eller nærmest ignorerer saksforholdet. Dette ikke hensyntatt at Filippinene dog har vunnet et saksanlegg mot Kina, mot dennes selvbestaltede inngripen i filippinske havområder som prinsipielt reguleres av Internasjonal havretts bestemmelser.

 

Voldgiftssaken om Sør-Kina-havet

Filippinene voldgiftssak mot Kina behandles

 

Filippinene hadde i 2013 innledet voldgiftssak mot Kina i en tvist angående landets respektive maritime rettigheter og lovligheten av kinesiske aktiviteter i Sør-Kina-havet.

Kina avviste voldgiftsretten fordi denne påsto at retten ikke hadde jurisdiksjon i saken. Kinas hadde akseptert tvisteløsning av saken i henhold til FNs havrettskonvensjon – UNCLOS. Filippinenes påberopte saksgrunnlag var begrenset til kun havavgrensninger og fastsettelse av historiske tilstander. Kina nektet derfor å delta i voldgiftssaken. Retten betraktet ikke kinesernes avvisning som plausibel. Det ble derfor av voldgiftsdomstolen avsagt dom som ble beriktiget i 2016.

Kina har imidlertid deretter kontinuerlig nektet å akseptere denne dommen og framholdt med sine ulovlige aktiviteter med angrep mot filippinske skip i havområdet som kineserne mener er disses rettmessige eiendom. Det vises til artiklene «China’s standard map» – link: https://www.em24.uk/chinas-standard-map/, samt «Enighet om å dempe Kinas innflytelse i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/enighet-om-a-dempe-kinas-innflytelse-i-sor-kina-havet/

 

Pågående kinesisk piratvirksomhet?

Kinesisk piratvirksomhet

 

Så sent som i inneværende uke har kineserne bordet filippinske skip, skadet mannskap på disse og beslaglagt skipenes våpen. Kineserne benyttet kraftige vannkanoner mot båtene og med en oppførsel som om det skulle råde en krigssituasjon. Det seneste bordingen skjedde ved at kinesisk kystvakt bevæpnet med macheter i 1700-talls vestindisk stil tok seg ombord i det filippinske skipet og hogg vilt om seg. USA skal visstnok ha protestert på vegne av filippinerne vedrørende forholdet.

 

Møte mellom Kinas og Vietnams statsministre

Vietnams og Kinas statsministre, Phạm Minh Chính og Li Qiang

 

Voice of Vietnam rapporterte at den kinesiske statsministeren Li Qiang også hadde møtt den vietnamesiske statsministeren under møtet i Dalian. Dette skjedde før det senere møtet med president Xi i Beijing.

Statsminister Chính hadde da angivelig foreslått at de to land skulle framskynde framgangen i markedsåpningen vedrørende landbruks- og akvatiske produkter, samt skape betingelser for påskyndet etablering av handelsfremmende kontorer både i Vietnam, samt i flere kinesiske byer, relatert til Kina-Vietnam-samfunnet. Dette for å utveksle tiltak for å forbedre effektiviteten tilknyttet tollbehandling og ellers oppgradere den øvrige strukturen ved grensen.

Videre hadde den vietnamesiske statsministeren presisert, ifølge medieoppslag, at han  forventet å samarbeide med Kina innen blant annet opplæring av personell, ledelse, kontroll og design av forestående jernbaneprosjekter.

 

Featured image: Vietnams statsminister Phạm Minh Chính og Kinas president Xi Jinping

27/06/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!