I mer enn ett tiår har Sparebank 1 Østlandet sammenhengende begått grov bekjentskapskorrupsjon mot en kunde. Banken, som er deltager i Sparebank 1 Gruppen AS, het tidligere Sparebanken Hedmark.

 

Banken har begått bedrageriet mot kunden på oppdrag for en dame med navn Randi Sømo. Kunden er blitt påført tap omfattet mange titalls millioner kroner. Bankens saksbehandler i korrupsjonsbedrageriet har vært Geir Arne Hagaløkken, hvilken i sin tid ble ansatt i banken uten noen form for faglig kompetanse. Hagaløkken overtok som kundens saksbehandler etter at bankens forutgående saksbehandler var blitt straffedømt i 3 år for underslag. Hagaløkken er for øvrig også blitt politianmeldt for å ha forklart seg usant under ed både i tingrett og lagmannsrett, men anmeldelsene synes å ha blitt ubehandlet grunnet påtalemyndighetens kapasitetsproblemer. Hagaløkken påsto i begge retter at denne ikke kjente Randi Sømo.

 

Læregutt driver banken

Geir Arne Hagaløkken

Hagaløkken fikk i sin tid jobb i banken som uutdannet læregutt ved bankens kontor i Kongsvinger, men etterhvert skulle han lede bankens beskjedne avdeling den gang i et brakkelignende lokale på Skarnes omfattet ett par andre ansatte.

Utsikt fra hyttefeltet

 

Sparebank 1 Østlandet gir falske lånetilsagn til hytteutbygger
Hagaløkken hindret i årevis et svensk bolags prosjekterte utbygging omfattet 20 millioner kroner på et av Kongsvinger kommune godkjent hyttefelt som bolaget hadde kjøpt for 3 millioner kroner. Metoden som ble benyttet av Hagaløkken var å innvilge generelt lån til den utbygger kunden måtte velge. Kredittverdig utbygger ble valgt, men deretter, uten plausibel grunn, nektet banken å utbetale lånet. Samtidig slettet ikke banken mange år forut innfridde obligasjoner for samlet nær 5 millioner kroner. Dette med den følge at det svenske bolaget som var blitt valgt som utbygger ikke fikk benyttet alternative banker til å finansiere utbyggingen.

 

Sparebank 1 Østlandet bedriver notorisk manipulasjon av lånekunder – skygg unna!
Kunder som søker lån i Sparebank 1 Østlandet bør være forberedt på at banken innvilger lån som ikke utbetales også på annet vis. En kunde bosatt i utlandet ble eksempelvis innkalt av banken for å signere et lån med pant i fast eiendom. Lånedokumenter og pantobligasjon med tilleggskausjon fra tredjemenn ble utførlig signert. Lånet ble imidlertid ikke utbetalt. For å hindre at kunden tok affære, lovet banken jevnlig i ettertid å utbetale lånet, men opplyste ingen plausibel grunn for sin manglende utbetaling. Forut, samme dag gjeldsbrevet ble underskrevet av kunden, hadde for øvrig Sømo besøkt banken og selv fått innvilget et lån stort kr 900.000.

Bjørn Ove Myhrsveen

Bankens nekting av å slette de innfridde obligasjonene pågikk inntil banken ble tvunget til å innrømme frivillig sletting i forføyningssak mot denne behandlet ved Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten anførte frivilligheten i sakens premisser etter et «rettslig stunt» foretatt av den bedratte kunden. Deretter trenerte banken likevel slettingen, hvilket først skjedde på fristdagen for bankens anketilsvar til Høyesterett. En annen rangs advokat, av kunden kjent å ha erfaring som pumpemann på farens bensinstasjon i Fåvang i Gudbrandsdalen, prosederte saken for banken (Hagaløkken) og medvirket følgelig i Hagaløkkens korrupte handlinger.

 

Me-too-varsel
Man skulle jo ikke før i tiden være dyneløfter, men i disse Me-too-tider kan det tilsynelatende varsles offentlig om umoralsk opptreden. Den eldre, uvanlig kortvokste, fraskilte Randi Sømo som utnyttet Hagaløkken, stammer fra Nordre Osen i Åmot kommune i Østerdalen. For tiden er hun bosatt på Lørenskog utenfor Oslo og skal visstnok være utdannet barnehagelærer i Kristiansand, men har den senere tid arbeidet som inspektør ved en problematisk skole i Groruddalen i Oslo som omfattet mange innvandrerelever. En utsatt stilling, hvilket rimeligvis ikke tiltrakk seg mange søkere.

 

«Slek ligg je i senga …»

Randi Sømo

Den den gang ukjente Randi Sømo dukket plutselig ubedt opp i kundens familiebolig i utlandet sammen en bekjent av familien, en ungkar nå i 60-årene, nedenfor kun benevnt ungkaren. Under middagen, som vanlig ble servert besøkende, sutret Sømo over uvelkommen mottagelse hos en av ungkarens slektninger i Norge, hos hvilken hun ikke hadde fått noe servering, kun en kald skulder. Noe som i ettertid er vel forståelig. Sømo gikk til sengs med menn hun plukket opp på byen. Da Sømo gikk til sengs i familieboligens «svigermorleilighet», hvilken de besøkende var blitt tildelt for natten, påkalte denne oppmerksomhet fra soveværelset. Plutselig slår Sømo lakenet til side, blotter sin gamle, nakne, spinkle kropp og sier: «Slek ligg je i senga med … (ungkarens navn)». Den utsatte for blottingen snudde seg straks vekk og forsvant fra det lite attraktive synet. Når sant skal sies, lignet den spinkle, gamle kroppen på en alien slik fingerte bilder av sådanne ble publisert i amerikanske media på 1950-tallet. Ungkaren fortalte at han hadde blitt plukket opp av den fraskilte Sømo på by’n i Oslo og blitt med henne hjem for betjening. Ungkaren hadde etter hvert blitt boende hos Sømo, ettersom hun disponerte bolig etter skilsmissen. Ungkaren hadde selv ingen bolig ut over en kostbar leilighet på Aker Brygge hvilken han leide midlertidig sammen med en kamerat.

 

Bedrageri av kvinne fra kjent skipsbyggerfamilie
Sømo har imidlertid ikke bare deltatt i bedrageriet sammen med Hagaløkken mot ovennevnte offer, men også deltatt sammen med ungkaren og hans kamerat i et bedrageri omfattet nær 4 millioner kroner mot en kvinne fra en kjent skipsbyggerfamilie på Møre. Kvinnen ble lurt til å betale for angivelige aksjer i ungkarens og dennes kamerats verdiløse selskap. Ungkaren har i ettertid innrømmet at selskapet som denne hadde fått fra tredjemann, forsettlig var blitt rekonstruert for bedrageri av en velrenommert større annonsebedrift på nett.

 

Deltagelse i underslag fra uskiftebo
Sømo har også deltatt i ungkarens underslag mot et uskiftebo av et uimotsagt beløp estimert til nær 14 millioner kroner, i hvilket ungkaren, som var en av flere arvtagere, selvoppnevnt opptrådte som administrator inntil de øvrige arvtakerne begjærte innsatt offentlig verge. Pengene har Sømo og ungkaren blant annet benyttet til luksusreiser omfattet cruise i Karibia, besøk på Maldivene og Seychellene og øvrige fasjonable steder hvor «rikfolk» ferdes.

 

Hagaløkkens motivasjon?
Det kan være vanskelig å bevise materielle belønninger fra Sømo til Hagaløkken, hvilket kunne medføre strafferettslig forfølgelse relatert til korrupsjonen. Det er imidlertid rimelig for alle å spørre hvilke motiver den ugifte Hagaløkken kunne ha hatt for sitt ovennevnte forsett mot en kunde bestående av en særlig velutdannet ryddig barnefamilie. Hagaløkken oppfattes imidlertid ved sin særegne,myke, slikkende framtreden å ha helt andre interesser enn nettopp kvinnfolk. Det kan derfor ikke direkte spekuleres i om at Sømo har benyttet kroppen, med referanse til dennes opptreden i «svigermorleiligheten», for å presse Hagaløkken. Spørsmålet om hva som har vært Hagaløkkens egeninteresse for å opptre som håndlanger for Sømo tilknyttet Hagaløkkens gjentatte korrupte handlinger mot angjeldende familie, herunder også å risikere straff for løgn under ed, må derfor foreløpig bli et ubesvart spørsmål. Kanskje følgene av denne artikkel etter hvert vil framtvinge belysning.

 

Hagaløkkens og Sømos bedragerisamarbeide
Hagaløkkens korrupte opptreden avsluttet imidlertid ikke med det ovennevnte. Den nevnte ungkar, som etter hvert kom helt under Sømos kontroll, var nemlig sameier i hyttefeltet som det svenske bolaget hadde kjøpte av sameiet for 3 millioner kroner for å bebygge med hytter. Ungkaren hadde mottatt delvis betaling av det svenske bolaget. Eiendommen ble solgt til bolaget etter at ungkaren var blitt kjent med Sømos manipulasjoner, men saboterte likevel forsettlig oppstart av byggingen og klargjøring av tomtefeltet. Det var derfor nødvendig med rettslig oppløsing av sameiet for å få frigjort hyttefeltet for bygging. Dette ville medføre at feltet måtte selges på auksjon.

 

 Oppløsning av sameiet

Geir Langhelle

Sparebank 1 Østlandet hadde imidlertid tilknyttet dennes bedrageri, en resterende mindre pantobligasjon i feltet, hvilket kunne benyttes for å framprovosere et tvangssalg og på dette vis få oppløst sameiet, alternativt til at medeier, et utenlandsk eiendomsselskap, selv begjærte oppløsning. Tvangssalg ble iverksatt av Sparebanken uten innsigelse. Den lokale advokaten Geir Langhelle i Kongsvinger ble tilsatt av retten som tvangssalgets medhjelper.

 

Damen fra «svigermorleiligheten»
Sømo tilkom ikke uventet som budgiver. Et medlem av familien som eide medeierselskapet og hadde fått besøk av Sømo i «svigermorleiligheten», var den andre budgiveren. Medhjelper avsluttet imidlertid budrunden øyeblikkelig da Sømo hadde lagt inn sitt bud omfattet mindre enn 25 % av eiendommenes forutgående verditakst og salgspris til det svenske bolaget, uten at tvangssalget ble normalt markedsført. Medhjelper Langhelle hadde kun fått taksert en gammel hytte beroende på tomtearealet som innledningsvis skulle benyttes som anleggsbrakke ved bygging av de nye hyttene før den skulle rives. Dette skulle liksom være hele verdien på tomtefeltet.

 

Penger på bankkonto
Medlemmet av medeierfamilien la inn høyere bud enn Sømo. Medhjelper Langhelle ga medlemmet, som var i utlandet, noen timer på å ordne finanseringsbevis. Medlemmet transporterte straks nødvendig pengebeløp tidsnok til en bankkonto i DNB. Deretter rekvirerte denne finansieringserklæring fra banken både muntlig, samt skriftlig til bankens interne sikre postkasse. DNB avviste imidlertid å utstede skriftlig erklæring og henviste til at medhjelper kunne ringe banken å få bekreftet at budbeløpet var disponibelt på konto, hvilket banken opplyste angivelig var vanlig framgangsmåte. Sømo med det laveste budet, som hadde lånt hele budbeløpet hos DNB, fikk derimot skriftlig erklæring, sågar i 3 redigerte utgaver og fikk tilslaget på eiendommen.

 

DNB Bank ASA er uomtvistelig korrupt
DNB saboterte altså budgiver med penger på konto til fordel for en budgiver som lånte pengene av banken. DNB har blitt saksøkt for erstatning tilknyttet nektelse av å utstede finansieringserklæring. Saken verserer i retten. Advokat Langhelle forklarte imidlertid i dennes vitneavhør at denne hadde et særlig godt samarbeid med DNBs lokale filialsjef. Dette medfører at den lokale filialsjefen i DNB kan ha vært med i bildet da erklæring ble nektet utstedt.

 

Advokat Inez Thorsvik, DNB

Inez Thorsvik

DNBs ansatte advokat Inez Thorsvik var innstevnet som vitne. Denne nektet imidlertid å uttale seg i retten om at medhjelper Langhelle faktisk hadde ringt både henne og DNBs kundeservice. Thorsvik henviste til en advokats taushetsplikt om klienters anliggende. Det foreligger imidlertid allerede i retten skriftlig erkjennelse fra Thorsvik i form av dennes e-post til den bedratte kunden, om at medhjelper Langhelle hadde snakket både med henne og med bankens kundeservice.

 

DNB skiftet prosessfullmektig til tidligere kollega av dommeren
Det bør videre også bemerkes at DNB, rett forut for berammet hovedforhandling i tingretten, skiftet ut sin advokat til en advokat som forut hadde vært kollega med angjeldende dommer. Saken pågår nå i lagmannsretten og nærmere beretning om saken utestår derfor.

 

Ny DNB sabotasje tilknyttet finansieringserklæring
DNB saboterte senere, ved trenering av utstedelse av finansieringserklæring, også et annet familiemedlems kjøp av en eiendom, denne gang for et familiefirma i Danmark. Også da sto kjøpesummen beroende på konto hos DNB. Det bemerkes for ordens skyld at familien aldri har vært låntagere hos DNB, men i flere tiår kun benyttet banken praktisk som innskytere og forretningsbank grunnet bankens 75 % store markedsandel, hvilket tilsynelatende bør reduseres ved splitting av banken, dette ville eksempelvis ha blitt krevd av myndighetene for en bank i USA med samme enorme markedsandel.

 

Korrupte banker bør rømmes
Geir Arne Hagaløkken setter Sparebank 1 Gruppen AS og  dennes medlem Sparebank 1 Østlandets rykte på spill ved sin korrupte opptreden. Det er imidlertid selvfølgelig opp til denne bankens styre, som er ledet av bokhandler Siri Jarandsen Strømmevold på Tynset i Østerdalen, å ta nødvendig affære med hensyn til sitt personell for å skjerme banken. Det forventes øyeblikkelig avskjedigelse av Hagaløkken.

 

Rune Bjerke og Olaug Johanne Svarva

Rune Bjerke

Olaug Johanne Svarva

DNBs saksbehandlere setter likeledes DNBs rykte på spill. Bankens direktør Rune Bjerke, kjent som nær venn av tidligere AP-statsminister Jens Stoltenberg, samt styreleder Olaug Johanne Svarva, er begge blitt gjort oppmerksomme på angjeldende sak, men har ikke reagert. Det synes derfor som om saksforholdet er et godt underlag for også å erklære DNB som korrupt.

 

Ingen bank er bedre enn sitt personell
Lesere av denne artikkel bør således være oppmerksom på at en banks personell sterkt kan påvirke skjebnen til sine kunder. Banker med korrupt personell bør derfor rømmes. Bankskifte er dessuten ofte meget lønnsomt ettersom påtroppende banker gjerne gir en ny kunde et bedre tilbud enn denne hadde i sin forrige bank.

 

 

   EM24 avventer tips fra leserne om disses bankforbindelser.