Trenger du en advokat vil enkelte anbefale deg å benytte en advokat som er medlem av Den norske Advokatforening dersom du alternativt ikke ønsker å benytte autoriserte rettshjelpere

 

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith. Foto: Monica Kvaale

– hvilke gjerne i tillegg, kan ha tunge utdannelser som eksempelvis økonomer eller ingeniører og følgelig er spesialister med erfaring innen spesielle saksforhold som kan være helt avgjørende for din sak. Rettshjelpere er imidlertid ikke medlem av Advokatforeningen som er en fagforening kun for advokater. I henhold til dennes betingelser er dette alene advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon, på linje med interesseorganisasjonene Econa for masterkandidater i økonomi og Tekna tilsvarende for teknisk-naturvitenskapelige masterkandidater også omfattet ingeniører. Det er lovbundet at både advokater og rettshjelpere skal stille økonomisk sikkerhet for sin virksomhet.

 

Advokatforeningens formål

Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort. Foto: Monica Kvaale

er som denne sier, advokatenes faglige standard, god yrkesetikk, samt selvfølgelig å gi standen gode rammevilkår. Sitat fra foreningens uttalelse: «Foreningen som er en fagforening skal være advokatenes fremste arena for rettspolitisk engasjement. Vi arbeider for å fremme rettssikkerhet og gode rettsstatlige prinsipper, utvikler regler for god advokatskikk og har egen klageordning på advokater.» Rettshjelpere er imidlertid lovbundet i henhold til domstolloven omfattet samme yrkesetikk. Slik at Advokatforeningens formål er vel ikke så forskjellig fra elitefagforeningene Econa og Tekna, som begge også er strengt regulert med hensyn til medlemskap og promoterer også særlige supplement til kompetansen. Dog er vel Tekna noe mer frittalende ved å uttale – sitat: «Tekna er Norges største forening for naturvitere og teknologer med mastergrad. Våre 78 000 medlemmer jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. Vi representerer noen av Norges smarteste hoder og vi blir stadig flere.» Ved presisering av uttrykket «smarteste hoder» henger vel dette igjen fra tiden jusstudiet nærmest var et åpent studium som rekrutterte studenter som ikke kom inn på andre studier. Det bør imidlertid bemerkes at dette i dag er betydelig endret.

 

Advokatskikk

Tilbake til Den Norske Advokatforening. Denne har i henhold til domstolloven utarbeidet nærmere regler for hva som skal anses som god advokatskikk. Reglene er stadfestet av Kongen og har således virkning som forskrift. Advokatforeningen administrerer, sammen med Juristenes Utdanningssenter, videre- og etterutdanningskrav som pålegges alle advokater som vil være medlem i Advokatforeningen. Medlemskap i foreningen er imidlertid individuelt og frivillig, men mer enn 90 % av alle norske advokater og advokatfullmektiger er medlemmer. Medlemmer kan imidlertid være ekskludert grunnet manglende betaling av gebyr eller derom tilknyttet manglende betaling av ilagt bot, generell manglende økonomisk vederheftighet, ekstreme dokumenterte klager, kriminalitet eller unnlatelse av deltagelse i pliktige oppdateringskurs. Dersom du vil vite hvorfor en advokat har blitt ekskludert fra deltagelse i Den Norske Advokatforening, kan du rette skriftlig begjæring derom til Disiplinærnemnden. Advokaten blir imidlertid underrettet om hvem som spør.

 

Kun klage mot medlemmer behandles

Har du relevant klagegrunn mot en advokat som er medlem av Den Norske Advokatforening, kan du rette klage mot advokaten til Advokatforeningens Disiplinærutvalg. Utvalget behandler klager over advokater som skal ha opptrådt i strid med god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Det sistnevnte er mest vanlig. Disiplinærmyndighet overfor advokater utøves av syv regionale disiplinærutvalg. Hvert disiplinærutvalg består av minst fem medlemmer. Det kan imidlertid opprettes faste underutvalg på tre medlemmer. Klage må fremsettes senest innen seks måneder etter at klager ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold som klagen bygger på. Klagen skal fremsettes skriftlig og må være på norsk. Det har imidlertid alltid vært et spørsmål om utvalget tar kollegiale hensyn – at det er «bukken som passer havresekken».

 

Disiplinærnemnden

Disiplinærutvalgets beslutning kan påklages videre til Disiplinærnemnden for advokater, som er opprettet i henhold til domstolloven og hvis medlemmer oppnevnes av Kongen. Klagefristen til Disiplinærnemnden er tre uker regnet fra det tidspunkt klageren ble kjent med beslutningen fra Advokatforeningens Disiplinærutvalg. Disiplinærnemndens beslutninger er i motsetning til Disiplinærutvalgets beslutninger tvangskraftige, altså likestilt som tvangsgrunnlag i henhold til dom eller kjennelse i retten.

 

Klage mot ikke-medlemmer av Advokatforeningen

Klager vedrørende advokater som ikke er medlem av Den Norske Advokatforening må framsettes direkte for Disiplinærnemnden. Saker som er brakt inn for ordinær rettslig behandling kan imidlertid ikke behandles hverken i utvalget eller i nemnden. Behandling i utvalg og nemnd er i motsetning til rettslig behandling helt gratis. Advokater som ønsker å unngå behandling i utvalget og senere eventuelt nemnden, kan taktisk avverge denne behandling ved simpelthen å bringe saken inn for forliksrådet (retten). Advokater som vet de vil bli innklagd vedrørende salærs størrelse vil straks ta ut forliksklage mot mulig klager tilknyttet manglende betaling av salæret. Og i andre tilfelle, taktisk beregne for høye salærer vel vitende om at ublue krav ikke blir betalt. Dette for nettopp å få anledning til å benytte forliksrådet/retten hvor denne kan inngå forlik for å unngå klagebehandling. Det er dessuten ikke alltid sikkert at en ubemidlet klient har styrke, økonomisk evne eller pågangsmot til å klage vedrørende en avsluttet sak. Videre er det noe som kalles prosessrisiko som alltid er tilstede i en rettssak. Dessuten kan det ofte være betydelig vanskelig for en klient å få en lojal advokat til å prosedere mot en kollega tilknyttet salærer. Vedrørende dette saksforhold vil EM24 etterhvert bringe eksempler. Dessuten imøtesees gjerne publikums tips herom.