ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

FNs øverste domstol – The International Court of Justice – ICJ i Haag, skal avgjøre søksmålet vedrørende Russlands invasjon av Ukraina. Det forventes at Russland vil bli beordret til å stanse krigshandlingene. Dom er i prinsippet bindende, men det forventes ikke at russerne vil overholde en slik dom.

 

Den internasjonale domstolen, som også kalles Verdensdomstolen, er ett av de seks hovedorganene i FN. Den avgjør tvister mellom stater i samsvar med folkeretten og gir dessuten rådgivende meninger om folkerettslige spørsmål.

 

Den internasjonale domstolen

ICJ ble opprettet etter andre verdenskrig for å avgjøre tvister mellom FNs medlemsland, i det vesentlige basert på traktater og konvensjoner. ICJs avgjørelser er bindende, men mangler utøvende midler (verdenspoliti) til håndhevelse. Saken er atskilt fra en krigsforbrytelses-etterforskning. Sådan etterforskning må gjøres uavhengig for den dertil opprettede internasjonale straffedomstolen – ICC, hvilket også er basert i Haag.

 

Påstått genocide uten bevis

Donetsk- og Luhansk-regionene

Ukraina anklager Russland for å forsøke å rettferdiggjøre invasjonen ved feilaktig å hevde at Ukraina begår genocide i Donetsk- og Luhansk-regionene øst i Ukraina.

Russland har som forventet, hittil boikottet ICJs saksbehandling, imidlertid har denne ved skriftlig innlegg avvist saken ved å hevde at den er utenfor FNs folkemords-konvensjons kompetanse, samt å hevde at invasjonen var selvforsvar.

Ukraina har svart med at folkemords-konvensjonen, som begge land har akseptert, ikke tillater en invasjon for å forhindre et folkemord. Det er ingen bevis for at Ukraina har begått eller planlegger tiltak som kan anses som forbrytelser mot menneskeheten.

 

Dom uten praktisk betydning

Alternativ atomkrig

ICJ trenger således innledningsvis å avgjøre om det er en tvist underlagt folkemords-konvensjonen. Den lave terskelen er nådd for behandling, hevder Ukraina. Russland vil rimeligvis tape saken, men håndhevelse vil selvfølgelig ikke bli mulig. Alternativet blir russiske krigsaksjoner mot den/de som griper inn. Eneste er USA eller Nato inkludert USA, og Russland har i så fall truet med atomkrig uten vinnere. Den internasjonale domstolens dom vil således ikke være av noen praktisk betydning.

Det eneste som vil kunne avslutte krigshandlingene er derimot forhandlinger, alternativt opprør mot det russiske nåværende styret. Ved forhandlinger vil Ukraina i tilfelle miste Donetsk- og Luhansk-regionene øst i Ukraina, i tillegg til formelt også Krim-halvøya. Ukrainas heltemodige kamp vil således ha vært fånyttes, med kun et destruert land, et ennå ikke oversiktlig antall døde på begge sider og et splittet Europa for forutsigelig framtid.

 

Krigens situasjonsstatus

Russer-angrep

Russiske styrker har trappet opp angrepene på boligbygg, infrastruktur eksempelvis mot helsevesen, samt drap mot sivile.

Angriperne har tilsidesatt og ignorert ethvert regelverk omfattet av krigsforbrytelser. Den militære styrken mellom partene er så skjevfordelt at de angrepne er sjanseløse og har flyktet landet i stadig større antall.

 

Utenriksminister Sergey Lavrov

Russlands utenriksminister Sergey Lavrov skal angivelig ha opplyst om muligheter for en løsning gjennom kompromiss. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal ha uttalt at posisjonene i forhandlingene mellom russiske og ukrainske tilbud har blitt mer realistiske. Russerne kan vel etter hvert ha innsett at det relativt arealmessig store Ukraina ikke helhetlig enkelt kan besettes, samt ikke aller minst, holdes besatt.

 

 

Featured image: The International Court of Justice – ICJ i Haag

16/03/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!