ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

New Zealand vil legge en plan for å få avsluttet tobakksrøyking ved livstidsforbud. Landet vil vedta en ny lov omfattet forbud for 14 åringer eller yngre, å kjøpe tobakk. Aldersforbudet vil imidlertid øke for hvert år, slik at de som om 65 år har blitt 80 år, må bevise at de er minst 80 år gamle for å kunne kjøpe tobakk.

 

Ikke at man tror det vil kunne kontrolleres, men hensikten er selvfølgelig å skape en aversjon mot røyking. En slik ordning har imidlertid ikke blitt benyttet noen steder og enkelte er nok temmelig tvilsomme til ordningen.

 

Følger av røyking

 

Restriksjoner påvirker vaner
Det har vist seg at restriksjoner mot røyking uansett påvirker vanene, slik som forbud mot restaurant- og kafferøyking, røking på fortau og ellers offentlig, har medført endring av folks røykevaner i flere land også tilknyttet tiltak mot koronapandemien.

Alle disse forbud og påbud betraktes å påvirke antallet som røyker. Det er dessuten et uomtvistelig faktum at røyking påfører samfunnet omkostninger for å behandle helseskader. Mer regulering, desto færre vil få beskjed om at de har utviklet kreft eller luftveissykdommer.

5.000 mennesker dør årlig i New Zealand forårsaket av direkte tobakkrelaterte skader, men hertil kommer en mengde som generelt vil ha en dårligere helse i løpet av hele sitt livsforløp, grunnet eget tobakksforbruk eller forårsaket av andres – altså passiv røking, selv om diagnosen ikke direkte relateres til røykingen. På dette vis mener lovmakerne at røyking vil forsvinne mange desennium før 14-åringene blir gamle nok til å kjøpe tobakk etter fylte 80 år. Til det prinsipielle lovforbudet vil lovmakerne i tillegg redusere antall utsalgssteder som selger tobakk, dessuten at nikotinnivået i den tobakken som selges skal bli redusert.

 

Avgift og aldersbegrensning  på tobakk
På New Zealand er det for tiden 18 års-grense for kjøp av tobakk. De føderale myndigheter i USA har til sammenligning for ett par år siden hevet grensene fra 18 år til 21 år, for å kjøpe tobakk. Det finnes imidlertid ingen plausible målinger for at dette har medført noe resultat.

Det er avgifter på tobakk som selvfølgelig kan økes, imidlertid har dette ikke vist seg særlig effektivt ettersom det er et langt høyere antall røykere blant lavinntektsgruppen sammenlignet med høyinntektsgruppen, slik at den førstnevnte gruppen, som tilsynelatende lettest henfaller til røyking av sosiale grunner, får en straff ved tobakksavgiften, som i mindre grad rammer de som har råd til å betale eventuelle avgiftsforhøyninger.

 

Markedseffekten
Forbud mot ønskede varer for hvilket det er begrenset tilførsel,  skaper svarte marked. Avgiften på tobakk har allerede visstnok skapt et svart marked på New Zealand og problemet kan bli verre ved siste forbud, men New Zealand må ønskes lykke til for sitt uvanlig lovfestede helsebringende tiltak til nytte for folk som ikke selv er seg bevisst sin egen situasjon. Marihuana og andre narkotiske stoffer har skapt svarte marked over hele verden. Dette er en markedseffekt som vanskelig kan styres på grunn av de enorme beløpene som er i omsetningen.

 

Økt tilbud øker misbruk
Grunnet avgiftene på tobakk skaper altså markeds- effekten i New Zealand allerede visstnok svart marked omfattet smugling, som tilsynelatende i andre land. Profesjonelle utøvere distribuer straffbart marihuana og andre narkotiske stoffer. Her forekommer visstnok vold særlig blant distributørledd som er nærmest forbrukerne.

En rekke land skal imidlertid i tro på å få bukt med etableringen av svart omsetning, ha tillatt dyrking og salg av marihuana, eller er i ferd med å gjøre dette, hvilket selvfølgelig er berettiget sterkt omstridt. Mange mener at ettergivelse av forbud mot slike stoffer vil medføre økning av tilgjengelighet og derfor økning av misbruk.

Det minnes i denne diskusjonen om britenes opiumskriger mot Qing-dynastiet i Kina i henholdsvis tidsrommene 1839-1842 og 1856-1860. Disse krigene medførte at de vestlige makter, samt Russland, fikk tillatelse til å omsette narkotiske stoffer i det kinesiske Qing-dynastiet.

 

 

10/12/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!