ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

USA har ytterligere godkjent å supplere sitt store bidrag til Ukraina med én milliard dollar. En rimelig del av dette beløpet vil bli benyttet til antitank-ammunisjon produsert med basis i utarmet uran avfyrt fra Abrams stridsvognene som USA skal levere.

 

Granater basert på utarmet uran er særlig pansergjennomtrengende. Disse ble utviklet av USA under den kalde krigen. Uanriket uran er et avfallsprodukt ved anrikelse av uran til bruk i atomvåpen, samt for øvrig uran benyttet i kjernekraftverk. Det har imidlertid selvfølgelig blitt reist spørsmål vedrørende sikkerheten tilknyttet disse granatene, dog grunnet begrenset strålingsfare.

 

Pansergjennomtrengende

Uran ammunisjon

 

Ifølge en RAND Corporation-rapport, eksponerer ikke granater basert på utarmet uran merkbar stråling ved bruk. The RAND Corporation er en nøytral amerikansk nonprofit global politisk tenketank og forskningsinstitutt. Det er altså et offentlig konsulentfirma som driver med forskning og utvikling på flere områder.

Når granaten treffer panserstålet i stor hastighet varmes granaten opp og tar fyr slik at den fortsetter gjennom panseret. Til og med FNs internasjonale atomenergibyrå – IAEA, har uttalt at strålingsfaren fra utarmet uran er mindre enn faren fra naturlig uran som finnes spredt omkring i naturen, men det bør likevel hensyntas at stoffet er kjemisk giftig og fordrer forsiktighet når det håndteres. Dette slik at om en sådan granat lander på jorda blir denne forurenset.


Signifikant strålingseksponering?

Stråling

 

FNs vitenskapelige komité har imidlertid kommet fram til at det finnes ingen klinisk, signifikant patologi relatert til strålingseksponering for utarmet uran, men det er likevel påvist at irakiske barn født etter Irak-krigen hadde fødselsskader, hvilket er grunnen til at USAs og dennes Nato-alliertes bruk av uranrelaterte granater under Kosovo-krigen utløste en kontrovers.

Det er altså således dissens om signifikansnivået for mulig skadelig påvirkning, men våpnene er ikke ulovlige idet disse ikke regnes som et atomvåpen. Det foreligger ingen spesifikke avtaler som forbyr implementeringen av utarmert uran i kampsoner. Dette selv om det finnes en gruppe som benevner seg selv som The International Coalition to Ban Uranium Weapons som er opptatt av at det kan utløse helserisiko hvis eksempelvis sivile blir utsatt for støvet som altså er ubetinget giftig.


Problemer – trekk stridsvognene tilbake!

Russiske stridsvogner

 

Russland har selvfølgelig sterkt kritisert at ukrainerne kan disponere disse effektive granatene som vil gi problemer for de russiske stridsvognene. «Dersom Russland har et problem med disse våpnene, kan de bare trekke ut vognene sine fra Ukraina», skal en amerikaner ha sagt.

 

Featured image: Granater basert på utarmet uran

08/09/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!