ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Palmeolje har i de senere år blitt en hovedsak for miljøvernere grunnet fjerning av tropisk regnskog for å skaffe arealer til planting av produksjonspalmene. Dessuten misbrukes oljen, som i ren form egner seg til matvareproduksjon, til simpelt drivstoff. Det er et sertifiseringssystem fra produsent fram til brukerne av oljen i produksjon for forbrukervarer. På veien gjennom systemet kan oljen være egnet for korrupsjon.

 

Palmeolje har blitt en stadig økende ingrediens i mye av menneskenes daglige forbruk over hele verden. Forbruk av oljen skjer blant annet i matvarer, kosmetikk, legemidler, dyrefôr og drivstoff. Oljen har så uendelig mange bruksområder og inngår i så mange produkter at den nok aldri kan bli avskaffet.

 

EU har nedlagt forbud
Verden trenger mat, men oljen forbrennes også som biodrivstoff i stedet for fossilt brensel. Det er ikke snakk om et grønt CO² angivelig besparende alternativ. Dette ettersom palmeoljediesel ved forbrenning etterlater seg tre ganger mer klimagass enn petroleumsbaserte produkter. EU har således nedlagt forbud mot benyttelse av palmeolje som biodrivstoff, men dennes direktiv verserer nå til behandling hos World Trade Organization WTO, etter at klage ble framsatt av produsentgrupperinger. Denne organisasjonen WTO regulerer og letter internasjonal handel mellom nasjoner. Dessuten benytter regjeringer denne til å etablere, revidere og håndheve regler som styrer internasjonal samhandel. EUs forbud om benyttelse av palmeolje som drivstoff er således satt på vent.

 

Art-destruksjon
Det overhengende problem tilknyttet palmeolje er at tropiske regnskoger blir ryddet, hvilket medfører destruksjon av habitatet til mange forskjellige arter planter som kunne ha vist seg å være nyttig for menneskeheten. Dessuten forsvinner i dyreverden et mangfold over hvilket menneskene ennå ikke har sikker full oversikt. Et hvert vesen har en plass i den totale sosilogi ellers ville det ikke ha utviklet seg. World Wide Fund for Nature som er en internasjonal ikke-statlig organisasjon arbeider med bevaring av villmarker og reduksjon av menneskelig påvirkning av miljøet.

 

Produktive planter

Palmeoljeplantasje

Trær og jordsmonnet bidrar med å lagre og absorbere den karbondioksid som bevisst eller ubevist produseres, samt på annet vis blir tilgjengelig. Herunder også tilknyttet den menneskeskapte prosessen om hvilket det er enighet, som har ført til jordens oppheting og tørke. Dette har eksempelvis medført ekstreme forurensende ikke kontrollerbare branner i hele verden. I sommer i Australia, i Amerika og i Russland. Når torvmyrene i Sibir brenner frigjøres karbon som er bundet i torven på samme vis som karbon frigjøres fra landskap over hele verden når et myrområde blir omregulert til annen arealutnyttelse.

Pressen har vært mest opptatt av Amazonas-skogene når det gjelder å ivareta «jordens lunger» i stedet for å omdanne dennes uberørte urskog til areal for produksjon av palmeolje, men mesteparten av markedets palmeolje blir faktisk produsert andre steder i tropene.  Det er hovedsakelig regnskoger på Borneo, Malaysia og Sumatra som er blitt ryddet unna for å danne nødvendig areal til produksjon av palmeolje. Trærne som produserer fruktene som er opphavet til palmeoljen er meget produktive.

 

The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

Dersom man skulle ha benyttet det samme landarealet til dyrking av alternativ bioolje, ville det være nødvendig med opptil nær ti ganger større områder for å oppnå samme mengde olje. Dette er i henhold til kalkyler som er foretatt av The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN, hvilket er en internasjonal organisasjon som arbeider innen naturvern og bærekraftig bruk av naturressurser. Organisasjonen er involvert i innsamling og analyse av data, forskning, feltprosjekter, påvirkning og utdanning, alt for å «påvirke, oppmuntre og hjelpe samfunn over hele verden til å bevare naturen og sikre at enhver bruk av naturressurser er rettferdig og økologisk bærekraftig». Valg av alternativ produksjon for samme kvantum ville derfor ha ført til mangedoblet avskoging i de tropiske regnskogene.

 

Forbud i Frankrike
Frankrike var det første landet i Europa som forbød bruk av miljøvennlig palmeolje i drivstoff. Franskmennene vil imidlertid snart ikke være alene om dette fordi andre EU-land som Tyskland, Italia og Danmark, samt dessuten Litauen, ligger i samme løype ved å planlegge innføring av restriksjoner på palmeolje. Mer enn halvparten av all palme- og soyaolje importert til Europa brukes til biodrivstoff. Det er til økende bekymring blant EU-landene om at på grunn av økende etterspørsel etter palme- og soyaolje, forsvinner den tropiske regnskogen. Denne betraktes altså som kjent å være «klodens lunger». Selv om EU har forpliktet seg til å begynne å redusere bruken av palmeolje i biodrivstoff i 2023 og fullstendig forby dette innen 2030, besluttet Frankrike at denne forsinkelsen var fullstendig uakseptabelt og dermed ble landet det første innen EU som umiddelbart totalt forbød bruken av denne i biodrivstoff. Sri Lanka innførte for øvrig for ikke lenge siden et forbud mot import av palmeolje til landet. Samtidig som det ble innført planer om å utfase alle landets egne plantasjer og erstatte disse med produksjon av gummi eller annet som er miljøvennlige.

 

Verden trenger palmeolje
Det er udiskutabelt at verden uansett trenger palmeoljen til mange akseptable produkter selv om dette antennelige produktet ikke bør benyttes til biodrivstoff, men til allmennyttige produkter, herunder eksempelvis i matvareproduksjonen til et stadig økende antall mennesker på globen. I stedet for et totalforbud må det alternativt ved planleggingen av nye plantasjer unngås nedhugging av tropisk skog samtidig som at det sikres for bærekraftig produksjon av palmeoljen.

 

Greenpeace og andre miljøgrupper presser på for offentlig lovgivning om produksjon, omsetning og bruk av palmeoljen for å hindre at dyrkingen bevirker avskoging eller på noen måte brudd på menneskerettigheter, eksempelvis ved ulovlig utnyttelse av arbeidskraft. Dette kan selvfølgelig være en farbar vei for til en viss grad å få kontrollere deler av markedet.

Det er imidlertid allerede for mange år siden satt i gang et nærmest konglomerat av sertifisering av både produksjon, omsetningsledd og produkter etter et system som benevnes som «standarder» godkjent i henhold til noe som er blitt benevnt Roundtable on Sustainable Palm Oil, eller forkortet RSPO-standarder. Alle organisasjoner i forsyningskjeden som bruker RSPO-sertifiserte bærekraftige oljeprodukter, blir revidert for å forhindre salg av blant annet blandinger av palmeolje med ikke konvensjonelle rene oljepalmeprodukter. Det hevdes at denne RSPO-sertifiseringen ikke kan garantere at oljen er den samme som sertifiseringen hevder den er. Dette grunnet revisjonssvikt forårsaket av en for liberal håndtering av sertifiseringskriteriene.

 

Miljøgrupper mangler tiltro til sertifiseringskriteriene

RSPO-godkjennelse

Sertifisering starter allerede med å sertifisere produsenten slik at denne ikke har hugd ned regnskog for å få tilgjengelig areal for oljeproduksjonen. Deretter skal omsetningsleddene sertifiseres fram til endelig sertifisering av produktene som til slutt ligger i butikkhylla om dette skal være resultatet av forbruket.

Alle sertifiseringer skal gjøres av individer og det er ikke utenkelig at for å oppnå sertifisering så er det rom for å bestikke sertifiseringspersonene. Enkeltindividet eller den større eller mindre virksomheten som ønsker å begynne i palmeoljebransjen på premisser som kan være diskutable eller direkte ukorrekte, kan bli tvunget til å betale bestikkelser til godkjenningsetaten som omfattes av enkeltindivider i et uoversiktlig marked. Dette medfører at disse RSPO-godkjennelsene således blir et salgsprodukt eller et «vaskemiddel i en grønnvask» av palmeoljen.

Bedriftseiere og ansvarlige brukere av oljen i sin produksjon kan selvfølgelig pålegges selv å kontrollere dennes forsyningskjeder, slik at disse ikke med vitende vilje bidrar til avskoging. Dette er imidlertid selvfølgelig ingen gjennomførbar metode. I tilfelle ville det dessuten være både upraktisk og utilbørlig kostbart, og ville ikke kunne hindre at individer som er mottagelig for bestikkelse også her vil kunne ha et fritt spillerom. Det må nok bare fastslås at palmeolje foreløpig er et produkt i en korrupsjonsprosess som rimeligvis ikke kan kontrolleres.

 

 

Featured image: Fjerning av tropiske regnskog for å skaffe arealer til planting av oljepalmer.

31/08/2021