Matavlinger og helsen for millioner av mennesker over hele verden, er truet på grunn av økende ozonkonsentrasjon på bakkenivå

 

Ozon er en gass som består av tre oksygenatomer – O3.

Mens ozon i den øvre atmosfæren fungerer som jordens solfilter og blokkerer skadelige ultrafiolette stråler, er høy ozonkonsentrasjon langs jordens overflate derimot skadelig for folks helse og all vegetasjon. Ozon langs jordens overflate forstyrrer i stadig økende grad menneskehetens og jordens øvrige livs spiskammers ettersom plantene destrueres av gassen.

 

Helseskader
Ozon i luften  pustes inn og skader helsen. Spesielt på varme solfylte dager kan ozonnivået bli særlig høyt, men også relativt lave nivåer av ozon kan forårsake alvorlige helseeffekter. Astmapasienter og barn er spesielt utsatt for ozonforurensning. Gassen skapes i det vesentlige av menneskenes ansvarsløse pågående forurensning. Dette når forurensning fra eksempelvis kraftverk, fabrikker, biler, fly, båter, samt alt annet, utsettes for sollysets ultrafiolette ståler. I motsetning til oksygenets to atomer – O2, som er essensielle for livets eksistens, kan de tre oksygenatomene – O3 som utgjør ozon, kvele planter og dyr ved innånding. Hos mennesker kan det skade lungevev. Forskere arbeider imidlertid for om mulig å gjøre planter mer motstandsdyktige, hvilket selvfølgelig kun vil ha minimal effekt fordi forskernes resultater kun vil være konsentrert om nytteplanter som systematisk dyrkes.

 

Hull i ozonlaget
 I 1985 ble det oppdaget et ekspanderende hull i den øvre atmosfærens ozonlag –filteret som beskytter jorden mot den skadelig solstrålingen. Dette førte umiddelbart til et globalt forbud mot produksjon av klorfluorkarboner – CFC,  gjerne også benevnt freon, hvilket blant annet benyttes til kjøling. Freon er for øvrig varemerket til et amerikansk firma som har vært en notabel produsent av disse stoffene. Forbudet omfattet dessuten haloner. Stoffer hvilket ble benyttet blant annet ved brannslukning, dessuten andre ozonnedbrytende kjemikalier. Halogenene er ikke-metalliske stoffer som finnes i gruppe 17 i det periodiske systemet og omfatter i det vesentlige stoffene fluor, klor, brom og jod. Halogenerte hydrokarboner er sådanne hvor man har erstattet ett eller flere hydrogenatomer med halogenatomer. Uttrykket halogen betyr saltdannende. Forbindelser som inneholder halogener kalles salter. Alle halogener har 7 elektroner i de ytre skallene. Halogenene eksisterer ved romtemperatur i alle tre tilstander – gass, veske og fast form.

 

Montrealprotokollen i 1987
I henhold til Montrealprotokollen i 1987, hvilken ble reforhandlet i 1992, forpliktet land seg til å slutte å bruke ozonnedbrytende gasser. Forbruket av ozonreduserende stoffer ble nesten totalt kuttet fra 1986 til 2004. Halonene ble erstattet av andre brannhemmende gasser og slokningssystemer. Montrealprotokollen har gitt merkbart resultat, idet NASA i fjor kunngjorde at hullet i ozonlaget var mye mindre enn den gang det ble oppdaget.

 

Ozon i smog
 Smog er en kjemisk reaksjon mellom nitrogenoksider og luftforurensende stoffer som utsettes for varme og ultrafiolett sollys. Ozon er således en nøkkelkomponent i smog. Det er ifølge vitenskapelige målinger av ozon på bakkenivå, vært en voldsomt økning siden 1980-tallet. Ozonnivået overstiger sikkerhetsgrensene i en rekke regioner rundt om i verden og har globalt forårsaket alvorlige vegetasjonsskader.

 

Estimat for følgeskader av ozonnivået
Følgeskadene på planter av det høye ozonnivået kan ha tilsvarende effekt som eksempelvis tørke, for høy temperatur, samt ellers skadedyr og plantesykdommer. Konsentrasjonen av ozon stiger når det er sol. Dette medfører at arktiske regioner som også omfatter Norge, med mange soltimer om sommeren særlig kan rammes. Noen av de høyeste nivåene av overflateozon i verden har vært funnet i deler av det vestlige USA, Norge, det nordvestlige India, Kina og Pakistan. Det betyr også at avlinger i disse regionene er spesielt utsatt. I 2017 ble det gjort et estimat omfattet effekten av skade på jordbruket i USA grunnet ozon, hensyntatt utviklingen av framtidig oppvarming og generell forurensning. Resultatet viste at ubegrenset ozonforurensning kan føre til en nedgang på henholdsvis 13 % for hvete-, 43 % for mais- og 28 % for soyabønneavlinger i år 2050 sammenlignet med det som oppnådd i år 2000. India står overfor en tydelig utfordring for å dempe forurensning forårsaket av ozon, ettersom varmt vær framskynder de kjemiske reaksjonene som skaper ozon nær overflaten. Landet anslås å ha hatt enormt vegetasjonstap i de siste to tiårene. Det er kanskje ikke beregnet for lite dersom det anslås at ozon i India dreper avlinger som kan mate nær 100 millioner mennesker. India står derfor overfor en tydelig utfordring for å dempe generell forurensning.

 

Featured image: Bilde fra NASA

05/10/2020