ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Tamilene regnes som den siste overlevende av de klassiske sivilisasjonene på jorden, fordi denne folkegruppen har bevart betydelige elementer av sin fortid omfattet dennes tro, kultur, musikk og litteratur, til tross for globaliseringens innflytelse. Tamilene har en lang historie og er opp gjennom den samlede oversiktlige historien kjent for sine sjøreiser, byliv og handel.

 

Allerede de gamle grekerne og romerne bekrefter handel med tamilene gjennom litterær, språklig og arkeologisk dokumentasjon. Det er mange av tamilene som har bevart sin form for egenart. Samlet skal det av denne folkegruppen bero oppunder minst 70 millioner mennesker. De fleste av disse er spredd omkring i flere land i Sørøst-Asia.

 

Vel 3 millioner tamiler befinner seg på øyrepublikken Sri Lanka, som tidligere ble benevnt Ceylon, men har nå det offisielle navnet Den demokratiske sosialistiske republikken Sri Lanka. Republikken ligger i Det indiske hav, sørvest for Bengalbukta og sørøst for Arabiahavet, atskilt fra det indiske subkontinentet av Mannarbukta og Palkstredet.

 

 

 

To grupper tamiler

Tamiler

På Sri Lanka finnes to tamilgrupper som totalt teller rundt 3,1 millioner mennesker i henhold til folketellingen i 2012. Dette fordeles på tamiler benevnt som Ceylon- eller Jaffna-tamiler med størstedelen omfattet rundt 2,3 millioner, hvilke er etterkommere av tamil-talende grupper som kontinuerlig migrerte fra Sør-India i mange århundrer helt siden omkring 550 f.Kr. Dette da også singalesere, en annen indisk folkegruppe, startet sin immigrasjon til den fra naturens side rike øya.

Det ble etablert en rekke buddhistiske samfunn rundt omkring på øya. 2.000 år senere begynte europeerne å kolonisere verden herunder også Sri Lanka. Først ute var Portugal på 1500-tallet, så fulgte Nederland og Danmark-Norge. Danskene hadde imidlertid valgt feil side i Napoleonskrigene og ble ribbet av krigens vinnerne etter Waterloo, slik at England overtok det tidligere dansk-norske besittelsen i 1815. Sri Lanka ble således en koloni underlagt Storbritannia og uavhengig av britenes indiske koloni.

En mindre gruppe tamiler benevnt Country Tamiler som teller omkring vel 800.000 individer, er kjent som indiske- eller eiendoms-tamiler og er relativt nye på øya. Disse er etterkommere av arbeidere som ble brakt til øya av britene for å jobbe på engelskmennenes teplantasjer. Også denne tamilgruppen er overveiende buddhister. Disse ble i det vesentligste bosatt på de nordlige og østlige deler av øya. Det var tamiler med herkomst etter de som britene hadde importert, som senere skulle få de største problemer ved å være en minoritet på Sri Lanka.

 

Statsløse

Hvor skulle tamilene dra?

Tamilene var altså blant de første bosetterne på Sri Lanka. Disse hadde altså begynt å komme til øya for mer enn 2.500 år siden. Sri Lanka fikk sin selvstendighet fra Storbritannia i 1948, etter Indias selvstendighet året forut. Tamilene ble imidlertid gjort statsløse og fratatt sine politiske rettigheter gjennom Statsborgerloven av 1949.

Nasjonalismen bredte om seg på Sri Lanka samtidig som singalesisk ble det offisielle språket. Forsikringer ble gitt til den tamilske minoriteten av Sri Lankas første statsminister Stephen Senanayake, om at de ikke ville bli diskriminert med hensyn til representasjon og lovgivning. Dette skjedde imidlertid ikke på en måte som møtte minoritetens forventninger.

 

Liberation Tigers of Tamil Eelam

SWRD Bandaranaike

Nasjonalismen bredte om seg på Sri Lanka samtidig som singalesisk altså ble øyas offisielle språk. Dette bidro til uenighet mellom tamilene og diskriminering og isolasjon av minoriteter som medførte misnøye. Attentatet på statsminister Solomon West Ridgeway Dias (i 1959) førte til styrking av det viktigste tamilske partier, Tamil Federal Party, som anmodet om statsborgerskap for tamiler med opprettelse av flerspråklige provinser.

I løpet av 1960-årene kunne rettssaker som tidligere kun hadde blitt ført på engelsk, også bli ført på singalesisk. I 1964 ble det inngått en avtale mellom Sri Lanka og India om å gi et begrenset antall tamiler indisk statsborgerskap i løpet av femten år. Dessuten skulle et antall tamiler få srilankisk statsborgerskap.

Den nye regjeringen som kom til makten i 1970, skrev i 1972 en ny grunnlov, hvilken medførte ytterligere diskriminering av tamilene. Statsstøttede koloniseringsordninger omfattet at mange singalesiske nybyggere flyttet inn i tamilske områder for å begrense tamilsk ønsket om selvstyre i områdene.

Gradvis beveget grupper fra begge miljøer seg mot ekstremisme. Ideen om en egen stat ble dominerende hos tamilene. I 1976 ble følgelig Tamil United Liberation Front -TULF, opprettet. Blant flere motstandsgrupper som ble dannet på dette tidspunktet var Tamil New Tigers, som senere benevnte seg som Liberation Tigers of Tamil Eelam – LTTE.

 

Pakt mellom India og Sri Lanka

Avtalen mellom India og Sri Lanka i 1964, som skulle gi et visst antall tamiler indisk statsborgerskap dersom disse ønsket å returnere til forfedrenes opphavsland India, mens Sri Lanka gikk med på å gi statsborgerskap til de tamilene som bestemte seg for å forbli på øya, ble imidlertid aldri implementert fullt ut.

FNs høykommissær for flyktninger – UNHCR, er et FN-kontor med mandat til å hjelpe og beskytte mennesker som er tvangsfordrevne fra sine samfunn eller blitt statsløse flyktninger til repatriering, hvilket indikerer å sende flyktningene tilbake til land de kommer fra eller alternativt integrere disse i tredjeland. Ifølge UNHCR søkte på den tiden litt over 500.000 mennesker om indisk statsborgerskap. 470.000 søkte om srilankisk statsborgerskap, som for Sri Lanka var godt over antallet denne gikk med på å innvilge.

 

United National Party

Junius Richard Jayewardene

Anti-tamilske opptøyer og styrking av militsen United National Party – UNP som ble ledet av Junius Richard Jayewardene, kom til makten i 1977. Tamilpartiet TULF, som lovet å etablere en egen stat, fikk alle de 14 setene i den nordlige provinsen og 3 av de 10 setene i den østlige provinsen, og ble leder av opposisjonspartiet. Forholdet til UNP var innledningsvis rimelig fortrolig, men skjerpet seg etter hvert. Standardisering av universitetsopptak ble avskaffet og tamil ble anerkjent i grunnloven som et nasjonalt språk. Det ble også planlagt å fjerne diskriminering både i ansettelsesforhold og utdanning.

Før det hadde gått én måned etter valget brøt imidlertid ut voldshandlinger på nordsiden som snart spredte se over hele øya. Regjeringen utstedte forordninger for å dempe volden og demokratiet forvitret uten å hensynta noen form for menneskerettigheter. Hele samfunnet var i et nærmest rettsløst vilt opprør. Den kaotiske tilstanden rammet spesielt tragisk for medlemmer av minoritetsgruppen tamilfolket. Jayewardene, som ledet Sri Lanka som statsminister i tiden 1977-1978 og som president fra 1978 til 1989, holdes ansvarlig for borgerkrigens utbrudd.

 

Opphevet statsborgerskapsavtalen for tamilene
På 1980-tallet forelå fortsatt rundt 90.000 søknader om indisk statsborgerskap under behandling da India informerte Sri Lanka om at tidligere avtaler ikke var bindende fordi implementeringsperioden var utløpt. Dette skjerpet tamilenes beredskap.

 

Borgerkrigen

I 1983 eskalerte motsetningene mellom befolkningen til borgerkrig på Sri Lanka. Krigen pågikk fram til 2009 og ble utkjempet mellom ulike grupperinger, men hovedsakelig mellom regjeringen og den av ledede motstanderne som besto av geriljagruppen som etter hvert ble benevnt Tigers of Tamil Eelam – LTTE.

 

General Velupillai Prabhakaran

Velupillai Prabhakaran ledet Tigers of Tamil Eelam-geriljaen gjennom krigen, hvilken var kaotisk med parter i kompliserte styrkeforhold. Felles for de fleste deltagerne var imidlertid disses brudd på alle tenkelige menneskerettslige bestemmelser.

Sivilbefolkningen ble påført fryktelige lidelser, omfattet tortur, voldtekt og drap av helt tilfeldige ofre. Indiske fredsbevarende styrker med opptil 70.000 mann var periodisk involvert i krigshandlinger.

I år 2000 var det imidlertid fortsatt rundt 300.000 statsløse tamiler som fortsatt bodde på Sri Lanka. I 2003 kom en ny lov som ga tillatelse til å gi statsborgerskap til alle statsløse personer på øya, også disse med indisk opphav. Ifølge UNHCR fikk de som hadde et indisk pass, men som likevel ønsket å forbli på Sri Lanka, muligheten til å avgi en skriftlig erklæring om å trekke sitt indisk statsborgerskap for å tiltre srilankisk statsborgerskap. Dette kunne faktisk ha vært et forsøk fra den srilankiske regjeringen på å få registrert alle potensielle motstandere i den pågående borgerkrigen og sikre seg mot innblanding fra indisk myndighet ved forfølgelse av indiske passinnehavere.

Borgerkrigen endte med seier over LTTE. Den offisielle slutten på konflikten ble erklært i mai 2009 med hundretusener av tamilske familier på flukt. Det siteres fra rapport om regjeringssoldaters håndtering av tamilenes familiemedlemmer – en datter av en tamil ved krigens avslutning, «She died in the final days of the Sri Lankan Civil War in 2009, with video evidence that she was captured by the Sri Lankan military before being raped, tortured and murdered».

 

Ingen avslutning på forfølgelsen
Regjeringen, som ble støttet av majoriteten av det singalesiske samfunnet, feiret at konflikten var over, mens hundretusener av tamiler var på desperat flukt. Omkring 300.000 traumatiserte mennesker ble holdt i overfylte fangeleirer inkludert rundt 100.000 muslimer.

Leirenes fasiliteter skal ha vært uten tilstrekkelig mat og vann, det fantes ikke tak over hodet eller noe sanitærforhold. FN, Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner, samt media, fikk begrenset tilgang om noen i det hele tatt. Personer ble uforklarlig hentet ut av leirene av sikkerhetsstyrkene og forsvant, dessuten pågikk åpenlyst tortur og seksuell vold. Alt med total straffrihet for gjerningsmennene. Det skal for øvrig angivelig ha blitt rapportert fra landets tidligere konfliktsoner, at disse fremdeles skal være sterkt militarisert.

 

 

Featured image: Rankot Vihara – en eldgammel, enorm buddhistisk dagoba i den Unesco-beskyttede byen Polonnaruwa

 

06/12/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!