ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den russiske marinen blokkerer skip som frakter korn for eksport, fra å forlate Svartehavet. Mellom 200 og 300 skip skal hittil ha blitt stoppet. Svartehavet grenser opp mot de fruktbare regionene i Ukraina og Russland, som er viktige for dyrking av brødkorn. Skipsleden over Svartehavet blir derfor en av verdens viktigste skipsleder for sådannet korn.

 

Russland og Ukraina har gjennom årene vanligvis eksportert henholdsvis vel 8.000 og 3.900 millioner tonn hvete, hvilket har utgjort en viktig del av matforsyningen hos mottagerlandene. Når kornproduksjonen svikter grunnet krigshandlingene i Ukraina, vil dette faktisk kunne medføre matmangel hos importland.

 

Russerne blokkerer Svartehavet

Russisk krigsskip

Det kan nevnes de tradisjonelt største avtagere av hvete samlet fra Russland og Ukraina, omfattet millioner tonn rangert i henhold til årlig mengde, Egypt med 3.250, Tyrkia med 1.600, Indonesia med 600, Bangladesh med 530, Nigeria med 400, Yemen med 320 og Tunis med 200 millioner tonn.

Grunnet den for tiden pågående krigstilstanden mellom Russland og Ukraina, eksporteres naturligvis intet fra Ukraina idet russisk marine blant annet blokkerer Svartehavet og dessuten krigshandlingene for øvrig umuliggjør leveranser.

Eksporten fra Russlands side er blitt sterkt begrenset grunnet sanksjoner mot russiske varer. Alt dette vil komme til å få konsekvenser for matforsyningen spesielt i fattige land, mest i Afrika, dessuten medfører markedsmekanismen ved redusert tilbud generell prisvekst i de rikere land som rimeligvis vil være i stand til å skaffe prioriterte, men mer kostbare leveranser.

Russland og Ukraina har imidlertid langt i fra noe monopol på korndyrking, men disse landene har hatt overskudd på eget forbruk og derfor muligheter for eksport. Dette grunnet stort dyrkingsareal i forhold til innbyggertallet. Nedenfor sammenlignes de største hveteprodusentene i verden.

 

Verdens største hveteprodusenter

Hvetetresking

EU var i fjor samlet, den største produsenten av hvete målt i antall millioner tonn med 138.900, deretter fulgte Kina med 136.946, India med 109.520, Russland med 75.500, USA med 44.790, Australia med 34.000, Ukraina med 33.000, Pakistan med 27.000, Canada med 21.652 og Argentina med 20.500 millioner tonn. En rekke av disse hveteproduserende landene vil kunne inntre i Russlands og Ukrainas uteblitte eksport.

Store kornprodusenter kan imidlertid også være importører av kornprodukter. Eksempelvis EU, som i normale år eksporterer rundt 30 millioner tonn hvete, er likevel avhengig av import av en del kornsorter av hvilke EU-blokken ikke selv produserer et tilfredsstillende kvantum, herunder blant annet mais til dyrefor.

 

 

Featured image: Hveteåker i Ukraina

19/03/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!