Det amerikanske justisdepartementet har i lengre tid bygget opp en antitrustsak mot selskapet Alphabet Inc. som er morselskapet til Google og YouTube, ved å undersøke om selskapet engasjerer seg med å binde forskjellige produkter sammen på en måte som kan blokkere konkurrenter og gi utvalgte selgere en ikke lovlig fordel.

 

Det vil si at den amerikanske rettsstaten hevder at Google angivelig skal drive en korrupt forretning i kraft av sin totale dominans som omfatter omkring 90 % av markedet. De siste månedene har den amerikanske tilsynsmyndigheten gjennom justisdepartementet og statsadvokater, gjort undersøkelser blant et stort antall ledere i rivaliserende firma om prisingen og driften av Googles nettverksdivisjon. Denne virksomheten av Google selger tjenester som håndterer nesten alle trinn av eksempelvis merkevarers digitale annonser til de dukker opp på forbrukerens skjerm.

 

Kampen om verdens digitale annonsemarked

Tilsynsmyndighetens undersøkelse har vært fokusert på rabatter, spesielle ordninger og andre vilkår som Google tilbyr sine kunder for å presse disse til bare å bruke Googles produkter i stedet for å divergere med konkurrerende tilsvarende tjenester. Myndigheten spør også om hvordan Googles større online søkevirksomhet samhandler med nettverksdivisjonen for å styrke sin andel av det digitale annonsemarkedet. Selvfølgelig ble tilsynsmyndighetens spørsmål og utspurtes svar behandlet konfidensielt.

Binding som gjør salg av ett produkt betinget av kjøp av et annet produkt er ikke direkte ulovlig, men hvis denne strategien brukes til å sementere en dominerende markedsposisjon og etablere et monopol for å hindre rivaler å komme inn på markedet, vil dette være i strid med USAs antitrustlovgivning.

 

Advokatene ønsker utsettelse

Riksadvokat William P. Barr

Riksadvokat William P. Barr, som selv var tidligere leder for telekombransjen, argumenterte for å fremme antitrustsak mot Google for amerikansk Høyesterett. Justisdepartementet planlegger å fremme antitrustsaken denne måneden. Dette skjedde etter at Barr overstyrte sakens advokater som hevdet at de angivelig trengte mer tid til å bygge en sterkere sak mot en av verdens rikeste og mest overveldende teknologi. Antitrustetterforskningen har vært håndtert i lang tid av et vel 40-talls advokater i justisdepartementet som ba om å ferdiggjøre stevningen mot Alphabet Inc. innen utgangen av september. De fleste av de 40 advokatene motsatte seg fristen for ferdigstillelsen. Noen av juristene uttalte at disse ikke ville signere stevningen og flere av dem forlot hele saksforholdet i sommer. Andre av disse argumenterte i et notat om at de måtte presentere en sterk sak og derfor trengte mer tid. Saken måtte dessuten ikke bli oppfattet som vilkårlig. Tre av USAs største advokatkontorer takket derfor rimeligvis også «nei» til å ta saken.

Det var dessuten sterk uenighet blant advokatgruppen om hvor omfattende stevningen skulle være og hva Google kunne gjøre for å løse problemene regjeringen avdekket, hvilket for øvrig rimeligvis måtte være Googles problem. Mens det var uenigheter om taktikk, uttrykte advokater også at Barr ønsket å bekjentgjøre oppstart av saken i september, for å ta æren for handling mot det gigantiske teknologiselskapet under Trump-administrasjonen, før valget i november.

 

I Norge er rettsvesenet korrupt

Høyesterett

I Norge er det fastslått at rettsvesenet er korrupt. Det har seg imidlertid slik at det heller ikke er uvanlig i norske korrupsjonssaker, at det også har vært problemer med å få norske advokater til å delta i stevninger vedrørende korrupsjon, spesielt der hvor det er kollegaer og andre direkte eller indirekte bekjente involvert. Framtidig karriere må nok først og fremst beskyttes. Dette uten at redaksjonen selvfølgelig kan påstå eller hevde noe som helst derom vedrørende ovennevnte sak i USA mot Google. Til det, er tilgjengelig informasjonsgrunnlag selvfølgelig for ubetydelig og saken for kompleks.

 

Mafiatilstander i rettsapparatet – “Treerbanden”

Det has imidlertid rikelig med informasjonsgrunnlag for derimot å hevde at norsk rettsvesen er korrupt og upålitelig. Herværende nettavis er tilgjengelig for alle dommere og personer involvert i rettspleien som eventuelt vil hevde at disse ikke har opptrådd korrupt i spesifikke saker der det motsatte er påstått. Disse korrupte dommere og rettslige involverte saksbehandlere, kan ta kontakt med nettavisen og hevde sin uskyld. I plausible forhold vil disse få spalteplass. Redaksjonen tror imidlertid ikke det blir mange, om det i det hele tatt blir noen som tar kontakt herom. Dette gjelder selvfølgelig ikke advokater ettersom det er disses lovlige jobb å lyve, legge fram sin sak mest positivt for sine klienter uansett sakens stilling. Link til tidligere artikkel https://www.em24.uk/mafiatilstander-i-rettsapparatet-treerbanden/

 

Tingrettsdommer Cathrine Fossen

Det må tas hensyn til at de korrupte i rettspleien benytter omveier for å drepe de som hevder sannhet også i Norge som i en hvilken som helst annen autoritær stat styrt av et uforholdsmessig stort byråkrati rekruttert ved utpreget nepotisme eller bekjentskapskorrupsjon, venner ansetter venner og slektninger ansetter slektninger. I Hviterussland fengsles og tortureres opposisjonen, det samme skjer i Tyrkia og en rekke andre land. I Russland og Saudi-Arabia drepes opponenter, selv om det ikke direkte kan fastslås at landets ledere er involvert, men uansett er det sleskere for ledelsen som har utført den praktiske oppgaven, rimeligvis med eller uten tro om framtidig belønning som kan være forfremmelse i byråkratiet.

 

Mafiatilstander i rettsapparatet II – Dominoeffekt

I Norge begås årlig 600 selvmord. Det foreligger ingen relevant eller signifikant statistikk over hvor mange av disse selvmord som er forårsaket av forsettlige, korrupte rettsfeil. Selvmordene kommer derimot som en lettelse for de reelt skyldige i et framprovosert drap. Nå er saken endelig feid under teppet! En form for sikkerhet har imidlertid morderen, denne kan være for ubetydelig for en hevnaksjon fra offeret. Morderen kan ha greid å skaffe seg mange nok medskyldige, slik at denne har en statistisk sikkerhet for ikke å bli den som rammes av offeret. Det gjelder derfor for morderen å nøytralisere den man tror vil komme til å hevne seg. https://www.em24.uk/mafiatilstander-i-rettsapparatet-ii-dominoeffekt/

 

Gjøvik tingrett

Dommerne derimot er imidlertid beskyttet ved at disse ikke skal kommentere avsagte kjennelser og dommer. Dommere kan derfor lovlig tilbakeholde kommentarer om disse skulle bli stilt for norsk rett. Det er imidlertid ingen som tror at dommere er mer lovlydige enn folk flest, men selvfølgelig finnes det dommere som er ærlige og oppriktige, som folk flest. Problemet er bare at dommerne beskytter hverandre, det er ingen som står fram og sier at kollegaen er uhederlig. Det kan gå ut over dennes framtidige karriere. https://www.em24.uk/korrupsjon-i-gjovik-tingrett-og-eidsivating-lagmannsrett/

 

Amerikanske advokater rømte fra Google-saken

President Donald Trump

Etter å ha diskutert det norske rettssystemet relatert til dennes behandling av korrupsjon, vendes tilbake til den mulige framtidige Google-saken for amerikansk høyesterett. Ettersom det er presidentvalg i USA i høst, ønsker Trump-administrasjonen selvfølgelig straks å få igangsatt saken mot Google før valget, for å vise at den Nobelfredspris-foreslåtte amerikanske presidenten Trump ikke frir til de rike, men ønsker å opprettholde en likhet for hele samfunnet i kamp mot den forrige korrupte visepresidenten Joe Biden hvis sønn Hunter, mens faren var visepresident, korrupt fikk presset en tilsvarende korrupt formuende ukrainsk oligark til å betale seg store beløp for intet gjort arbeide. https://www.em24.uk/joe-bidens-korrupsjonsaffaere-i-ukraina/ For tiden bevirker denne Hunter Biden salg av USA-aktiva til Kina, det er vanskelig å tro at dette ikke skjer uten godtgjørelse. Amerikanerne betrakter det kommende presidentvalget som et valg mellom pest eller kolera.

 

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg tenker imidlertid ikke som den amerikanske presidenten og klovnaktige skøyeren på hele sitt lands innbyggere. Solberg har derimot som valgpropaganda lovet total skattefritak på formue. Ikke diversifisert mellom arbeidende kapital og luksusrelatert kapital. Dette for å tekkes velhavende velgere. Antall velhavende har imidlertid steget sterkt ved tilførselen til samfunnet fra oljeinntektene og disses sidevirkninger, hvilket har økt forskjellen enormt mellom fattige og rike i Norge. Dette slik at norske minstepensjonister eksempelvis får utbetalt pensjon som ligger under 50 % av EUs fattigdomsgrense.  Funksjonærer og politikere som er nepotisk ansatt i administrasjonen og for øvrig innstilt på valglister etter samme mønster og derfor har skaffet seg høye lønninger, har deltatt i avgjørelsene om pensjonsgodtgjørelsene til menneskene som har bygget landets velferd. Å hevde at disse pensjonistene skal være med å spare til framtidig pensjon til de som ennå ikke er født, er vel urimelig. Det bemerkelsesverdige ved dette er at Kristelig folkeparti sitter i regjeringen og har også godtatt denne urettferdighet, men disse vil kanskje derfor ikke nå minimumsgrensen for deltagelse i neste Storting.

 

Trumps søk på «Trump News» ga bare oppslag fra motstandere

USAs justisdepartement

Alphabet Inc. er i henhold til riksadvokat Barrs mening et klart antitrustmål, idet selskapet gjennom Google-søk, Google Maps, YouTube, samt en rekke andre søkemotorer med annonseringsprodukter på nettet, samhandler med forbrukerne hver gang de søker etter informasjon, eller ser på en video, bestiller levering i en app og ser en nettannonse. Alphabet Inc.  forbedrer deretter dennes produkter basert på informasjon som hentes fra hver forbruker, hvilket gjør selskapenes samlede teknologi enda mer dominerende i forhold til konkurrentene. Google kontrollerer altså omtrent 90 % av nettsøk globalt. Konkurrentene har selvfølgelig klaget over den konstante utvidelse Alphabet Inc. får på dennes markedsdominans, ved å gjøre søkeverktøyene på telefoner standardisert til dennes Android-operativsystem. Google sluker omtrent en tredjedel av alle penger som blir benyttet på digital annonsering. Det bør nok bemerkes at president Trump har gjort anklagene personlige. Dette ettersom han allerede for ett par år siden sa at når han søkte etter «Trump News» på Googles søkemotor fikk han kun oppslag fra nyhetsorganisasjoner som var Trumps motstandere. En koalisjon bestående av 50 US-stater og territorier deltar i antitrustaksjonen mot Google.

 

 

 

11/09/2020