Leserne vil bli overrasket over hvordan norsk rettsvesens administrasjon korrupt manipuleres og kan følgelig for egen del eller for bekjente, ha stor nytte av å lese denne artikkel.

 

Den vises innledningsvis til artikkel i www.em24.uk om Inger og Kjell J. Horns salg av disses landbrukseiendom i Søndre Land kommune, «Korrupsjon i Gjøvik tingrett og Eidsivating lagmannsrett» – link: https://www.em24.uk/korrupsjon-i-gjovik-tingrett-ogeidsivating-lagmannsrett/

Tilsynsrådet for advokatvirksomhets medarbeider Kristine Teigland, medlem av Advokatbevillingsnemnda advokat Inger Hygen og dommer i Gjøvik tingrett Catherine Fossen, har startet terror mot Gjøviksaksøkeren og dennes familie etter dennes midlertidige forføyning til Gjøvik tingrett for å få tinglyst urådighet på ovennevnte landbrukseiendom som var kjøpt og betalt.

 

Den norske «treerbanden»
Behandling av angjeldende saksforhold er prinsipielt viktig for norsk rettsvesens mange oppriktige og ærlige sjeler, hvilket selvfølgelig er i flertall, men statistikken lures ikke, råtne frukter finnes dessverre i alle kurver uansett hvilken yrkesgruppe kurvene måtte illustrere.

Ovennevnte saksøker, som nedenfor er benevnt henholdsvis Gjøviksaksøkeren, klageren og anmelderen, ønsker å opplyse til det norske folk hva som kan bli følgene av et byråkratisk samfunn preget av nepotisme. Definisjonen av nepotisme er eksempelvis når yrkeskollegaer i offentlige stillinger begunstiger hverandre. Kollegaer i yrkesgruppen jurister begunstiger fordelaktig kollegaer i samme yrkesgruppe blant annet for å unngå straffeforfølgelse. Dette blir oftest benevnt kameraderi eller nettverkskorrupsjon, hvilket like gjerne kan benevnes som dette faktisk er, rene mafia-tilstander.

 

Formann Maos kone Qing Jiang

Det vises til «firerbanden» i Kina, med formann Maos kone Qing Jiang i spissen, som forsøkte å kuppe Mao under kaoset forårsaket av Kulturrevolusjonen. Leserne finner også dette omtalt i artikkel i www.em24.uk «Hvordan vil Kina bli som global stormakt?»

Leserne må selv bestemme om den omtalte trioen bestående av de ovennevnte tre juristene kan betegnes som den norske «treerbanden». Herværende media vil i denne artikkelen benevne de ovennevnte individene omfattet Fossen, Hygen og Teigland, kun som den omtalte trioen. Dette er i alle fall individer som vet å ta seg fram og utnytte det norske statsapparatet for å beskytte seg selv og hverandre. Den omtalte trioen har alle blitt politianmeldt.

 

Anmeldelser

Tingrettsdommer Catherine Fossen

Anmeldelsen mot Fossen, som er bosatt i Moelv, ble korrekt sendt til Innlandet politidistrikt. Anmeldelsen ble ignorert før den ble øyeblikkelig henlagt uten forutgående behandling av Gjøvik politikammer. Dette skjedde først etter anmelders purring til Innlandet politidistrikt, halvannet år etter anmeldelsens inngivelse.

Anmeldelsen mot Hygen, som er bosatt i Bergen, var korrekt inngitt til Vest politidistrikt, hvor anmeldelsen hittil også hadde blitt ignorert. Det ble ikke engang mottatt rettmessig mottakskvittering etter inngivelsen. Denne anmeldelsen ble imidlertid behandlet sammen med anmeldelsen mot Fossen i Gjøvik politikammer, med samme resultat som for Fossen.

Klage mot henleggelsene ble rettidig sendt til statsadvokatembetet. Klagen ble umiddelbart avvist av stedlig statsadvokat på Hamar uten noen saksbehandling. Både Gjøvik politikammer, samt statsadvokaten på Hamar, skulle korrekt og rettmessig ha kjent seg inhabile i saken. Dette ettersom Fossen arbeidet som tingrettsdommer på Gjøvik, samt dessuten i tillegg også som konstituert dommer i Eidsivating lagmannsrett på Hamar. Forut hadde Fossen selv arbeidet som konstituert statsadvokat i samme distriktet.

Hygen, som er partner i Kluge Advokatfirma AS’ avdeling i Bergen, ble altså anmeldt til Vest politidistrikt, hvilket der skulle ha behandlet anmeldelsen straks. Vest politidistrikt unnlot for øvrig altså lovstridig å gi anmelder lovlig mottakskvittering for anmeldelsen. Hygen styrer vel sine rettslige omgivelser gjennom sin såkalte «påvirkningskraft», som denne i trussels hensikt henviste til i telefonsamtalen da denne umiddelbart fikk beskjed om å holde seg unna Gjøviksaksøkerens sak. Det er totalt uakseptabelt at en advokat i det hele tatt kan benytte uttrykket påvirkningskraft på grunn av at denne tilfeldigvis sitter i en spesiell stilling. For Hygens vedkommende som medlem av Advokatbevillingsnemnden. Hygen tilsidesatte Advokatforskriften og forsøkte å trenge seg på Gjøviksaksøkerens stevning for Bergen tingrett mot Hygens og Kluge Advokatfirma AS’ største klient Tryg Forsikring. Dette med erstatningskrav i relasjon til den midlertidige forføyningen som samtidig verserte for Gjøvik tingrett.

 

Ukjent advokat

Advokat Inger Hygen

Den gang for Gjøviksaksøkeren, den totalt ukjente advokaten Hygen var ikke rekvirert. Det var totalt utenkelig ellers å benytte en ukjent hvem-som-helst advokat som Hygen. Det ble derimot reflektert vedrørende en annen advokat som tilfeldigvis arbeidet på samme kontor, etter å ha ringt dennes mobiltelefonnummer. Denne advokaten var sønn av en avdød, særdeles dyktig og kjent advokat og lærebokforfatter, hvilken av og til hadde bistått Gjøviksaksøkerens families virksomheter i Oslo som eiendomskonsulent.

Advokatsønnen hadde forsøkt å utgi farens kjente lærebok på nytt. Det skulle derfor ikke være grunn til å tro at denne ikke kunne seile videre på sin fars gode renommé som dyktig eiendomsadvokat. Ettersom man ikke hadde en passende advokat i Bergen ble følgelig sønnen innledningsvis orientert om eventuell framtidig sak mot angjeldende forsikringsselskap, dog selvfølgelig avhengig av resultatet av den pågående midlertidige forføyningen på Gjøvik.

Denne advokatsønnen meddelte ikke at denne ikke kunne ta saken, men denne skulle være fraværende og ba om at dokumenter ble oversendt for vurdering til en e-postadresse som ble oppfattet å være til dennes sekretær.

 

Advokatforskriften

Lovsamlingen

Advokatforskriften – domstollovens kapittel 11, sier i punkt 3.2.1, Hovedregel – sitat:

«I samme sak må ikke en advokat rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.»

Advokatsønnen hadde ennå ikke fått noe oppdrag, denne hadde ikke snakket med potensiell klient, Gjøviksaksøkeren, og hadde ingen fullmakt til å tilsette eventuell annen advokat. For øvrig sier Advokatforskriften i foranstående punkt 3.1.1, første komma følgende:

«En advokat må ikke påta seg oppdrag uten etter anmodning direkte fra klienten».

Hygen ble ikke anmodet, men forsøkte rettsstridig, desperat med overrumpling, å kople seg på saksforholdet mot advokatkontorets felles klient Tryg Forsikring, hvilket altså ennå ikke var noen sak. Den desperate advokaten, som altså ikke kjente til domstollovens bestemmelser tilknyttet advokatvirksomhet, fikk straks beskjed om å holde seg unna saksforholdet. Det ble for ordens skyld også sendt email til Hygen med beskjed om at denne var sparket i tilfelle det frekke individet skulle påstå at denne hadde fått noe oppdrag.

 

Tvistelovens bestemmelser
Årsaken til at Gjøviksaksøkeren i det hele tatt så seg om etter advokat i Bergen var for å unngå trenende forutgående behandling i forliksrådet. Ved tvister der det er registrerte advokater på begge sider, kan det uttas stevning direkte uten denne trenerende behandlingen dersom kravet var større enn kr 125.000 og begge parter hadde behandlet saken gjennom advokat. Alternativt ville det ikke ha blitt benyttet advokat i det hele tatt. Gjøviksaksøkeren hadde tross alt drevet inkasso i mer enn 20 år. Først tilknyttet egeninkasso for familiens virksomheter, deretter fra 1985 til 2002 også med innslag av fremmedinkasso i kraft av å være medarbeider i familiens inkassodrifter underlagt ektefellens kommunale inkassobevillinger.

Denne Hygen kan tilsynelatende ikke ha forstått, for det første at det ennå ikke forelå noen sak mot Tryg Forsikring, dessuten at det i tilfelle skulle benyttes advokat for kun å unngå trenerende behandling i forliksrådet. Hygen kjente åpenbart heller ikke til tvistelovens bestemmelser § 6-2, punkt 2, bokstav a, – sitat:

«Før en sak om formuesverdier kan tas til behandling i tingretten, skal forliksrådet behandle saken når vilkårene i første ledd er oppfylt. Denne regelen gjelder likevel ikke når tvistesummen er minst kr 200 000, og begge parter har vært bistått av advokat.»

På det tidspunktet var verdigrensen altså kun kr 125.000, hvilket ble endret til kr 200.000 fra 1. juli i år. Det angjeldende erstatningskrav mot Tryg Forsikring var i tilfelle ett millionbeløp.

Hygen utarbeidet uten foregående varsel ved dennes kollega advokat Linn Therese Nyhamn Engvik, en forliksklage som var kopi av Gjøviksaksøkerens midlertidige forføyning. Etter at Hygen på nytt ble gjort oppmerksom på at dennes tjenester ikke var ønskelig, ble på nytt mottatt utkastet til forliksklagen, men denne gang med forside som det skulle forestille en stevning til Bergen tingrett, for en sak som ennå ikke eksisterte. Det hele var bare tøv.

Hygen og Engvik hadde imidlertid glemt å endre at det ikke dreide seg om en forliksklage i påfølgende sider, hvor det sto referert til forliksrådet der det i tilfelle skulle ha stått retten. Det hele var et bedrageri.

Hygens tidligere klienter som har tapt saker med denne som prosessfullmektig, bør nok alle få evaluert dennes arbeider. Hygen har forsikring tilknyttet dennes advokatdrift, hvilket kan danne basis for et gruppesøksmål fra dennes tidligere klienter. Vær imidlertid oppmerksom på foreldelsesfrister, hvilket beskytter advokater.

 

Medlem av Advokatbevillingsnemnden i mangel på inntekter

Det er rimelig å forstå at Hygen besatt holder seg i det bekjentskapstildelte medlemskapet i Advokatbevillingsnemnda i periode etter periode i mangel på andre inntekter grunnet udugelighet som advokat. Dessuten, som tidligere kommentert, benytter Hygen seg altså av «påvirkningskraft» over for dennes klienter og motparter tilknyttet saker denne behandler.

Det er heller ikke urimelig at den pågående Hygen kaprer seg klienter ved å skryte av at denne har «påvirkningskraft» ettersom denne er med på å bestemme om en advokat i det hele tatt kan bedrive advokatvirksomhet. Dette virker også over alt overfor rettens medarbeidere, selvfølgelig særlig der det er nervøse dommerfullmektiger som om ikke lenge skal hente sin advokatbevilling hos nettopp Advokatbevillingsnemnden.

Det er rimeligvis derfor en av årsakene til at det i den spesifiserte Advokatforskriftens § 6-1, Advokatbevillingsnemndens organisasjon, er anført at valg av nemndas medlemmer skjer for to og to år ad gangen. Medlemmer som Hygen, hvilken som ovennevnt benytter medlemskapet til trusler, «Jeg har påvirkningskraft», kan på dette vis raskt lukes ut. Hygen har sittet i nemnden siden 1. januar 2015. Ettersom en del samfunnsledere leser herværende nettavis, behandles dette tema mer omstendelig. Det siteres fra ovennevnte bestemmelse § 6-1:
«Advokatbevillingsnemnden består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen skal være dommer, og ett av medlemmene skal være praktiserende advokat. Det medlem med varamedlem som skal være advokat oppnevnes etter forslag fra Den norske Advokatforening.

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Kongen for to år med adgang til gjenoppnevnelse, hver gang for ytterligere to år. Godtgjørelsen til medlemmene og deres varamedlemmer fastsettes av Justisdepartementet, og dekkes av Tilsynsrådet.

Sekretariatsfunksjonen for nemnden utføres av Tilsynsrådet. Regnskap og melding om nemndens virksomhet sendes hvert år til Justisdepartementet.»

 

Hygen er begjært fjernet fra Advokatbevillingsnemnden
Hygens advokatbevilling ble begjært tilbaketrukket av Gjøviksaksøkeren. Om dette er det nærmere utredet nedenfor. Følgelig er derfor også Hygens medlemskap i Advokatbevillingsnemnden begjært fjernet. Sekretariatsfunksjonen for nemnden utføres altså av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Dennes konsulent Teigland har imidlertid lovstridig tilbakeholdt begjæringen mot Hygen og dennes kollegaer. Lovkyndige lesere av denne artikkel med dertil relevante stillinger, begjæres følge opp saken, spesielt henvender artikkelen seg til lovlig innvalgte politikere.

 

Tvist om «småbruk med strandlinje» forlikt

Horn

Det annonserte «småbruk med strandlinje» var etter bedrageriet mot Gjøviksaksøkeren plutselig uten strandlinje, da denne etter salget var blitt solgt til tredjemenn som tomter, samt at all skog var sletthugd for nær kr 2 millioner. Uhugd skog inngikk imidlertid i salgsoppgavens skogstakst. Uten skog var eiendommen selvfølgelig ikke av interesse for kjøper, som kjøpte eiendommen for delvis å erstatte skog fraskilt annen eiendom tilknyttet eierskifte.

Gjøviksaksøkeren aksepterte derfor forlik med selger for ikke å kaste bort mer tid og penger på bedrageriet da saken sto for behandling i Høyesterett. Dette selv om at det var forventet at H-rett ville sende saken tilbake til ny behandling i lagmannsretten. Selger skulle tilbakebetale mottatt kjøpesum i sin helhet. Et lokalt redelig forsikringsselskap dekket saksøkers omkostninger.

 

Nødvendig med arrest
Gjøviksaksøkeren måtte imidlertid begjære arrest mot eiendomsmeglerselskapet  benyttet av selger, Koppang-Landbruk og Næringsmegling AS, for å få tilbakebetalt kjøpesummen. Eiendomsmeglerselskapet betalte ifølge opplysninger notorisk ikke frivillig tilbake penger som denne hadde mottatt. Denne hadde også i andre rettslige tilfelle tilbakeholdt utbetalinger. Det suspekte eiendomsmeglerselskapet har imidlertid i ettertid solgt sin virksomhet. Vær imidlertid oppmerksom på at megleren Jan Endre Strandbakken, Eina, som forsettlig medvirket i bedrageriet, fortsatt kan være ansatt i eiendomsmeglerselskapet. Det er opplyst om begge disse i artikkelen nevnt innledningsvis.

 

Ny kjøper
Ekteparet Horn fant seg i midlertid et nytt offer som kjøper av eiendommen etter at en velvillig skogstakstmann hos Mjøsen Skog, som visstnok senere mistet sin stilling, justerte opp verdien på det fra 80 til 100 år framover verdiløse sletthugget. Det annonserte «småbruk med strandlinje», som altså viste seg ikke å være noen strandeiendom og var uten huggbar skog, ble solgt til en ny kjøper som driver temporære arbeidsplasser omfattet vedproduksjon på brukets tun for å beskjeftige pasienter fra mentalsykehuset Dikemark, hvilket ikke hadde noen for kommunen økonomiske arbeidsgivende planer for den tapte strandlinjen eller noen vettug, normal drift av skogsarealet, slik som Gjøviksaksøkeren.

 

Regning fra advokat Inger Hygen

Inger Hygen

Hygen latet som at denne hadde hatt en sak. Uker etter at denne i forveien for sikkerhets skyld hadde fått ovennevnte skriftlige tilleggsbeskjed om at denne var «sparket», sendte Hygen beskjed om at advokatfirmaet etter vurdering ikke kunne påta seg saken. En måneds tid senere ble det mottatt regning fra Kluge Advokatfirma AS, omfattet nær kr 4.000 pr. angivelig time for 10 minutters bedragersk telefonhenvendelse og ovennevnte tøv, totalt samlet omkring kr 70.000.

Regningen ble korrekt avvist. Hygen var imidlertid for øvrig ellers velkommen til eventuelt å ta ut forliksklage for Oslo forliksråd mot Gjøviksaksøkeren som har hatt verneting i utlandet siden 1980-tallet. Dette ettersom Gjøviksaksøkeren da kunne reise sitt erstatningskrav som motkrav for den oppfattet, tryggere Oslo forliksråd og tingrett, samt Borgarting lagmannsrett, enn for Hygens lokale rettsinstanser der denne visste at denne kunne benytte dennes «påvirkningskraft».

 

Hygen hevdet at Oslo forliksråd var upålitelig
Oslo er rett verneting for utlendinger når alle betingelser ellers er til stede for at en sak kan behandles av norsk rett. I tilfelle en utenlandsboende forbruker skal akseptere et norsk forliksråd må det imidlertid være spesifikt signert for dette. Det finnes dog ingen avgitt signatur i det hele tatt for noe omfattet Hygen, slik at eneste rette alternative verneting til Oslo eventuelt ville ha vært innklagedes – Gjøviksaksøkerens verneting i utlandet. Hygen hevdet imidlertid skriftlig og som advokat rimeligvis straffbart, at Oslo forliksråd var totalt upålitelig.

 

Bergen forliksråd presset til å delta i Hygens bedrageri
Hygen omgikk imidlertid vernetingsreglene ved ulovlig å presse Bergen forliksråd til ukorrekt å avholde forliksrådsmøte. Dersom innklagede ikke møtte ville denne blitt idømt uteblivelsesdom. Gjøviksaksøkeren møtte derfor med kommunal møtefullmektig. Hygen fikk i forliksrådet, hvilket hun styrte, tilkjent penger fordekt via Kluge Advokatfirma AS, tilknyttet sitt bedrageri for klienten Tryg Forsikring. I tillegg vil Hygen eventuelt kunne få belønning for den korrupte tjenesten for forsikringsselskapet gjennom høyere honorarer fordekt i andre saker som håndteres av advokatfirmaet.

 

Kluge Advokatfirma AS saksøkt
Gjøviksaksøkeren benyttet imidlertid forliksrådsbehandlingen i Bergen til å saksøke Kluge Advokatfirma AS ved dennes hovedkontor i Stavanger, som ligger utenfor Hygens sterkeste «påvirkningssone». Saken ble imidlertid derfra straks oversendt til Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett der Hygen daglig regjerer. Saken verserer fortsatt for retten. Kluge Advokatfirma AS’ hovedkontor ville nok ikke involveres i Hygens bedrageri- og korrupsjonssak. Stevning mot et selskap skal normalt tas ut ved dettes hovedkontors verneting. Stavanger tingrett har påberopt den opphevede tvistemålsloven av 1915, som sa at korrekt tingrett skal være i rettsdistriktet hvor forliksklagen er behandlet.

Det står derimot ingen ting i den nye tvisteloven som fra og med den 1. januar 2008 erstattet den gamle tvistemålsloven, om at tingretten skal benyttes der hvor forliksklagen er behandlet. Høyesterett har imidlertid ennå ikke prøvd denne lovendringen. Gjøviksaksøkeren anket Gulating lagmannsretts kjennelse i dette forholdet til H-retts ankeutvalg. Tilsynelatende fordi Gjøviksaksøkeren ikke var registrert som advokat, ble dennes anke avvist selv om dette ikke gikk fram av Høyesteretts samlede kjennelse med denne beslutning – sitat:

«Høyesteretts ankeutvalg kan nekte en anke fremmet dersom den ikke reiser spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre forhold taler for at anken bør prøves, jf. tvistelovens § 30-5. … Slutning Anken nektes fremmet.»

Uansett er imidlertid forliksklagen forsettlig feilbehandlet ved Bergen forliksråd. I H-retts passus «… heller ikke andre forhold taler for at anken bør prøves». Dette indikerer at H-rett ikke har hensyntatt at Bergen forliksråd ble straffbart manipulert av Hygen som hindret Oslo forliksråd ved skriftlig å hevde at dette forliksrådet var upålitelig. Gjøviksaksøkeren kan imidlertid ikke akseptere at dennes erstatningssak mot Kluge Advokatfirma AS skal behandles i Bergen tingrett som er underlagt Hygens «påvirkningskraft», for så vidt må dette også gjelde Gulating lagmannsrett tilknyttet utilbørlig deltagelse i «treerbandens» senere tilrelaterte manipulering.

 

Skulle bedra pensjonist
Hygen, som er født i 1967, har visstnok vokst opp i Åsgårdstrand, men bor i Laksevåg utenfor Bergen. Hun strevet seg inn på jusstudiet i Tromsø etter først å ha måttet ta en rekke tilleggskurs. For å knytte til seg kontakter har Hygen klistret seg fast til Advokatbevillingsnemnda etter at hun ble foreslått av Den norske Advokatforening for en normal to års periode i 2015. Forut hadde Hygen av samme grunn deltatt i Advokatforeningens Disiplinærutvalg for Hordaland og Sogn og Fjordane krets.

I 2011 måtte Hygen løse ut sin ektefelle Lars Flostrand fra disses felles bolig med kr 2.525.000, hvoretter hun lånte kr 3,7 millioner i Fana Sparebank. Hygen trengte åpenbart penger. Med en forbrytelse mot en utvandret, gammel pensjonist fra Gudbrandsdalen trodde nok Hygen at det skulle bli rutinemessig og enkelt å hanke inn lettjente penger. Det kan for øvrig for de som skulle være interesserte, nevnes at Hygen eier selskapet Hyflo AS med kr 30.000 i aksjekapital. Dessuten tiltrådde hun i januar i år som styremedlem i selskapene Krohnås Holding AS og Krohnås Eiendom AS.

 

Tingrettsdommer Catherine Fossen

Catherine Fossen

Catherine Fossen ble ansatt som tingrettsdommer i Gjøvik tingrett i 2008 grunnet kjønnsfordeling, hvilket medførte at en mannlig kandidat som var innstilt som nummer én og den beste kandidaten, ble forbigått. Den beste kandidaten klagde ansettelsen inn for Likestillingsombudet, men fikk ikke medhold.

Fossen er oppvokst på Ås utenfor Oslo og er gift med en fengselsbetjent som visstnok har et småbruk på Moelv. I 2019 søkte Fossen stilling som lagdommer i Eidsivating, men ble vraket. Likevel ble hun tilsatt ved beslutning som konstituert dommer, hvilket ikke er en uvanlig måte å albue seg fram på innen statsapparatet gjennom bekjentskap når man blir vraket som søker på en stilling. I 2015 søkte også Fossen, som tilsynelatende har store ambisjoner, på ledig stilling som politimester for Innlandet politidistrikt, en stilling hun heller ikke fikk.

Ovennevnte artikkel fra og med avsnitt «Tingrettsdommer Cathrine Fossen dribler og gjør forsettlige saksbehandlingsfeil», gir for så vidt en viss oversikt over dommer Fossens rettslige, utilbørlige saksbehandling relatert til sjikaneringen av Gjøviksaksøkerens familie, hvilket derfor ikke behøves utdypes nærmere her for å beskrive Fossens totale uskikkethet og generelle tillit som dommer. Dette også hensyntatt at Fossen ikke har gjort noen anførsler til beskrivelsen som har versert offentlig i mer enn ett år. Fossen har alternativt søkt annet ris bak speilet som hevn i lag med de øvrige av den omtalte trioen.

 

Begjæring om tilbaketrekking av advokatbevilling
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, hvilket opptrer som sekretariat for Advokatbevillingsnemnden, fikk den 07/03/18 tilsendt fra Gjøviksaksøkeren, en begjæring om tilbakekalling av advokatbevilling vedrørende:

– advokat Inger Hygen (født 1967) partner hos Kluge Advokatfirma AS. Begjæringen omfattet flere begåtte strafferettslige forbrytelser i henhold til straffeloven i relasjon til domstolslovens kapittel 11, hvilket altså betegnes som Advokatforskriften. Forbrytelsen var begått i korrupt samarbeide med tingrettsdommer Catherine Fossen i Gjøvik tingrett.

– Videre var inkludert i samme begjæring for tilsvarende lovbrudd, advokat Harald S. Kobbe (født 1949) for å ha deltatt i advokat Inger Hygens lovbrudd.

– Dessuten også inkludert var advokat Linn Therese Nyhamn Engvik (født 1986), som må ha opptrådt som en slags fullmektig for Hygen. Likevel burde Nyhamn Engvik med egen advokatbevilling ha visst at hun bedrev straffbar virksomhet. Derfor er det heller ikke berettiget at denne fortsatt besitter dennes advokatbevilling.

Både Harald S. Kobbe og Linn Therese Nyhamn Engvik, som begge arbeidet hos Kluge Advokatfirma AS, har imidlertid i ettertid funnet seg nye arbeidsplasser, uten at dette vil medføre at de begåtte forbrytelsene på den forrige arbeidsplassen vil bli feid under teppet. Advokater er personlig ansvarlig for sin brøde.

 

Trenering av begjæring i 3 måneder

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, hvilket altså opptrer som sekretariat for Advokatbevillingsnemnden, ble ovennevnte begjæring om tilbaketrekking av advokatbevillingene beslaglagt av en konsulent med navn Kristine Teigland, født 1970, gift med en seniorrådgiver i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), som blant annet følger digital virksomhet. Det gjengis ikke bilde av Teigland i denne artikkel. Teigland, som bor på Ski, arbeidet i perioden 2003 til 2010 i Romerike politidistrikt.

Teigland sendte aldri begjæringen videre til rett adressat, Advokatbevillingsnemnden. Hos Advokatbevillingsnemnden skulle begjæringen ha blitt behandlet av Hygens kollegaer. Ettersom Hygen selv var medlem av denne nemnden, ville denne derfor ha vært inhabil ved behandlingen. Etter at Advokatbevillingsnemnden hadde tatt stilling til begjæringen, ville eventuelt negativet vedtak ha blitt videresendt til behandling i rettsvesenet av klager. Det samme måtte advokatene ha gjort dersom disse hadde mistet bevillingene og ønsket å overprøve vedtaket.

 

Kristine Teigland begikk straffbar handling

Tilsynsrådets direktør, advokat Hege Bjølseth

Konsulenten Teigland foretok en ulovlig og straffbar handling da denne beslagla Gjøviksaksøkerens begjæring til Advokatbevillingsnemden og stjal denne ut av systemet. I tillegg til å trenere begjæringen, returnerte Teigland, den gang som konsulent uten beslutningsrett, denne selvstendig, forsettlig ubehandlet med anbefaling om at klage alternativt ble sendt til Advokatforeningenes Disiplinærutvalg med forsettlig forvissning om at fristen for sådan klage var endelig utgått. Teigland har for sine handlinger således blitt politianmeldt, men påtalemyndigheten har ennå ikke behandlet anmeldelsen.

Det bør bemerkes at Teigland i ettertid har blitt forfremmet til angivelig Fagdirektør selv om det ikke kan påstås at dette har direkte forbindelse med herværende saksforhold, men slik det har utviklet seg er det ikke utelukket at dette er årsaken. Kollegaer sparkes gjerne oppover i systemet for å redde sine medarbeidere som begår lovstridige handlinger som normalt skulle medføre avskjedigelse. Det bør i denne forbindelse bemerkes at Atle Roll-Matthiesen fikk fortgang på karrieren etter politianmeldelse av sorenskriveren på Gjøvik og dommerne i Eidsivating lagmannsrett, men som kostet denne jobben som administrerende direktør i Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer.

 

Riksadvokaten inn i bildet

Jørn Sigurd Maurud

Riksadvokaten er imidlertid brakt inn i forholdet tilknyttet hele den omtalte trioen nevnt over, omfattet Fossen, Hygen og Teigland.

 

 

 

 

 

 

 

 

05/08/20