ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det kan tolkes av kommentarer i Kinas kommunistpartis hovedorgan vedrørende dennes påståtte råderett til Sør-Kinahavet, at landet har okkupert havregionen for å motvirke USAs hegemoni over dette tilgrensede havområdet. På samme måte krever Kina rett til Japans Senkakuøyer i Øst-Kinahavet, som er et tilsvarende ledd i dennes strategi for å sikre seg kontroll også over det tilgrensede Øst-Kinahavet.

 

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk,  «China’s standard map» – link: https://www.em24.uk/chinas-standard-map/  og «Kina vil senke japanske skip i japansk territorialfarvann» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-senke-japanske-skip-i-japansk-territorialfarvann/

 

Største sikkerhetsproblem

Kinesisk kystvakt

 

De kinesisk tilgrensede havområdene i Sør- og Øst-Kinahavet er Kinas største sikkerhetsproblem som forsøkes endret, på linje med Russlands forsøk på å få kontroll over sine nærområder, ved dennes forsøk på å okkupere Ukraina. USA stresser imidlertid fortsatt konkurransen med Kina i disse regionene, for i kinesernes øyne, å dekke over sin hegemoniske ekspansjon.

Det kinesiske hovedorganet publiserte en artikkel om at US Congressional Research Service – CRS, som er en tanketank under Library of Congress hvilket betjener medlemmer av Kongressen og dennes komiteer, nettopp hadde offentliggjort en rapport som påpekte at Sør-Kinahavet i løpet av de siste 10 til 15 årene har blitt arenaen for en strategisk konkurranse mellom Kina og USA.

«De kinesiske maritime aksjoner tilknyttet Senkaku-øyene, som av kineserne benevnes Diaoyu-øyene, kan i vesentlig grad påvirke USAs strategiske, politiske og økonomiske interesser i Indo-Stillehavsregionen og andre steder,» heter det i CRS-rapporten.

 

Senkaku-øyene

Kinesisk og japansk kystvaktskip utenfor Senkaku-øyene

 

Det er imidlertid i henhold til historiske fakta og basert på internasjonal lov, ingen tvil om at Senkaku-øyene i Øst-Kinahavet nord for Taiwan, hvilke er under gyldig kontroll av Japan, er en del av Japans lovlige territorium. Øyene utgjør imidlertid en bekymring for amerikanerne ettersom kineserne hevder dominans av dennes tilstøtende nære havregion.

Sør- og Øst-Kinahavet har ulike strategiske posisjoner for Kina og USA. Kinas militære styrke har utviklet seg raskt, men den kinesiske marinen prioriterer ikke lenger forsvaret nær kysten. Alternativt søker denne å ivareta Kinas påståtte suverenitet og sikkerhet i begge disse havområdene. USA betrakter Kinas aktiviteter i Sør- og Øst-Kinahavet som en klar indikasjon på landets intensjoner om også å bli en global makt.

Kineserne mener USA betrakter både Sør- og Øst-Kinahavet som områder hvor disse har hegemonisk makt. Det vises til artiklene 09/07/2020 «USA viser muskler i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/ og «Military exercise “talisman sabre” in the South Pacific region  – link: https://www.em24.uk/military-exercise-talisman-sabre-in-the-south-pacific-region/

 

Demonstrasjon av hegemoni

US-Flåtestyrke i Sør-Kinahavet

 

Dette til tross for at USA geografisk er fjernt fra disse havområdene, som altså er Kinas nærhavsområder. Demonstrerer USA fortsatt jevnlig sin militære tilstedeværelse og politisk og militært basert på global hegemoni. En situasjon som ikke vil endre seg uten at USAs hegemoniske strategi kollapser, hvilket ikke synes å endre seg med det første.

Kina, ved å ta seg til rette, som ovennevnte kar viser, har de siste årene, komplisert situasjonen i disse angjeldende havområdene, men mener kineserne likevel at Washington i angjeldende de regioner er den største pådriveren for den økende styrke konkurransen mellom Kina og USA. Kineserne mener dessuten at amerikanerne stadig forsettlig og bevisst skaper problemer i disse regionene for dennes egne interesser. USA har som målsetting, mener kineserne, å demonstrere styrken i dennes hegemoni, samtidig som denne på dette vis styrer Kinas utvikling gjennom sin pågående komplekse Indo-Stillehavsstrategi.

 

Økt kinesisk forsvar

Kinesisk forsvarsmateriell

 

Kinas økende vilje til å beskytte sin nasjonale sikkerhet eskalerer selvfølgelig konkurransen mellom Kina og USA i disse havregionene hvor det lett kan oppstå en alvorlig kollisjon, ettersom USAs overstyring av Kina fører til flere unødvendige konfrontasjoner og framtidig forverring av landenes bilaterale forbindelser.

Den eskalerende, intense, strategiske konkurransen mellom Beijing og Washington i Kinas kystnære region, vil uomtvistelig påvirke utformingen i USAs politikk. CRS i henhold til sin ovennevnte ferske rapport tyder kineserne handlinger på å være ment som en klargjøring Kongressens ansvar i den strategiske konkurransen mellom Kina og USA i Sør- og Øst-Kinahavet. Dette slik at Kongressen kontinuerlig og bedre kan bidra at Det Hvite Hus og Pentagon med å skaffe seg et overtak over Beijing.

 

Vedtar lover for anti-Kina-aktiviteter

US – Kongress

 

Den amerikanske Kongressen har vedtatt lovforslag for å institusjonalisere «anti-Kina-aktiviteter», hvilket vil føre til ytterligere spenning i det bilaterale forholdet landene imellom.

Sanksjonsloven for Sør-Kinahavet og Øst-Kinahavet, som ble godkjent av Senatet fra og med i år, er innført. Kineserne utelukker ikke muligheten for at Kongressen vil kunne bruke de mer omfattende lovgivningsressurser til å arbeide mot Kinas framtidige utvikling.

Fra et strategisk synspunkt håper imidlertid USA faktisk at Kinas naboer i Sør- og Øst-Kinahavet alle sammen kjemper mot Beijing, mens USA gir disse strategisk våpenstøtte. Kineserne stiller derfor i denne forbindelse spørsmålet om Washingtons allierte og partnere faktisk i det uendelige vil være villige til å betale for USAs hegemoniske og strategiske intensjoner. Det vises til artiklene «President Biden on courtesy trip to Vietnam» – link: https://www.em24.uk/president-biden-on-courtesy-trip-to-vietnam/

 

Kina vil benytte diplomati

Utenriksminister Wang Yi

 

Derfor råder kineserne seg selv til å imøtegå USAs konkurranse i Kinas nærliggende farvann, at disse bør svare med «diplomatiske midler» for å skape «langsiktig, fredelig og stabilt miljø». Imidlertid vil ikke Kina på noe vis neglisjere utviklingen av sin dominerende makt i regionen, inkludert stadige oppgradering av sine militære kapasiteter, herunder økning av antallet utviklede atomladninger. I kritiske øyeblikk må Kina demonstrere sin besluttsomhet for å ivareta sin nasjonale suverenitet, sikkerhet og interesser, for klart å indikere sin røde linje mot enhver provokasjon.

 

Featured image: Kinesisk kystvakt avviser naboer i havet med vannkanon

26/09/2023

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!