ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Frankrikes president Emmanuel Macron kjemper for kvinners rettigheter ved å framsette en proposisjon for å grunnlovsfeste kvinners rett til abort og på dette vis stadfeste disses rettighet over egen kropp, så langt som mulig innenfor demokratiets irreversible regelverk.

 

Et slag for kvinnerettighetene

President Emmanuel Macron

 

President Macron er klart en «handlingens mann» som gjør dyptinngripende endringer for å forbedre det franske samfunn, som på det tredje århundre siden 1789 er et skoleeksempel på verdens fungerende demokrati, selv om det også i Frankrike til tider, i mellomtiden også har vært forhold på hvilke en pedant kan sette fingeren.

Macron sa søndag at hans regjering planlegger å framsette denne proposisjonen for å grunnlovsfeste kvinners rett til abort for å bevirke frihet innen lovens irreversibilitet. Det ønskes hindret å gjøre kvinners rettigheter om bestemmelse over egen kropp irreversibel, for å unngå at det kan oppstå en tilstand slik som i USA, hvor kvinners rettigheter over egen kropp kan benyttes av sære politikere som valgpropaganda i kampen om å vinne stemmer, slik som heretter muliggjøres av oppheving av de føderale abortrettigheter i USA.

Det vises blant annet til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Heartbeat Bill – Ny abortlov i Texas» – link:  https://www.em24.uk/heartbeat-bill-ny-abortlov-i-texas/
Det vises ellers til anførsel i artikkelen «Mike Johnson elected the 56th Speaker of the House» – link: https://www.em24.uk/mike-johnson-elected-the-56th-speaker-of-the-house/, sitat: Johnson er medlem av den kristne høyrefraksjonen av det republikanske partiet og er spesielt kjent for sin sterke støtte til et landsomfattende abortforbud og har dyrket nære bånd til protestantiske, fundamentalistiske grupper.

 

Kvinners selvbestemte frihet

Fransk kvinne beskuer Eiffeltårnet

 

Denne grunnlovsproposisjonen med hensyn til kvinnenes rettigheter, ga presidenten som løfte blant annet i en tale på den internasjonale kvinnedagen den 8. mars.

Etter at forholdet er undergått behandlinger av parlamentarikere og andre relevante, sier presidenten at angjeldende proposisjon i inneværende uke vil bli oversendt til landets høyeste administrative domstol, Statsrådet og med raskest mulig framleggelse for Ministerrådet, med mål om å gjøre abortrettighetene grunnlovsfestet innen utgangen av året. Dette slik at kvinner i 2024 vil ha egen frihet til å velge å ta abort eller ikke, og dette vil bli en generell irreversibel rettighet for alle franske kvinner, hvilket ble anbefalt av 9 av 10 kvinner gjennom meningsmåling. Myndighetens offisielle oversikt fastslår at det i fjor alene ble utført mer enn 230.000 aborter i Frankrike, hertil kommer selvfølgelig alle de aborter som av ulike grunner forble uregistrerte.

 

Formell behandling

Det franske parlament

 

I Frankrike kreves ved konstitusjonelle endringer, altså ved grunnlovsrevisjon, enten et flertall i en folkeavstemming eller godkjenning av minst tre femtedeler av medlemmene i begge parlamentskamre, samlet i en Kongress. Dette har etter siste verdenskrig blitt den mest vanlige framgangsmåte ved sådanne endringer.

Allerede i 1975 ble avbrytelse av et svangerskap avkriminalisert i Frankrike. I ettertid har relevante lover hatt som generell målsetning både å forbedre forholdene vedrørende kvinners helse ved abortinngrepet, men ellers like viktig å besørge full anonymitet og holde kostnadene nede.

 

Featured image: Abortdemonstrasjon i Frankrike

01/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!