ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

En «skitten bombe» karakteriseres ikke som en atombombe, men en bombe som er av en blanding av eksplosiver tilsatt radioaktivt pulver eller pellets. Når en slik bombe eksploderer frigjør denne radioaktivt materiale som spres i området rundt detonasjonsstedet. Russland anklager i propaganda Ukraina for planlegging av framtidig benyttelse av slike bomber.

 

Ukraina betrakter russernes anklager som at russerne selv planlegger å benytte denne type bomber. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy og flere vestlige regjeringer, har imidlertid avvist de russiske anklagene.

 

Destruerer store områder for all oversiktlig framtid

Satellittbilde over Ukraina

Den umiddelbare faren ved en «skitten bombe» er at den kan forårsake både person- og materielle skader på detonasjonsstedet tilsvarende som en konvensjonell bombe. En «skitten bombe» kan dessuten, avhengig av mengden radioaktivt materiale, kunne skape nok strålingseksponering til å forårsake alvorlige sykdommer på større avstand fra eksplosjonsstedet. Dette ettersom det radioaktive støvet og røyken som spres lenger unna kan inhaleres og påføre eksempelvis kreft, med på sikt sikker død. Også arveanlegg kan blant annet påvirkes.

Strålingen er således en skjult fiende som hverken kan føles eller sees. Den har heller ingen lukt eller smak. Det bør vel dog bemerkes at slike bomber også kan inneholde radioaktivt materiale av typer som benyttes i regulerte mengder til medisinsk strålebehandling, samt også til matkonservering og ellers i industrien.

 

Ordinære atombomber

Atombombe

En ordinær atombombe omfatter kjernefysiske kjedereaksjoner med spaltning av atomer som frigjør voldsomme energimengder og produserer den karakteristiske soppskyen og genererer dødelig varme og trykkbølger, samt ekstremt farlig stråling. Dersom eksplosjonen er på eller nær jordens overflate, vil både jord, vann og annet materiale bli sugd opp i denne skyen. Dette vil forårsake nedfall etter sprengingen både umiddelbart og som forsinket nedfall, hvilket vil kunne skje over enorme områder spredt over hele kloden på senere tidspunkt, avhengig av vær og vind. Dette har medført at atommaktene etter hvert har kommet til enighet om stans av prøvesprengninger. Det vises til artikkel med henvisninger, i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Fransk atomtesting og kreft» – link: https://www.em24.uk/fransk-atomtesting-og-kreft/

En atomeksplosjon produserer en kompleks blanding av mer enn 300 forskjellige isotoper av dusinvis av stoffer, med halveringstider fra brøkdeler av et sekund til millioner av år. Den totale radioaktiviteten til fisjonsproduktene er til å begynne med ekstremt stor, men den faller av i ganske rask hastighet som følge av radioaktiv nedbrytning.

 

Tsjernobyl-ulykken

Tsjernobyl etter ulykken i 1986

Tsjernobyl-ulykken i 1986, da en av de fire reaktorene i atomkraftverket i Tsjernobyl, 100 km nord for Kiev, eksploderte, gir en indikasjon om følgene forårsaket av benyttelse at «skitne bomber». Eksplosjonen den gang, var så voldsom at taket på reaktoren ble blåst av. Enorme mengder radioaktivitet slapp ut i atmosfæren og ble ført med vinden til andre steder som kunne være tusenvis av kilometer av gårde og der forårsaket inngripende radioaktiv forurensning.

Det ble imidlertid straks anlagt en sikkerhetssone på rundt 30 kilometer fra kraftverket som medførte at over 100.000 innbyggere straks ble evakuert. I årene som fulgte skal ytterligere mer enn 200.000 ha blitt evakuert. Et 7.200 kvadratkilometer stort område utenfor evakuerings-sonen ble i tillegg sterkt regulert, med dekontaminering, hvilket indikerer fjerning av radioaktive stoffer, samt at det ble igangsatt langsiktige restriksjoner for mat levert fra bøndenes åkre som hadde blitt forurenset av nedfall.

Nedfallet etter Tsjernobyl-ulykken inneholdt flere forskjellige radioaktive stoffer, men cesium-137 har vært mest problematisk på lang sikt. Dette stoffet, som har en halveringstid på 30 år, assimileres lett av både planter og dyr og kan overføres til mennesker i næringskjedene. Det var snakk om flere hundre tusen skrotter av husdyr som måtte destrueres som uegnet til mat, herunder til og med rein som beitet på Finnmarksvidda, tusener av kilometer lengst nord i Norge og ørreten i fjellvann fikk bero i fred i årevis sammen med multebærene på fjellmyrene i Gudbrandsdalen. I tillegg måtte store mengder mat dyrket i nedfallsområder destrueres. Dette grunnet vindretningen på angjeldende ulykkestidspunkt der hvor vær og vind hadde ført det radioaktive nedfallet.

 

Ulogisk benyttelse «skitne bomber»

Russisk psykologisk krigføring

Det er ikke vettugt eller logisk at russerne vil benytte «skitne bomber» der hvor disses soldater oppholder seg. Dessuten har Russland annektert områder i Ukraina som de freidig har lagt til russisk territorium. Normalt vil det ikke være et ønske om å destruere for framtidig bruk av dette arealet. Faren kan imidlertid være at russerne kan ønske å skjerme sine annekterte regioner ved å produsere radioaktive dødssoner rundt disse på ukrainsk territorium, for på dette vis å holde ukrainske soldater på avstand fra de annekterte regioner.

På den annen side kan det være at russerne ønsker å kunne benytte «skitne bomber» i deler av Ukraina som ledd i psykologisk krigføring, omfattet områder hvor disse selv ikke lenger har noen territoriale interesser etter å ha møtt den ukrainske krigsmaskinen assistert av amerikanske og europeiske våpen. Dessuten kan russene ha ønske om å påvirke europeiske land som bistår ukrainerne. Dette ettersom de radioaktive forurensninger ikke har noen grenser, men forflytter seg med vær og vind.

 

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

26/10/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!