ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

I dag vil jorden bli passert av en asteroide med estimert diameter fra 150 til 400 meter, hvilken ved oppdagelsen fikk navnet 2022 BH7. Passering skjer i en avstand omkring 2,9 millioner kilometer unna. Dette er syv ganger lengere unna enn avstanden til månen. At den passerer jorden er vel derfor noe overdrevet, idet avstanden er så stor.

 

Passering skjer altså i betryggende avstand og at media skriver om slike begivenheter kommer av at dagens romforskning holder øynene våkne for eventualiteter som generasjoner før oss ikke hadde noe kjennskap til. Hadde imidlertid en asteroide av en slik størrelse truffet jorden ville den kunne ha utløst energi som ville ha vært minst tusen ganger større enn atombombene over Hiroshima og Nagasaki i august 1945, og følgelig utløst en katastrofe rundt nedslagsfeltet. Hadde den truffet havet ville den ha utløst en drepende tsunami.

 

Asteroiden 99942 Apophis

Asteroiden 99942 Apophis

Oppdagelsen av 2022 BH7 er resultat av NASAs pågående planetariske forsvarsarbeid. NASA overvåker og oppdager rombergarter som benevnes asteroider i det indre solsystemet. Dette for å sikre at ingen stor asteroide er på vei mot jorden. Pr. dags dato er det ikke oppdaget noen asteroider som skulle utgjøre en alvorlig trussel mot jorden i nær framtid, men vel 10.004 middels jordnære asteroider er oppdaget og befinner seg i rotasjon rundt solen nær jordbanen.

Noen enda større enn asteroiden 2022 BH7, altså med diameter rundt 400 meter som asteroiden 99942 Apophis med en diameter på 370 meter, ga noe bekymring ved oppdagelsen i desember 2004.

Denne asteroiden som sirkulerer solen, vil igjen komme nær jorden i 2029 og var på tidspunktet den ble oppdaget, beregnet med 2,7 % sjanse for å treffe jorden den 13. april i 2029. Risikoen for treff i 2029 er imidlertid senere blitt utelukket av forskerne. Det samme ble også gjort tilknyttet denne asteroidens passering i 2036, men ny passering av jorden i 2068 gir visstnok fortsatt mulighet for treff med en uhyrlig liten beregnet sjanse.

Hastigheten til 99942 Apophis er beregnet til 30,73 km/sekund (v), massen skal være 27 billioner kg (m) det er den voldsomme hastigheten som genererer den enorme kraften (F) dersom jorden skulle treffes – F = ½ × v² × m.

(Tenk på denne enkle formelen, F = ½ × v² × m, når du kjører bil. Treffer du en stillestående hindring i 10 km/time sammenlignet med 100 km/time er kraften som rammer deg 1.000 ganger sterkere. Frontkolliderer du derimot med en annen bil som også kjører i 100 km/time, må du legge sammen de to hastighetene.)

 

Farlige asteroider identifiseres

NASAs Center for Near-Earth Object Studies

Planetariske forsvarseksperter identifiserer hver asteroide som oppdages og som kan medføre noe større fare. Disse bekymres for asteroider med diameter minst 140  meter, hvilke kan forårsake alvorlig regional skade i et eventuelt nedslagsscenario. Og fra og med den 6. februar i år har altså NASA registrert i sin database i Center for Near-Earth Object Studies i California, oppdagelsen av 10.004 slike farlige jordnære asteroider. Samlet utgjør de farlige asteroidene omtrent en tredjedel av alle de 28.266 jordnære asteroidene forskerne har sett og registrert inntil den 14. februar i år.

Mange av disse steinene er små og benevnes meteorer. Dersom disse kolliderte med jorden, ville de være ufarlige og for det meste brenne opp i jordens atmosfære. Et eksempel er meteoren som eksploderte i 2013 over Chelyabinsk i Russland. Denne hadde rimeligvis en diameter på omkring 17 meter. De riktig små, som mange har sett, kanskje også du, kalles noen steder stjerneskudd.

 

Fra Tunguska etter astroide-nedslag

En asteroide over en kilometer i bredde, kan utløse en verdensomspennende katastrofe. Den senest store asteroiden på katastrofenivå som traff jorden, ansees å være Tunguska-hendelsen i 1908 i Sibir. Denne asteroiden som har blitt anslått til å ha hatt en diameter på 190 meter, forårsaket en eksplosjon langt større enn en atombombe. Dette er registrert som en av de største eksplosjonene på jorden noensinne.

 

Asteroide stor nok til å utrydde jordens liv

Dinosaurene utryddes ved astroidenedslag

For 65 millioner år siden traff en asteroide Mexicogulfen. Forskere anslår at objektet må ha hatt en diameter på mellom 11 og 12 km, denne utryddet alle dinosaurer unntatt fugler. Da denne asteroiden traff jorden skapte den angivelig en enorm støvsky som fullstendig dekket kloden, blokkerte sollys og hevet temperaturen så høyt at alt levende bokstavelig ble kokt. Skulle noe slikt skje i dag, vil definitivt alle mennesker omkomme, størstedelen av plantelivet forsvinne, men det er ikke urimelig at noe vil overleve.

Forskere mener at en asteroide må være med en diameter opp mot 100 km, for fullstendig å kunne utrydde alt liv på jorden. En asteroide på størrelse med et vanlig bolighus, som treffer jorden i eksempelvis opp mot 50.000 km/t, ville pulverisere alle menneskeskapte strukturer opp mot ett par kilometer fra treffstedet.

 

Kongressbygningen

Selv om større asteroider kan gjøre katastrofale skader er jordens planetariske forsvarseksperter sikre på at de har identifisert nesten alle slike asteroider som kommer inn i jordens nabolag innenfor omkring 200 millioner kilometer fra solen. Det er imidlertid fortsatt noe tvil herom ettersom enkelte forskere tror at bare omkring 40 prosent av farlige jordnære asteroider er oppdaget, som dog er mindre enn én kilometer i diameter. De største er rimeligvis allerede oppdaget og kartlagt. US-Kongressen har imidlertid anmodet NASA om å arbeide for å oppdage 90 % av angivelige uregistrerte asteroider.

 

Vera C. Rubin-observatoriet i Chile

En asteroide med en diameter på én kilometer vil ifølge NASA passere jorden med en hastighet på 48.000 km/time på en avstand omkring to og en halv ganger månens avstand fra jorden den 26. oktober 2028. Denne vil ikke påvirke vår planet på noen måte. Til dette arbeidet er Vera C. Rubin-observatoriet i Chile etablert. Dette skal påstarte oppdraget sommeren 2023.

Et annet prosjekt er NASA-romteleskop Near-Earth Object Surveyor, som skal oppdage asteroider i infrarødt lys for å hjelpe forskerne til å oppdage eventuelle mørkere steiner. NASA legger til grunn oppstarting av dette prosjektet i 2026.

 

 

Featured image: NASA image av astroide

18/02/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!