ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Verdens største formuesfond, Det norske oljefondet, har meddelt å ha tapt NOK 1.637 milliarder i fjor, etter tre år med gode, positive resultat.

 

Statens pensjonsfond, som er fondets formelle norske navn, på engelsk The Government Pension Fund of Norway, består av to helt separate statlige formuesfond eid av den norske stat. The Government Pension Fund Global, også kjent som the Oil Fund, ble opprettet i 1990, og omfatter per den 31. januar 2023 en beregnet verdi på omkring NOK 13.400 milliarder. Fondet eier eiendoms- og selskapsaksjer rundt omkring i verden.

 

Statens pensjonsfond utland (SPU) fikk i 2022 en avkastning på -14,1 prosent, tilsvarende et tap på 1.637 milliarder kroner. Dette var fondets største tap siden 2008. Omregnet til dollar mot norske kroner, som per den 31. desember 2022 var NOK 9,8573, var tapet den gang nesten USD 91 milliarder, beregnet i henhold til den gjeldende langt lavere kursen på USD som den per 31. desember 2008 kun var NOK 6,9909.

 

Fordeling av investeringene i prosent og NOK

The New York Stock Exchange

Aktiva inkluderer eierandeler i omkring 9.300 virksom-heter globalt, som samlet representerer nær 1,4 prosent av alle verdens børsnoterte aksjer. Fondet har investert i obligasjoner, eiendom og prosjekter, samt fornybar energi.

 

Norges Bank har opplyst fordeling av investeringene per den 31. desember 2022 til å være:

Aksjeinvesteringenes markedsverdi 69,8 prosent eller NOK 8.672.186.104.489
Rentepapirer 27,5 prosent eller NOK 3.412.043.798.205
Unotert eiendom 2,7 prosent eller NOK 329.731.945.651
Fornybar energi 0,1 prosent  eller NOK 14.482.919.692

Samlet omfattet investeringene NOK 12.428.444.768.037 per den 31. desember i fjor.

Det norske fondet er verdens største, med et kinesisk statlig fond med ett par titalls prosent lavere verdi, som god nummer to i rekkefølgen, etterfulgt av et arabisk fond som nummer tre, med omkring halvparten av det kinesiske fondets verdi. Videre i denne prominente rekkefølgen, følger fond med langt mindre verdi.

 

Oljefondets utvikling i verdens aksjemarkeder

CEO Nicolai Tangen

Administrerende direktør eller CEO på engelsk, Nicolai Tangen har uttalt at «Markedet har vært preget av krig i Europa, høy inflasjon og stigende renter. Dette påvirket både aksjemarkedet og rentemarkedet negativt på samme tid, noe som er uvanlig. Samtlige aksjesektorer hadde negativ avkastning bortsett fra energi».

Det vises til avisartikkel tilknyttet diskusjonen om CEO Tangens omstridte ansettelse – link: https://www.tb.no/ansettelse-av-oljefondssjef-nicolai-tangen-meritokrati-eller-nepotisme/o/5-76-1280247. Det siteres fra artikkelen som var innrykket i Tønsberg Blad, samt flere andre norske aviser, uten at det ble tatt stilling til ansettelsen: «Oljefondets utvikling har i store trekk fulgt generell oppgang i verdens aksjemarkeder, samt i den senere tid fått stigende verdi grunnet den norske kronens fallende verdi».

Kursen på USD var altså per den 31. desember 2008 mot NOK 6,9909. Tilsvarende var kursen på USD per den 31. desember 2022 mot NOK 9,8573. Dette er 42,43 prosent høyere enn per den 31. desember 2008.

I 2008 var fondets verdi NOK 2.275 milliarder. I 2022 hadde verdien steget til NOK 12.429 milliarder, men i mellomtiden har verdien av NOK altså falt med 42,43 prosent i forhold til USD, siden 2008. Dette indikerer at oljefondet i 2022 blir tilsvarende høyere i verdi. Beregnet til sammenligning i henhold til kursen i 2008, blir verdien 57,57 prosent av NOK 12.429 milliarder, hvilket kun utgjør NOK 7.155 milliarder. Selvfølgelig kan nye aksjer være kjøpt til høyere priser, men uansett indikerer dette at bemerkningen i Tønsberg Blad med flere, i sin tid var korrekt.

Uten å ha grunnlag for å kommentere noe subjektivt om ansettelsen av CEO Tangen, er det ikke sikkert at en ansettelse av en annen mindre turbulent siviløkonom som CEO hadde resultert i dårligere eller bedre resultat enn det som er oppnådd de siste par årene etter Tangens ansettelse, men han har nok en langt vanskeligere jobb enn han hadde forventet.

 

Halvparten av fondets verdi er avkastning på investeringer

Norges Bank

Grunnfinansiering av fondet er avgifter på landets olje- og gassindustri, imidlertid er halvparten av fondets verdi avkastning på fondets investeringer. Fra 1998 har fondet hatt en årlig avkastning på 5,7 prosent. Den største delen av fondets verdi er avkastning på fondets investeringer. Tilførslene fra oljeinntektene utgjør NOK 3.994 milliarder. Ettersom fondets investeringer kun er i utlandet, påvirkes markedsverdien av endringer i kronekursen til enhver tid, slik som i eksemplet tilknyttet USD.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -15,3 prosent, avkastningen på rente-investeringene var -12,1 prosent, mens investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på én promille. Avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var 5,1 prosent. Til sammen ga altså fondet i fjor en negativ avkastning på 14,1 prosent, med reduksjon av fondet omfattet NOK 1.637 milliarder.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde – den norske oljeplattformen Troll C

01/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!