ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ikke siden den store hungersnøden mellom 1959 og 1961, som tok livet av titalls millioner mennesker over hele landet, er det konstatert negativ befolkningsvekst i Kina, hvilket ble registrert i forrige uke. Landets befolkning falt i 2022 til 1.411 millioner. Dette er en reduksjon med rundt 850.000 mennesker fra året før, annonserte Kinas nasjonale statistikkbyrå.

 

Den negative endringen i befolkningsmengden ble hovedsakelig skapt av ett-barn-politikken som ble igangsatt i 1979, og involverte terror mot kvinnene omfattet tvangs-steriliseringer og
-aborter, samt økonomiske straffer som store bøter og utkastelser. Myndighetene anså disse tiltakene, som pågikk i mer enn 35 år, som helt nødvendige ettersom landet ikke ville klare å skaffe mat nok til alle.

 

Ikke lenger verdens mest folkerike land

Befolkningsprognose for Kina

Kina er nå i ferd med å miste sin plass som verdens mest folkerike land til India. Landets befolkning falt altså i 2022, fra året før, med 850.000 til 1.411 millioner.

Nå er det imidlertid en kombinasjon av en rekke faktorer som ligger bak folke-reduksjonen, i tillegg til de langt rekkende konsekvensene av ett-barns-politikken, hvilket landet i ettertid har forlatt forårsaket av den rimeligvis fallende fødselsraten de siste årene.

I 2015 tillot kineserne et par å få to barn, som ble hevet til tre barn i 2020. Høye leve- og utdanningskostnader og de stigende eiendomspriser, er nok avgjørende faktorer som innbyggerne, særlig i byene, må hensynta. Hertil kommer stagnerende lønninger, færre jobbmuligheter og slitsomme arbeidstimer, hvilket vanskeliggjør å oppdra bare ett barn, for ikke å snakke om hvor umulig det vil være med alternativt tre barn.

 

Økonomiske insentiver virker dårlig

Økonomiske insentiver ved barnefødsler

Den kinesiske regjeringens offisielle erkjennelse av befolkningsnedgangen vil sannsynligvis føre til en rekke tiltak for å oppmuntre til barnefødsler. Dette har allerede begynt både på nasjonalt og lokalt nivå. I en av byene gis et tilskudd på 2.800 dollar til par som får et tredje barn, hvilket imidlertid kun vil dekke et par prosent av kostnadene ved å oppdra dette barnet. Regjeringens diverse økonomiske insentiver har imidlertid generelt hatt liten effekt.

Endrede holdninger til ekteskap og familie blant kinesisk ungdom, har forankret ulikhet mellom kjønnene. Antall inngåtte ekteskap har gradvis falt det siste decennium fra omkring 13,5 millioner registrerte ekteskap i 2013 til 7,5 millioner i 2021, men antall fødsler har likevel ikke blitt redusert i samme grad. Dette kan tyde på at ektepar som har råd til å gifte seg får flere barn. Det er altså kostbart å oppdra barn i Kina og kostnaden er vesentlig høyere enn i land med langt høyere gjennomsnittlige formuer per innbygger.

Selv om det først de siste årene kontinuerlig har vært registrert en befolkningsnedgang, kan denne ha pågått i årevis ved at ledelsen i urbane regioner har rapportert høyere befolkning enn det som faktisk var tilfelle. Dette for å få mer føderal bistand som ble tildelt i henhold til befolkningsmengden. For de store byenes vedkommende er det imidlertid en offisiell politikk å kontrollere størrelsen på befolkningen. Der kan det motsatte ha skjedd. Det hele betraktet, kan kinesiske offisielle tall for befolkning være upålitelig.

 

Gir president Xi dårlige framtidsutsikter?

President Xi Jinping omgitt av barn

Rett etter siste århundreskifte fikk folk inntrykk av økonomisk vekst og utvidede politiske friheter i Kina, men dette har avtatt det seneste tiåret, etter at president Xi Jinping kom til makten.

Det påstås av analytikerne at den yngre generasjon har en langt mer negativ innstilling til framtidsutsiktene enn det denne hadde i oppgangstidene i det første tiåret etter århundreskiftet, den gang verdens kapital så Kina som en utfordring for profitt med et uendelig stort, voksende forbrukersamfunn.

President Xi dominerte mer og mer etter hvert som denne hadde vært i aksjon noen år. Xi hadde konsolidert makten i det kinesiske kommunistpartiet og selv hevet denne seg opp til samme offisielle status som partiets ikoniske leder, Mao Zedong.

President Xi fikk fjernet den kinesiske presidents periodegrenser, hvilket gjorde det mulig for denne å lede Kina for resten av livet. Xi skrøt uhemmet av å ha gjort store framskritt for å redusere landets fattigdom.

Vedrørende utlandet hevdet president Xi å ha hevet landets internasjonale prestisje til nye høyder, slik at det for mange kinesere syntes å være en akseptabel pris å betale for Xis nasjonale, sterke enkeltmannsdominans, som verden tidligere har opplevd både gjennom Napoleon, Hitler og nå senest Vladimir Putin. Det vises ellers til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «En ny Hitler – president Xi Jinping truer verden» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/ Hvordan det gikk med de to førstnevnte av disse nevnte tre, burde de fleste vite. Den sistnevnte vet nok imidlertid sikkert selv allerede hvordan hans skjebne vil komme til å bli, men han har kanskje vansker med «å ikke se skogen for bare trær».

De kinesiske korona-demonstrasjonene nettopp, informerte nok også president Xi om at dennes situasjon ikke er garantert stabil, også denne har tydeligvis begrensninger. Det vises til avsnittet «Det kinesiske folket protesterer» i artikkelen «Protests against China’s zero-covid policy» – link: https://www.em24.uk/protests-against-chinas-zero-covid-policy/

 

Befolkningen eldes og arbeidsstyrken krymper

Eldre kinesisk kvinne i arbeid på datamaskin

En fallende befolkning vil komme til å øke de demografiske problemene Kina allerede står overfor, at landets befolkning eldes og arbeidsstyrken krymper grunnet ett-barn-politikken, noe som legger et enormt press på den yngre generasjonen.

Den aldrende arbeidsstyrken medfører nå at én tredjedel av kineserne er over 60 år. Det vil etter hvert ikke bli nok mennesker i arbeidsfør alder til å forsørge det stadig økende antallet eldre. Det er også sosiale implikasjoner. Kinas trygdesystem vil sannsynligvis komme under press ettersom det vil være færre arbeidere til å finansiere for eksempel pensjoner og helsetjenester – da etterspørselen etter disse tjenestene vil øke på grunn av den grånende befolkningen. Det vil også bli færre til å ta seg av de eldre, med mange unge som allerede jobber med å forsørge foreldre og to sett besteforeldre.

 

Immigrasjon

President Biden ønsker immigranter velkommen til USA

Rundt om i verden ellers stimuleres enkelte lands arbeidsstyrke gjennom immigrasjon. Kina har kun ubetydelig migrasjon utenfra, men ikke uforventet betydelig intern migrasjon til byene fra landsbygda, i takt med at de fleste arbeidsplassene skapes i byene.

Til sammenligning er eksempelvis, både i Tyskland, USA og Sverige som alle har sterke økonomier om dog i hver sin forskjellige størrelses-klasse, omkring 15 prosent av befolkningen født i utlandet og er en del av den produktive arbeidsstyrken.

For kineserne kan en mulig konsekvens for å holde arbeidskapasiteten oppe inntil endret fødselspolitikk kan virke, være at regjeringen anerkjenner krisen eksempelvis ved innføring av et gjestearbeiderprogram på linje med det som oljelandet Qatar opprettet både forut og etter at det lille arabiske landet ble tilkjent arrangementet av fotball-VM i 2022, rettet mot å tiltrekke billig arbeidskraft fra Sørøst-Asia som sliter med både høye fødselstall og for få arbeidsplasser. En slik politikk vil ikke tilby arbeiderne noe evig opphold, men det vil bidra til å opprettholde produktiviteten og landets stilling i verdenshandelen, i påvente av at egenproduserte barn vokser opp.

Kineserne bør nok være klar over at verdens øyne vil bli rettet mot landet tilknyttet velferden og folkeretten til gjestearbeiderne. Først bør jo kineserne betrakte det som foregår i eget land med henvisning til dennes Xinjiang-region, hvor hundretusenvis av uigur-muslimer utnyttes som slaver og visstnok menn arresteres og kvinnene utsettes for tvangs-sterilisering og -abort. Det henvises til tidligere artikler «Uigurer utnyttes som slaver i Kina» – link: https://www.em24.uk/uigurer-utnyttes-som-slaver-i-kina/, «Kinas behandling av uigurer er folkemord» – link: https://www.em24.uk/kinas-behandling-av-uigurer-er-folkemord/ og «Én million uigurer internert i Kina» – link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/  Gitt omfanget av Kinas befolkning og antallet som kreves for å veie opp for landets synkende fødselstall, vil rimeligvis heller ikke denne metode være mer enn et plaster på et stadig større blødende sår, men kineserne kan starte med å rehabilitere uigurene.

 

Hva betyr Kinas befolkningsreduksjon for verden

Noen tjener og andre taper

Kinas tidligere problem var at landet slet med å skaffe nok arbeidsplasser for å skape nok sysselsettingsmuligheter til å holde tritt med sin voksende arbeidsstyrke. Problemer har snudd totalt. Nå har Kina fått en aldrende og redusert arbeidsstyrke, som vil komme til å bremse veksten. Denne situasjonen vil akselerere med store korona-dødsfall som synes å ha vært alvorlig undervurdert.

Landet har i tillegg ved sin ekspansive politikk, dratt seg inn i en geopolitisk isolasjon og opplever en framtidig truende økonomisk krise. Kinas økonomi er allerede i trøbbel. Denne ekspanderte med bare 3 % i 2022. Dette er et av de svakeske resultatene på nesten et halvt århundre, tilsynelatende særlig takket være måneder med korona-sperringer og en historisk nedgang i eiendomsmarkedet. Det vises til avsnittet «Tusenvis av leiligheter sprengt» i artikkelen «Chinese banks blocked US$ 5.8 billion worth of assets» – link: https://www.em24.uk/chinese-banks-blocked-us-5-8-billion-worth-of-assets/

Eksperter advarer om at hvis befolkningsreduksjonen vedvarer, kan trenden også utgjøre et problem for resten av verden. Kina spiller en nøkkelrolle i å drive global vekst som verdens nest største økonomi.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde av verdens befolkning

31/01/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!