ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Nepal omfatter vel 147.000 kvadratkilometer og nær tretti millioner innbyggere, og ligger som en liten innelåst konklave mellom stormaktene India og Kina. Nabonasjonene Nepal og India har mellom seg en åpen grense uten vakthold og har stor fellesskap på historiske-, kulturelle- og økonomiske aspekter. Det har i moderne tid alltid vært et godt forhold mellom Nepal og India, som har vært Nepals største handelspartner, investor og bistandsyter.

 

Det har imidlertid også vært sporadiske spenninger tilknyttet grensen mellom India og Nepal, samt vedrørende deling av vannet i elvene. Dessuten har Nepal anklaget India for å blande seg inn i sitt lands innenrikspolitiske saker.

Ettersom tydeligvis begge nabolandene, både India og Kina, ønsker å påvirke Nepal, har denne følgelig måttet forsøke å balansere forholdet til disse stormaktene som seg imellom oppfører seg som hund og katt.

Nepal har imidlertid de siste årene hatt sterkt økende engasjement med Kina. Dette har naturligvis skapt regionale, strategiske bekymringer for India, og dennes forhold til Nepal og omvendt har følgelig blitt mer komplisert. Spenningene mellom disse to landene tilknyttet grensene har således eskalert merkbart de siste årene.

 

Grensetvist

British East India Company

Grensen mellom Nepal og India er mer enn 1.700 kilometer lang og er basert på Sugauli-traktaten fra 1816 mellom British East India Company og kongeriket Nepal, hvilken avsluttet den anglo-nepalske krigen (1814 – 16). Traktaten definerte Nepals vestlige grense med India, men Nepal tok opp spørsmålet om traktatens tvetydighet, hvilket derfor førte til uenighet om de nøyaktige grensene. Et grense-utvalg som arbeidet mellom 1981 og 2007, fant at det grensen var 1.233 km over land og 647 km langs elv. Det berodde imidlertid fortsatt tvister tilknyttet 335 km² i Kalapani- og Susta-regionene.

 

Ny grunnlov

Nepals nye grunnlov

Tilknyttet Nepals nye grunnlov i 2015, innførte India samme år en uoffisiell økonomisk embargo mot Nepal, for å vise misnøye med denne grunnloven.

Embargo påvirket Nepals økonomi alvorlig og førte til en belastning på forholdet. Indiske myndigheter hevdet blant annet at hindring av indiske kjøretøy skjedde på grunn av protester fra nepalske minoriteter som avviste denne nye grunnloven.

 

 

 

Trefninger mellom grensevaktene

Grenseproblemer

I 2020 brøt det ut en territoriell strid mellom de to landene, over et omstridt område nordvest i landet benevnt Kalapani-Limpiyadhura-Lipulekh, som ligger hvor grensene mellom Kina, India og Nepal møtes, og som ikke hadde blitt løst av grense-utvalget.

Alle tre landene krever imidlertid eierskap til territoriet. India har siden 1960-tallet opprettholdt en militær tilstedeværelse ved dette tre-lands-grense-punktet. Tvisten har imidlertid ikke eskalert grunnet behovet for engasjement og samarbeid mellom partene.

Videre er det også i øst fortsatt strid om noe som kalles Susta-området etter grense-utvalgets avsluttede arbeid. Dette området ligger i den sørlige delen av Nepals Nawalparasi-distrikt til hvilket både India og Nepal hevder eierskap. Her har det vært sporadiske trefninger mellom landenes grensestyrker.

Det er en utfordring å løse tvisten uten noen uønskede negative viderverdigheter, som ville forsterkes av Nepals forhold til det aggressive Kina. Dessuten har den åpne grensen mellom de to landene Nepal og India, ført til problemer omfattet ulovlig migrasjon og smugling hvilket det ønskes kontroll over. India skal visstnok være bekymret vedrørende nepalske statsborgere som kommer over grensen.

 

Omtvistet vann

Elv danner grense

Vanndeling har også skapt tvister mellom Nepal og India. De to landene som deler elvene Koshi, Gandaki og Mahakali, har opp gjennom årene signert flere avtaler om deling av vannressursene. Partene er imidlertid uenige om tolkningen av disse avtalene og hvordan disse gjennomføres, herunder med hensyn til vannkraftprosjekter og avledning av vann fra elvene.

Nepal anklager India for å holde tilbake vann i den tørre årstiden, mens India er bekymret over følgen av Nepals vannkraftprosjekter, på samfunnene nedstrøms. Å løse disse problemene vil kreve tett, kontinuerlig dialog og samarbeid mellom de to landene, for til å finne gode løsninger for begge partene.

Det har således forut vært mange diplomatiske møter for å løse disse tvistene, men uenighet i Nepals politiske fraksjoner har konstant skapt ugreie, ettersom fraksjonene notorisk har benyttet ulikt syn på avtalene med India som tema for å samle seg følgere.

 

Gode venner kan ha uoverensstemmelser

Statsministrene Dahal og Modi

Indias statsminister Shri Narendra Modi inviterte derfor Nepals statsminister Pushpa Kamal Dahal «Prachanda», til India på et offisielt statsbesøk i perioden fra 31. mai til 3. juni i år, for om mulig å gi stimulans til det bilaterale partnerskapet.

 

 

 

Featured image: Kart som viser det omstridt området Kalapani

14/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!