ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Sveriges og USAs forsvarsministre ved henholdsvis Pål Jonson og Lloyd Austin, signerte primo desember en forsvarssamarbeidsavtale benevnt Defense Cooperation Agreement – DCA.

 

Allerede i mai 2016 signerte Sverige og USA en intensjonserklæring om styrket bilateralt forsvarssamarbeid.

 

Trilateral intensjonserklæring

Avtaleinngåelse 2018

 

I 2018 signerte Sverige en trilateral intensjonserklæring sammen med Finland og USA. USA er av Sverige betraktet, landets viktigste sikkerhets- og forsvarspolitiske partner, bilateralt og innenfor Nato.

Avtalen som ble signert før jul i fjor er sikkerhetspartnerskap mellom de to landene som styrker transatlantisk sikkerhet og multilateralt samarbeid. Dessuten, et klart signal om at USA fortsatt er engasjert i sikkerheten til Europa og dets nabolag.

Amerikanske styrker vil ha uhindret tilgang til 17 militærbaser på svensk jord, hvorav fire er i Nord-Sverige. Amerikanerne vil inkludert ha en status of forces-avtaleSOFA, som er «styrkestatusavtale» eller en samling av bilaterale internasjonale avtaler mellom en vertsstat og den fremmede stat som stasjonerer sine militære styrker hos en vertsstat. I dette tilfelle altså Sverige med fastsettelse av rettigheter og privilegier for de amerikanske styrkene som plasseres hos svenskene.

 

Amerikansk jurisdiksjon

US-militærrett

 

Dette åpner imidlertid for bred amerikansk myndighet, herunder også strafferettslig jurisdiksjon på svensk grunn. USA får førsterett til å straffeforfølge amerikanske styrker som eventuelt begår lovbrudd i Sverige både i og utenfor tjenesten.

Avtalen regulerer USAs tilgang til avtalte baseområder, der den juridiske statusen til styrker håndteres av de amerikanske gjestene, samt at disse trener og kan om nødvendig forhåndslagre forsvarsmateriell i disse områdene. Dessuten i umiddelbar nærhet av slike områder, kan amerikanske styrker utøve myndighet av sikkerhetsmessige årsaker. Det vil også være mulig for USA å få eksklusiv tilgang og bruksrett til deler av områdene etter særskilte avtaler.

 

Forenkler Sveriges Nato-tiltredelse

Sverige i Nato

 

Når Sverige etterhvert tiltrer Nato vil DCA-avtalen gjøre tilpasningen for svenskene enklere. Sveriges medlemskap vil utvilsomt fra første dag styrke det kollektive forsvar og den samlede evne til å svare på sikkerhetsutfordringer i det euro-atlantiske området i Nato. Alliansen vil stå meget sterkere med Sverige som Nato-alliert.

 

USAs forsvar forankret utenfor russisk atompotensiale

Russisk atom-ubåt Knyaz Oleg

 

Samlet vil de nordiske landene gi USA et strategisk, forsvarsmessig nytt Alaska. Dog langt bedre strategisk plassert rett utenfor fiendens egne baser på Kola-halvøya, som Norge i sin tid avsto i henhold til traktaten i Novgorod signert mellom Norge og Russland i 1326. Russere har sin hovedbase for mye av sitt atompotensiale på denne halvøya, blant annet landets atomubåter.

DCA-avtalen mellom Sverige og USA vil kreve godkjenning med to tredjedels flertall i den svenske Riksdagen. Den må også vurderes i henhold til hvilke grunnlovsendringer som er nødvendige for juridisk korrekt å få gjennomført avtalen. Det er tatt høyde for at behandling i Riksdagen og ikrafttredelse av avtalen bør være mulig innen utgangen av 2024, hevder det svenske forsvarsdepartementet.

Sverige og de andre nordiske landene som følger etter Norge tilknyttet DCA-avtalen med USA, som for Norge trådte i kraft sommeren 2022, hvor fire militærbaser har blitt avtalte områder, hvorav to er i Nord-Norge. Sverige har derfor gjennom forhandlingsprosessen fått norsk bistand og diskutert spørsmål vedrørende de avtalte områdene både på norsk og finsk side ettersom også Finland arbeider med å inngå likedan avtale med amerikanerne, slik som også danskene er i ferd med å gjøre.

 

Featured image: Forsvarsministrene Pål Jonson og Lloyd Austin

04/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE