Etter Brexit er Storbritannia ute av EU og må forordne seg alternativt i verdensøkonomien. Landet kan som én mulighet alliere seg med de mest identiske nasjonene i Commonwealth of Nations omfattet blant annet Canada, Australia og New Zealand.

 

Storbritannia hadde i EU den største økonomien etter Tyskland. London var fokus i det mektige britiske imperiet som hadde sin største utbredelse under Viktoriatiden og tiden før første verdenskrig. Den gang omfattet imperiet en fjerdedel av jordens landoverflate, som i dag representerer omkring 2,4 milliarder mennesker.

 

Vikingers bytte
I dag har britenes påvirkning krympet til kun deler av det lille øyriket i Nordsjøen, som var målet for de norske og danske vikingenes raider i en 300 års periode for vel tusen år siden.

 

 

Det britiske imperiet

Oban, Skottland

Krympingen av britenes innflytelse ser ut til å fortsette ettersom også skottene ønsker å trekke seg fra unionen med engelskmennene. Det neste kan bli Nord-Irland som vinker farvel, ettersom Brexit-avtalen kan skape problemer for Ulsters tilnærming til den katolske naboen på den irske øya. Det er ikke bare organisasjonen IRA som vil vekkes til live, men Irlands skattefordeler som tilsynelatende virker som en magnet på store internasjonale selskaper, som ønsker å innordne seg i EU med ett bein innenfor denne unionen.

 

Oransjeordenen

Oransjeorden parade

Irlands skattefordeler kan selvfølgelig med tiden også virke forlokkende på de mest barkede tilhengere av Ulster-protestantenes Oransjeorden for å minnes den nederlandsk fødte, protestantiske kongen av England, Irland og Skottland, William av Orange, som beseiret den katolske kongen av England, Irland og Skottland, James II, i slaget ved Boyne i 1690.

 

 

Commonwealth of Nations

Kart over medlemsland

Ved avkoloniseringen av det britiske imperiet med økt selvstyring av dets territorier i første halvdel av det 20. århundre, ble det British Commonwealth of Nations opprettet gjennom Balfour-erklæringen på Imperial Conference 1926, hvilket ble formalisert av Storbritannia gjennom statutten for Westminster i 1931. Dagens Commonwealth of Nations ble imidlertid formelt konstituert av London-erklæringen 1949, som moderniserte samfunnet og etablerte forholdet mellom medlemslandene slik at alle skulle være frie og likeverdige.

Commonwealth er således en frivillig løs union av 54 uavhengige og likeverdige land. Omfattet altså omkring 2,4 milliarder mennesker og dekker 29.958.050 kvadratkilometer, inkludert både land med avanserte moderne økonomier og land med det som kan defineres som utviklingsland. Medlemmene skal intensjonelt samarbeide for å fremme velstand, demokrati og fred, forsterke stemmen til små stater og beskytte miljøet.

 

Commonwealths frihandel
Det verserer forslag om å fjerne handelshindringer mellom medlemslandene i Commonwealth of Nations. Det var opprinnelig forutsatt at det skulle være fortrinnsrettslige preferanser medlemslandene imellom, hvilket ble tilsidesatt etter andre verdenskrig både på grunn av endringer i geopolitikk og mønsteret for global handel. Dessuten, ikke aller minst, grunnet Storbritannias inntreden i EU. Enkelte forslag om å fremme fornyet handel mellom samveldelandene dukket opp på slutten av det 20. århundre som et svar på utviklingen i den globale økonomien. Det har til og med blitt reist forslag om å opprette et multilateralt frihandelsområde som består av alle medlemslandene i Commonwealth of Nations.

 

Splittet i regionale handelsunioner
I dag er de fleste Commonwealth-landene tilsluttet regionale integrasjonsprosjekter, inkludert EU, inntil Brexit-avgjørelsen som resulterte i britenes utgang, med 2 medlemmer, «det karibiske samfunnet» med 12 medlemmer, «den sydafrikanske tollunionen» med 5 medlemmer, «den østafrikanske unionen» med 4 medlemmer og «syd-asiatiske unioner for regionalt samarbeid» med 4 medlemmer. På et toppmøte på Malta i 2005 godkjente regjeringssjefene hos  Commonwealth-medlemmene å gi fri handel innbyrdes for å hjelpe utviklingen av de fattigste medlemmene ved å tildele disse avgiftsfri og kvotefri tilgang til markedene i utviklingsland. Regjeringssjefene skulle reorganisere for å styrke både dialog, nettverk og samarbeid om handels- og økonomiske spørsmål mellom Commonwealth-medlemmer. Konseptet med et multilateralt frihandelsområde i Commonwealth har også blitt reist i Storbritannia etter Brexit.

 

Nytenkning etter Brexit
Det er klart at Storbritannia altså må tenke på nytt og alternativt etter Brexit som kan ende uten avtale med EU. Forbindelser mellom Canada, Australia, New Zealand og Storbritannia er diskuterte forslag fra velrennomerte britiske tenketanker som Adam Smith Institute, Bruges Group og Henry Jackson Society. Begrepet «CANZUK» vil være et akronym for det teoretiske, kulturelle, politiske og økonomiske samfunnet som omfatter Canada, Australia, New Zealand og Storbritannia som har tilnærmet relativt samme sosiale og økonomiske utgangspunkt. Disse nasjonene deler for flertallet av befolkningen, språket og ikke aller minst den aktede dronning Elizabeth II, dessuten har landene tilnærmet det samme parlamentariske system som i Westminster. Stort sett det samme rettssystem for alminnelig rett. Felles og ens respekt for demokrati, menneskerettigheter og rettsstaten. Ikke minst har landene den samme vestliggjorte kultur. Grunnet Canada, Australia, New Zealand og Storbritannias lignende sosioøkonomiske forhold er det generelt derfor rimelig og sannsynlig at disse land vil kunne lykkes sammen under en gjensidig økonomisk, sosial politikk, utenrikspolitisk samarbeid, nært militært samarbeid og mobilitet for borgere seg mellom. Det eneste problemet er avstandene nasjonene imellom, men verden har handelsmessig skrumpet sammen. Med tettere samarbeid med resten av Commonwealth-medlemmene vil «CANZUK-nasjonene» disponere verdens største markedsplass og samlet ha verdens største råvarepotensiale. India alene vil om bare noen år kunne fortrenge Kina i verdenshandelen både som forbruker og produsent. USA, som i dag er verdens ledende økonomiske stormakt, er en nær identisk søsternasjon til «CANZUK-nasjonene».

 

CANZUK kontra EU
Det europeiske økonomiske fellesskapet EU implementerer et område med fri bevegelse og fri handel med over 508 millioner borgere som bor i 27 forskjellige medlemsland. Alle snakker stort sett forskjellige språk. Landene har til en viss grad forskjellige rettssystemer og omfatter en rekke ulike kulturer. EU-landene er samlet langt unna den likhet «CANZUK-nasjonene» har.

 

 

 

11/11/2020