ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Menneskene forbruker mer enn det jorden produserer på ett år. I dag den 28. juli, har menneskeheten konsumert jordens forventede totale produksjon for 2022. Resten av året vil menneskene måtte leve av jordens oppsparte ressurser, altså aktiva fra jordens dannelse fram til i dag.

 

Earth Overshoot Day kalles datoen som ble påfunnet av forskere på 1990-tallet. Denne datoen markerer et vippepunkt når det totale forbruket overstiger det som jordens samlede økosystem kan regenerere på ett år. Dette ifølge organisasjonene Global Footprint Network og WWF. Fra 1. januar til 28. juli har altså den samlede menneskeheten forbrukt det naturen kan fornye i løpet av hele året.

 

Menneskene bruker mer enn jorden genererer
For å forenkle det hele. Lønnen din, dersom du har noen, er et bestemt beløp som skal forsørge deg og din familie hele året. Har du imidlertid brukt opp hele lønnen i løpet av det første halvåret, må du ta av pengene i arven fra tidligere generasjoner. Når disse pengene tar slutt da vil du sulte.

Arven er imidlertid ikke likt fordelt over hele jorden. Enkelte steder lokalt er den lille arven som ble mottatt allerede oppbrukt. Om ikke av deg, så av dine forfedre. Earth Overshoot Day har derfor kommet tidligere på året for år 2022 og folk vil sulte og dø om ingen forbarmer seg over disse. På global basis kan således alle leve på jordens lagrede ressurser til jorden er utarmet, dersom det fungerer et tilfredsstillende fordelingssystem.

 

Enkelte forsyner seg imidlertid grovt med mer enn andre. US-amerikanerne har et forbruk som har flyttet Earth Overshoot Day fram til den 13. mars for disse. Disse vil kunne forsyne seg kun vel to måneder av året av det jorden produserer, resten tas fra andre og jordens felles aktiva.

Det vil kreves trekvart ganger mer dyrkingsjord for å forsørge verdens befolkning tilstrekkelig enn det er tilgjengelig, altså samlet 1,75 av det nødvendige. Ettersom det ikke lenger er dyrkingsjord nok, kompenseres dette med mer effektiv industriell matproduksjon og utvikling av plantemassen, som tøyer utnyttelsen av tilgjengelig matjord hvilket gir større og større avkastning pr. bruksenhet, men som likevel ikke er nok til å fø verden, derfor har vi sult i store områder.

 

Kan Earth Overshoot Day forskyves
Denne dagen har falt stadig tidligere på året de siste 50 årene, men under koronapandemien i 2020 forbrukte menneskeheten mindre og dagen ble flyttet tre uker framover på året.

 

 

Det er beregnet at det benyttes 55 prosent av planetens biokapasitet til å produsere mat for  menneskeheten. Resten benyttes til fôring av dyr hvilke konsumeres av menneskene i ettertid.

Innen EU skal mer enn vel 60 prosent av all dyrkbar jord være assosiert med animalsk produksjon. Det er beregnet at ved halvering av kjøttforbruket, hvilket hevdes å være sunt, vil Earth Overshoot Day kunne flyttes framover året med 17 dager.

 

Å begrense unødvendig matsvinn vil i tillegg skyve datoen videre forover året med 13 dager. En tredjedel av verdens mat blir kastet.

 

 

 

Klimapåvirkning

Klimaendringen er et annet viktig tema som har relevans til matproduksjon. Landbruket bidrar til avskoging som kunne samle klimagass, utslipp av klimagasser ved dyrking av myrområder med lagret klimagass, tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemer, samtidig som landbruket bruker en betydelig andel ferskvann av klodens totale kapasitet. Ja, vi skylder på bøndene som gir oss maten vi spiser! Er du enig?

 

Featured image: Kornåker

28/07/2022

 

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!