ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

EU har besluttet å begrense maksimumsprisen for sjøsendt russisk olje til 60 dollar per fat. G-7-gruppen av land, med tillegg av Australia, støtter dette tiltaket som allerede trer i kraft på mandag. Det skal dessuten være mulig å revidere det maksimale taket annenhver måned slik at det er hensyntatt automatisk senkning av nivået til 5 % under markedsprisen dersom denne faller under 60 dollar. Tiltaket har til hensikt å begrense Russlands mulighet til å finansiere sin aggresjon mot Ukraina.

 

Pristaket har ellers til hensikt å holde strømmen av russisk olje til verdens oljemarked til en pris med minst mulig differanse til break-even. Russland på sin side har ikke uventet uttalt at de ikke ville selge olje og gass til land som slutter seg til restriksjonene, hvilket har medført at det er rapportert at russerne allerede har mistet opptil 90 % av sitt viktigste oljemarked i de nordlige EU-land. Analytikere, som arbeider med kartleggelse av virkningene av sanksjoner mot russerne, mener imidlertid at prisgrensen for russisk olje ikke burde overstige 35 dollar per fat. 60 dollar per fat er ikke lavt nok for å kutte en av Russlands viktigste inntektskilder mener derfor mange. Prisen vil likevel være høy nok til at Moskva kommer til å fortsette oljesalget uhindret av dennes stillingtagen til maksprisen.

 

Russland har reagert

President Vladimir Putin

Russlands president Vladimir Putin har øyeblikkelig respondert med avvisning av beslutningen om makspris, og informert om at han ikke vil selge olje under et pristak. Dessuten vil han gjengjelde, dog uten spesi-fikasjon, nasjoner som implementerer makspris-tiltaket.

Russland har imidlertid allerede omdirigert mye av oljeleveransene til India, Kina og andre asiatiske land til rabatterte priser, fordi vestlige kunder har unngått kjøp allerede før EU-embargoen. Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Hvor skal Russland selge gass og olje?» – link: https://www.em24.uk/hvor-skal-russland-selge-gass-og-olje/ og «Asian countries buy Russian oil rejected by Europe» – link: https://www.em24.uk/asian-countries-buy-russian-oil-rejected-by-europe/

 

Vedtaket styrket øvrige EU-sanksjoner

EU-kommisjonens president von der Leyen

Siden russisk sjø-fraktet olje blir forbudt for EU-land, er pristaket hovedsakelig beregnet for ikke-EU-land. Forsikringsselskap for oljemarkedet, hovedsakelig basert i Europa, vil få forbud mot å håndtere russisk olje priset over maksimal taket.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa i går at oljepristaket som koordineres med G7-landene og andre aktuelle land, vil komme til å redusere Russlands inntekter vesentlig … Det vil ellers hjelpe til å stabilisere globale energipriser til fordel for fremvoksende økonomier rundt omkring i verden». Kommisjonens president tilla at, «pristaket vil komme til å styrke effekten av blokkens sanksjoner mot Russland etter invasjonen».

 

Mindre penger i Russlands krigskasse

Estlands statsminister Kaja Kallas

USAs finansminister Janet Yellen kommenterte med at nasjoner som slutter opp om maksprisen for å begrense Putins primære inntektskilde for Ukrainakrigen, samtidig også vil stabilisere den globale energiforsyning, eventuelt totalt tap av russisk olje til verden, som kan føre til en ytterligere økning i energiprisene som bevirker inflasjon.

Estlands statsminister Kaja Kallas har uttalt at «å lamme Russlands energiinntekter er kjernen i å stoppe Russlands krigsmaskin». Hun sa ellers at, «hver dollar taket ble redusert utgjorde 2 milliarder dollar mindre i Russlands krigskasse».

Ukraina går inn i en niende måned med krig. Vesten har møtt et økende press for å sabotere Russlands økonomis viktigste inntektskilde generert av oljen for å drive krigen. Olje- og naturgassprisene økte etter at etterspørselen tok seg opp igjen etter nedgang under pandemien, som øyeblikkelig eskalerte med russernes etterfølgende invasjonen av Ukraina som ga positive prisforhøyelser for angriperens krigskasse.

 

Selger allerede olje til under makspris

Argus Media Ltd

Argus Media Ltd, som er leverandør av prisinformasjon blant annet råvarepriser, kunne berette at Russlands Ural-råolje den 28. november hadde vært omsatt for 51,96 dollar per fat i havnen Primorsk i Østersjøen, hvilket er under EUs fastsatte makspris. Russiske oljeforsendelser til Nord-Europa har falt under 100.000 fat om dagen, hvilket utgjorde 1,2 millioner fat daglig i februar, før invasjonen i Ukraina. Russland eksporterer totalt omkring 5 millioner fat olje om dagen, hvilket gjør denne til verdens nest største leverandør.

Maksprisen på 60 dollar per fat på russisk råolje er faktisk over prisen på denne oljen i dag.  Noen kritiserer derfor maksprisen som ikke lav nok til å kutte tilstrekkelig inn i en av Russlands viktigste inntektskilder. Det er imidlertid fortsatt en stor rabatt opp til den internasjonale referanseindeksen Brent, som i dag falt til 85,48 dollar per fat.

 

Senker OPEC-landene produksjonen ytterligere?

OPEC

Det er selvfølgelig en viss risiko for det globale olje-markedet å miste store mengder råolje fra verdens andre største oljeleverandør, ettersom både kineserne og inderne er tvunget til å kjøpe russisk olje. Dette kan komme til å øke prisen på oljeprodukter over hele verden, noe som har skapt en stor politisk uro både i USA hos Biden-administrasjonen og andre nasjoners ledere. Europa er allerede låst fast i en energikrise, med regjeringer som møter protester fra sine innbyggere vedrørende stadig høyere levekostnader. Fattige utviklingsland er i en enda verre situasjon.

Protestene mot Covid-19 restriksjoner i Kina og en eskalerende negativ global utvikling i økonomien, kan rimeligvis komme til å bety mindre. Dette ettersom disse faktorene vil komme til å påvirke den generelle etterspørselen etter olje, hvilket de oljeproduserende land alliert i OPEC+, som også inkluderer Russland, påpekte da det ble besluttet i oktober at forsyningene til verden skulle reduseres. Ytterligere reduksjoner kan imidlertid bli besluttet av OPEC til å stabilisere høye priser gitt de nye markedsforhold. Det vises til artiklene «OPEC+ reduces oil production» – link: https://www.em24.uk/opec-reduces-oil-production/ og «Biden’s stressful visit to Riyadh was nevertheless useful» – link: https://www.em24.uk/bidens-stressful-visit-to-riyadh-was-nevertheless-useful/

 

Featured image: Illustrasjonsbilde – Oljeboring

02/12/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!