De lokale myndighetene i Hong Kong ønsker å tilsidesette deler av overgangsavtalen med britene. Rettstvister ønskes behandlet av Peking-myndighetene, hvilket vil medføre store negative konsekvenser spesielt for politiske dissidenter til det kinesiske regimet.

 

Det British East India Company etablerte seg i Kanton i 1711 og britenes handel i Hong Kong kom i gang. Kinesiske varer som te og silke var på 1700-tallet svært etterspurt i Europa. Portugiserne hadde allerede etablert handelsvirksomhet i Macao, som i dag er kjent for å huse kasinoer større enn de man finner til og med i Las Vegas. Macao ligger på vestre side av Kinas tredje lengste elv Zhujiangs vide delta, mens Hong Kong ligger på den østre siden.

Britene styrte Hong Kong, nærliggende øyer og Kowloon-halvøya i den kinesiske storregionen Zhongnan. Under den første opiumskrigen i 1841 okkuperte britene Hong Kong-øya. Kina avsto øya under Nanking-traktaten etter at krigen var avsluttet, med opprettelse av Hong Kong året etter. Den britiske kronkolonien ble etter hvert et viktig handelssentrum. Under den andre opiumskrigen fikk britene i 1860 kontroll over hele Kowloon. Den 9. juni 1898 inngikk britene en leieavtale med Kina for 99 år omfattet en enklave mellom Kowloon og Shenzhen-elven inkludert vel ett par hundre større og mindre øyer. Området var omfattende nok til å ha levedyktig mat- og vannforsyning, samt hadde militære forsvarsmuligheter.

 

Hong Kong ble en ledende frihandelssone i Øst-Asia, ikke bare for britene, men også spesielt for amerikanske handelsfolk. Britenes overtagelse medførte at Hong Kong ble et tilfluktsted for kinesiske, politiske flyktninger ved de ulike styrer i Kina på 1900-tallet. Folketallet steg fra omkring 30 tusen på midten av 1800-tallet til omkring én million ved utbruddet av andre verdenskrig. Etter kommunistenes overtagelse ble folketallet utvidet med én million, hovedsakelig flyktninger. Nå bor det i Hong Kong 7-8 millioner og byen har blitt en anselig industriby.

Enklavens samlede areal omfatter omkring 1.100 km². Store områder består av bratte og ulendte fjellpartier opp til nær 1.000 m.o.h. Mot nord er det imidlertid et større sletteland omfattet omkring 300 km², som utgjør det urbaniserte området. Klimaet er tropisk fuktig med en årlig gjennomsnittstemperatur på 22,5 °C. Årlig nedbør er omkring 2.400 mm.

 

Tilbakeføring til Kina

Tidligere statsminister Margaret Thatcher

  Folkerepublikken Kina ønsket å tilbakeføre Hong Kong ved utløpet av leieavtalen i 1997 og det kom til forhandlinger med britene. Statsminister Margaret Thatcher og den kinesiske lederen Zhao Ziyang undertegnet den 19. desember 1984 en avtale som forpliktet Storbritannia til å returnere Hong Kong til Kina ved leieavtalens opphør. Avtalen fastslo at hele Hong Kong skulle bli et spesielt administrativt område under Beijing på vilkår som garanterte at enklaven i en 50-årig overgangsfase skulle kunne opprettholde sitt daværende styresett og vestlig kapitalistiske, økonomiske system. Styresettet er i det store og hele preget av utstrakt økonomisk liberalisme som fungerer til dels demokratisk selv om det ved visse valg er begrenset stemmerett. Regjeringssjefen blir ikke direkte valgt, men utpekes av et valgkollegium hvis medlemmer er delvis utnevnt av Kina, samt delvis valgt. Konstitusjonen, som er nedfelt som del av grunnloven Basic Law, ble godkjent av Folkerepublikken Kinas nasjonale Folkekongress i mars 1990.

Til tross for dette har regjeringen i Beijing i ettertid forsøkt å vedta lover som reduserer Hong Kongs selvstyre, hvilket har ført til massive protester og demonstrasjoner blant Hong Kongs befolkning.

Hong Kongs rettsvesen er for det meste tuftet på det britiske common law-system og skal stå ved lag i det minste til den 30. juni 2047. Alle borgere i Hong Kong som har fylt 18 år har alminnelig stemmerett, men stemmerett ved særskilt indirekte valg er avgrenset til omkring 180.000 velgere i 28 funksjonelle valgkretser (forretnings- og profesjonssektorer). Regjeringssjefen velges av et 800 medlemmer stort valgkollegium for det meste sammensatt fra de nevnte funksjonelle valgkretser, men også til dels fra religiøse organisasjoner og fra lokale og sentrale styringsorganer. I kinesisk sammenheng regnes dette som relativt demokratisk.

 

Utrygt for politiske dissidenter

Nobelfredsprisvinner Liu Xiaobo

Det altså betydelig verserende problem nå er at Hong Kongs beroende myndigheter ønsker at kinesiske lover skal benyttes. Dette slik at enklavens borgere skal kunne utleveres til Kina for å bli behandlet i henhold til ordinære kinesiske lover og på dette vis tilsidesette avtalt overgangsfase med vestlige britisk common law-standard, noe som vil medføre utrygghet for politiske dissidenter tatt i betraktning resultatet av Nobel- komitéens tildeling av fredsprisen til kinesiske Liu Xiaobo i 2010.