ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Polens statsminister Mateusz Morawiecki signaliserer at denne vil stanse våpenoverføringer til Ukraina.

 

Trusselen fra statsminister Morawiecki framsettes mens det foregår handelskonflikt vedrørende påvirkning av korntransitten fra Ukraina, samt at det er nytt valg i Polen den 15. oktober med forutgående stemmesanking.

 

Kompensasjon fra Ukrainas samlende bistandsland til Polen

Statsminister Mateusz Morawiecki

 

Polen må fokusere på å bygge opp sine egne våpenlagre har statsministeren angitt som årsak. Denne må ha tilsidesatt at Polen er Nato-medlem og ikke kan forvente noe angrep av betydning mot sitt land utover tidligere subjektive antydninger om angivelig raptuser ved grensen iverksatt av Belarus påstått, rester av Wagner-gruppens mannskaper. Dessuten vil alle Nato-land straks tiltre støttende dersom Polen skulle bli angrepet.

Polens samlende større bistand enn andre bistandsyterne til Ukraina, bør nok sannsynligvis bli hensyntatt og kompensert av de andre yterne, også for senkede kornpriser i Polen grunnet Ukrainas korntransitt. Dette slik at de polske bøndene kan overleve økonomisk selv med lavere priser, tilsynelatende grunnet korrupsjon eller la oss kalle dette tyveri fra lasset.

Nato hevder imidlertid å gi full våpeninnsats. Dette gjelder også Polen som ikke kan spille på egen fiolin. Statsminister Morawieckis uttalelse har nok ett annet bakteppe. Ukrainas transitteksport dumper nok riktignok landets kornpriser, men Polen står altså foran et valg den 15. oktober.

Kornet, som ikke kan eksporteres over Svartehavet, har ikke så mange alternative valg for å finne andre veier fram til sluttbrukerne, som for det meste består av U-land som trues av sult. Eksporten må således foregå som transitt gjennom dertil egnede naboland, men lekkasjer i transittlandene grunnet eksempelvis korrupsjon, vil kunne dumpe kornprisene i disse landene helt i henhold til vanlig markedsøkonomi med gjengs lavere markedspris relatert til større tilbud, men en uendret etterspørsel.

Transittlandene samlet er også store kornprodusenter. Dersom disse tillates å spise av eksporten, øker tilbudet og prisen vil synke i disse landene, hvilket landenes myndigheter må påse ikke skjer ved strikte, eventuelt strafferettslige forordninger.

 

Polens bønder må også overleve

Polsk kornbonde

 

Ukrainia måtte forvente reaksjon fra polske myndigheter foran landets valg dersom det pågikk en signifikant lekkasje i transitten av kornet gjennom landet, hvilket altså påvirker markedet.

Polen har ellers gjort en storartet jobb for sin nabo Ukraina og hele resten av Europa, ved sine våpenforsyninger, i tillegg huser polakkene langt mer enn én million flyktninger fra sitt naboland i krig. EU har nok ikke tatt høyde for at salgsforbud av ukrainsk korn som sendes gjennom transittland vil lekke underveis. Warszawa ville selvfølgelig nekte å godta korrupt ukrainsk kornimport, ettersom landet har egne bønder hvis drift skal overleve økonomisk.

Polen er ett av de land som faktisk kan bistå med eksport av ukrainsk korn, uavhengig av russerne, sammen med andre EU- og Nato-land. Polens kollegaer må nok således belage seg på å bistå økonomisk disse transitt-landene, dersom disse ikke greier dette selv ved strikte nasjonale forordninger. Dette slik at den ukrainske korneksporten ikke ytterligere rammes.

 

EUs sorte får

Ungarns statsminister Viktor Orbán

 

Den polske statsminister Morawieckis trussel ser mest ut til å være en personlig ytring i tilknytning til landets kommende valg og bør ikke få uberettiget oppmerksomhet. Polen har som de øvrige EU-land, godkjent Ukrainas våpenfond for de kommende år.

EU-medlemmet Ungarn, «EUs sorte får», derimot under ledelse av den tilsynelatende «Putin-vennen» – statsminister Viktor Orbán, viser stadig motvilje mot alt som kan ramme vennens interesser. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Hungary will veto EU’s aid plan for Ukraine» – link: – https://www.em24.uk/hungary-will-veto-eus-aid-plan-for-ukraine/

 

Featured image: Togtransport av våpen til Ukraina

22/09/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!