ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ungarns statsminister siden 2010 Viktor Orbán, uttalte fredag ​​at han vil motsette seg en bistandspakke fra EU til Ukraina i 2023 omfattet 18 milliarder euro. Denne beslutning indikerer vedvarende spenning tilknyttet demokratiske verdier mellom blokken og den nasjonalistiske ungarske regjeringen. Stats-minister Orbán har overfor pressen erkjent Ukrainas behov, men vil likevel hindre EUs plan om felles lån for å finansiere pakken.

 

«EU skal ikke bli et fellesskap av gjeldstyngede stater i stedet for samarbeidende land», hevder tilsynelatende den ungarske statsministeren, som i stedet for EUs bistandspakke har foreslått at hvert av EUs 27 medlemsland trekker fra sitt eget budsjett beløp for å gi som bistand til Ukraina gjennom ordinære bilaterale avtaler. Budapest vil på dette vis selv være villig til å gi Ukraina vel 150 millioner euro. Dette vil være et beløp som ikke gjennomgripende vil skade ungarske egne nasjonale interesser.

 

Ungarn isolert innen EU

Statsminister Viktor Orbán

Den 59 år gamle ungarske regjeringssjefen, som også regjerte i perioden 1998 – 2002, har blitt kjent for heller å foretrekke samarbeid med Kina enn med EU. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMedia www.em24.uk, «Ungarn forstyrrer forholdet mellom Kina og EU» – link: https://www.em24.uk/ungarn-forstyrrer-forholdet-mellom-kina-og-eu/

I angjeldende saksforhold demonstrerer statsminister Orbán tilsynelatende en utpreget pro-Putin-holdning tilknyttet Europas alvorligste krise etter andre verdenskrig, Russlands angrep på Ukraina. Dette har isolert Ungarn innen EU. Det vises til artikkelen, «The EU Parliament decides that Hungary is not a complete democracy» – link: https://www.em24.uk/the-eu-parliament-decides-that-hungary-is-not-a-complete-democracy/

 

Tilsidesetter Ungarns historie

Sovjetunionens angrep i 1956

Statsminister Viktor Orbán, som ble født i 1963, opplevde imidlertid ikke Sovjets invasjon av Ungarn i 1956, hvilket medførte at mer enn 2.000 ungarere ble drept, mens 200.000 andre flyktet til Vest-Europa, hvor flyktningene ble godt ivaretatt. Ungarn var den gang i en tilsvarende krigssituasjon mot prinsipielt samme overmakt som Ukraina er i dag, men Vesten var den gang låst fra tilsvarende inngripende.

 

Proxy-krig med bistand i egeninteresse

Ukrainske soldater

EU bedriver av ren egeninteresse, bistand til Ukraina i felleskap med Nato-land for Ukrainas overlevelse som en fri demokratisk nasjon. Pågående krig mot russerne er reelt sett en proxy-krig hvor ukrainerne heltemodig kjemper mot russerne på vegne av hele Europa, som er tvunget til å bistå med våpen og opprettholde Ukraina som en bufferstat mot Russland. Dette for å sørge for at russerne ikke etter hvert trenger ytterligere vestover bit for bit.

Russland har nødvendigvis forstått og må ha tolerert dette som begrenser krigens direkte impliserte parter, ettersom landet ikke er utstyrt konvensjonelt militært i omfang som kunne mestret å angripe noen av bistandslandene, uten å ha grepet til utslettende kjernefysiske våpen og innledet en krig som ingen av parene kunne vinne. Land som ikke er inkludert i Nato-alliansen kunne imidlertid derimot være utsatt ved russisk full mobilisering. Derfor har Finland og Sverige søkt alliansens medlemskap.

Det er ingen grunn til å tro at statsminister Orbán ikke forstår hele spillet, derfor bistår denne russernes leder Vladimir Putin og dennes regime, ved også å holde tilbake det ungarske parlamentets ratifisering av svenskenes og finnenes adgang til Nato. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Turkey and Hungary block Nato for Sweden and Finland» – link: https://www.em24.uk/turkey-and-hungary-block-nato-for-sweden-and-finland/

 

Benytter veto som pressmiddel

Ungarns parlament

Ungarn bryter EU-fellesskapets interesser ved å misbruke landets tildelte demokratiske statutter, også omfattet landets vetorett. Statsminister Orbán benytter vetoretten som et rent pressmiddel vedrørende andre forhold. Ungarn står selv overfor en alvorlig økonomisk krise hvilket vil kunne medføre at landet ikke lenger vil har råd til å etterkomme Orbáns sjenerøse sosial- og finanspolitikk, med hvilke denne tilsynelatende har kjøpt seg makten i landet. Dette kan medføre reaksjon fra hans partis velgere slik at han mister mandatet til styring av Ungarn.

 

EUs nye rettsstatsmekanisme

EU-rådets president Charles Michel

EU kan imidlertid ilegge sanksjoner mot medlemsland i henhold til blokkens nye vedtatte rettsstatsmekanisme, som trådte i kraft ved starten av 2021. I henhold til denne mekanismen kan EU totalt kunne kutte utbetaling av alle stønader til et medlemsland. Mens det i andre prosedyrer kreves enstemmighet fra alle medlemslandene, krever denne prosedyren samtykke fra kun et kvalifisert flertall på 55 % av medlemmene, som representerer minst 65 % av EU-blokkens samlede befolkning.

Den planlagte bistandspakken til Ukraina er en av flere essensielle prioriteringer innen EU som Ungarns regjering hittil har blokkert eller forsinket de siste månedene. Orbán benytter landets vetorett som et rent utpressingsmiddel. Ungarn vil derfor være det første medlemslandet denne mekanismen benyttes overfor. EUs administrasjonens ledelse anbefaler, ettersom Ungarn tilsidesetter demokratiske beslutninger og det ellers påstås korrupsjon i landet, at det tilbakeholdes 7,5 milliarder euro som Ungarn nå ellers normalt skulle være berettiget utbetalt. Der vises for øvrig til artikkelen, «EU might block Orbáns management of Hungary» – link: https://www.em24.uk/eu-might-block-orbans-management-of-hungary/

 

Featured image: Ungarns statsminister Viktor Orbán

05/12/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!