ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Etter heftig debatt stemte Det amerikanske senatet over demokratenes ved president Joe Biden og speaker Kevin McCarthy som representant for republikanere, felles avtaleforslag for å suspendere regjeringens faste gjeldstak under forutsetning av at dennes budsjetterte velferdstiltak ble redusert. Avstemningen ga 63 stemmer for og 36 mot. Det hadde i måneder være stor uenighet mellom de respektive partiene om pengeforbruket, med trussel om destruerende effekt dersom oversittelse av nasjonens gjeldsansvar i henhold til US Treasury’s angitte frist, hvilken utløper bare få dager heretter.

 

Det vises til tidligere artikler om temaet i EM24 EuropMediawww.em24.uk, herunder «US debt agreement proposal approved by the House» og «Suspension instead of raising the US debt ceiling» – link:  https://www.em24.uk/suspension-instead-of-raising-the-us-debt-ceiling/ og «US debt agreement proposal approved for processing» – link:  https://www.em24.uk/us-debt-agreement-proposal-approved-for-processing/

 

Utløste katastrofe

Finansminister Janet Yellen

US-Treasury’s angitte frist utløper den 5. juni og oversittelse av fristen ville ha medført en katastrofe, uttalte USAs finansminister Janet Yellen. På dette tidspunkt var alle tilgjengelige midler oppbrukt og intet mer kunne betales av nasjonen i henhold til dennes lovlig innvilgede bevilgninger, herunder inkludert dertil bevilget kredittramme populært benevnt «gjeldstaket», som omfattet nasjonenes maksimale, politisk samlede bevilgede lånopptak.

Dersom Kongressen ikke hadde økt nasjonens kredittramme ville dette kunne ha medført at denne ikke kunne ha betalt ned på sine løpende opplån og hadde derfor oversittet sine gjeldsforpliktelser med tapt kreditverdiget, hvilket formodentlig ville ha hatt destruerende effekt både på USAs egen økonomi, så vel som også generelt på verdensøkonomiene. Dette grunnet at den amerikanske nasjonen har verdens største økonomi og tette økonomiske bånd til de fleste av verdens øvrige land.

 

Republikanerne ønsket lovforslaget godkjent uten trenering

Senator Mitch McConnell

Etter Senatets godkjennelse av lovforslaget bringes dette til USAs president Biden for å bli underskrevet på vanlig måte som gjeldende lov. Presidenten berømmet Kongressen, til tross for sitt nederlag i forhandlingene om forslaget, og uttalte vektig at «Denne avtalen mellom begge partiene er en stor seier for vår økonomi og det amerikanske folket.»

Senatets demokratiske majoritetsleder Chuck Schumer, som også uttalte seg, hadde sagt at «vedtaket om lovforslaget betyr at Amerika kan puste lettet ut og det unngås mislighold». Han tenkte nok alene på at det tidligere «gjeldstaket» ikke ble brutt grunnet suspensjon alternativt til heving. Schumer tekte nok ikke på at demokratenes handlingsfrihet var låst for partiets resterende regjeringsperiode, samt for den delen av amerikanerne som taktisk og bevisst har utnyttet og misbrukt de føderale tilskudd, måtte søke arbeid som rett må være. Andre som imidlertid er uskyldige og har havnet i situasjonen hvilke trenger hjelpen, må heretter selv finne alternativ, eventuelt om mulig håpe på privat bistand eller lide.

Før avstemningen hadde senatorer diskutert en rekke endringer, men avviste alle, rimeligvis for å unngå trenering. Det henvises til avsnittet «Flere hindringer» i ovennevnte artikkel «US debt agreement proposal approved by the House», hvor nettopp forsøk på å få en avstemning om endringer i The House of Representatives godkjente lovforslag, som en av metodene, hvilke kunne benyttes til trenering ut over US Treasury’s angitte frist, er kommentert.

Det bør kanskje bemerkes at selv den tidligere alltid oppfattede, uansett partiorienterte leder for det republikanske mindretall i Senatet, Mitch McConnell, ba om et raskt vedtak av lovforslaget uten viderverdigheter, etter at forslaget hadde oppnådd en overveldende godkjenning i The House of Representatives.


Endringene kan virke positivt på demokratenes 2024-valg

President Joe Biden

Den vedtatte loven, som omfatter nær 100 sider, suspenderer gjeldstaket til januar 2025. Altså til eventuell ny president er valgt og tar ellers for seg utgiftene framover de to neste  årene i nåværende president Bidens inneværende periode.

Dessuten endres diverse sosiale retningslinjer, med blant annet altså nye arbeidskrav for mottak av føderal bistand, men likevel tillater energitiltak som også mange demokrater internt motsetter seg. Det bør imidlertid, både av Nato-allierte i Europa og ellers allierte på Stillehavs-siden, merkes at lovforslaget gir økte midler til forsvar og ivaretakelse av veteraner.

Imidlertid avviser loven forslaget om å reversere skattelettelser for selskap og velstående som fikk dette under Trump-administrasjonen tiltenkt av Biden-administrasjonen for å dekke underskuddet i det allerede bevilgede «gjeldstaket».

Den negative korreksjonen av Bidens budsjettforslag vil kunne virke positivt på demokratenes sjanse til å vinne kommende presidentvalg. President Biden ville ikke øke amerikanernes samlede gjeld på bekostning av et mindretalls økning av sin egen, rimeligvis store formue.

 

Featured image: Senatets flertallsleder Chuck Schumer jubler etter godkjennelse av loven

02/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE