ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Utvinning av skiferolje i USA har utviklet seg til å bli et alvorlig forurensningsproblem i forbindelse med benyttelse av giftige kjemikaler av hemmelig sammensetning som har blitt knyttet til blant annet kreft og fosterskader, men likevel er godkjent for bruk. Giften PFAS gjelder også deg uansett hvor i verden du befinner deg. Alle mennesker har rimeligvis varianter av denne giften akkumulert i kroppen.

 

Til tross for godkjennelse fra USAs godkjenningsetat United States Environmental Protection AgencyEPA, dog under etatens tvil for mer enn ett decennium siden, undergitt dennes egne bekymringer vedrørende de menneskeskapte, industriproduserte kjemikalienes giftighet og skadevirkninger, tillater EPA, etter så lang tid og etter tilført ny kunnskap, fortsatt benyttelse av en rekke av disse giftige kjemikalier for oljeutvinning i skifer, hvilket på amerikansk benevnes fracking.

PFAS rammer kroppen

Disse kjemikalier kan også være av en type som kan danne langvarige eller evigvarende forbindelser, såkalte PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances). Informasjon om kjemikalienes sammensetning, omfattet disses komponenter, hemmeligholdes av konkurransemessige årsaker mellom produsentene. Dette selv om det har vist seg en mulig sammenheng mellom disse hemmelige stoffenes toksisitet og utvikling av kreft og gen-forstyrrelser tilknyttet svangerskap med fosterskader, for mennesker som utsettes for stoffenes påvirkning gjennom blant annet forurensning av grunnvannet.

 

Norsk virksomhet deltar

Equinor-bygget i USA

Det har vært en enorm utvikling innen fracking i løpet av det siste tiåret. Amerikanerne har blitt netto eksportører av olje. Det er i USA planlagt 350 nye petrokjemiske bedrifter som vil produsere oljebaserte produkter hvilket igjen vil generere et enormt antall nye bedrifter med sterkt etterlengtede arbeidsplasser. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Plast – Oljeselskap diversifiserer» – link: https://www.em24.uk/plast-oljeselskapene-diversifiserer/

Den nevnte artikkelen beskriver «Eksplosiv utvikling i USAs skiferoljeproduksjon», dessuten også at det norske selskapet Equinor, av hvilket den norske stat eier 67 prosent, er gjennom selskapets fracking-virksomhet således deltager i giftig forurensning av USA. Ett par måneder etter at nevnte artikkel ble skrevet senvinters i fjor, kom det for øvrig fram at Equinor og dets forløpere de siste 20 årene hadde investert omkring 250 milliarder kroner på oljevirksomhet i USA, med et bokført tap på vel 200 milliarder siden 2008, etter å ha nedskrevet beroende aktiva med 100 milliarder kroner. I det tapte beløpet var imidlertid inkludert transaksjoner fra både offshore og landbasert virksomhet, også hos både Statoil og Hydro fra før fusjonen. Selskapet drev i Texas, Ohio, Pennsylvania og West Virginia. EuropMedia har snakket med en representant for Equinors medieavdeling. Denne kunne fortelle at virksomheten i Texas hadde blitt solgt og at selskapet har konsolidert vedrørende gjenværende landbaserte virksomheter, hvorav én er solgt, men drives for tiden fortsatt inntil kjøper har «forordnet» seg.

 

Physicians for Social Responsibility

Physicians for Social Responsibility’s Logo

Kjemikaliene som benyttes til å utskille oljen fra skiferen, pumpes ned i borehullene og kan over tid omdannes til PFAS – som altså er langvarige eller evigvarende forbindelser som kan utgjøre en trussel både for mennesker og dyr, ifølge undersøkelser som Physicians for Social Responsibility har foretatt og offentliggjort. Denne tilhører et globalt profesjonelt nettverk som også omfatter International Physicians for the Prevention of Nuclear War IPPNW, som fikk Nobels fredspris i 1985. EPA-forskere anbefalte imidlertid ytterligere prøver. Disse prøvene var ikke obligatoriske. Det foreligger ingen indikasjoner på at noe ble utført.

 

Patentbeskyttes

Giftige, syntetiske «evige kjemikalier»

Dokumentene som stammer fra Obama-administrasjonen er blitt redigert fordi EPA tillater selskap av konkurransehensyn, å påberope seg hemmeligholdelse for å beholde grunnleggende informasjon om nye kjemikalier fra offentliggjøring. Til og med navnet på selskapet som søker om godkjennelse blir sladdet og dokumentene gir bare et generisk samlenavn for kjemikaliene PFAS. Det foreligger ingen offentlige data som beskriver hvor disse av EPA godkjente kjemikalier har blitt brukt i produktet. Det foreligger imidlertid en database som kan spore at kjemikalier som kan brytes ned i PFAS, er benyttet av omkring 120 selskap i mer enn tusen brønner i tidsrommet mellom 2012 og 2020 i Texas, Arkansas, Louisiana, Oklahoma, New Mexico og Wyoming. Fordi ikke alle stater krever at selskap rapporterer kjemikaliebruk til databasen, kan imidlertid antallet brønner være høyere.

EPA er ved lov pålagt å beskytte konfidensiell forretningsinformasjon. Biden-administrasjonen har gjort PFAS til en prioritert sak og foreslår en regel om å kreve at alle produsenter og importører av PFAS siden 2011 skal avsløre mer informasjon om kjemikaliene, inkludert deres miljø- og helseeffekter. Tilstedeværelse av PFAS i olje- og gassutvinning truer med å utsette oljefeltansatte og beredskapsarbeidere som håndterer brann og avfall, dessuten folk som bor i nærheten av eller nedstrøms boresteder, for kjemikalier for hvilke for tiden er under granskning tilknyttet kreft, fosterskader eller andre alvorlige helseproblemer. Det kan nevnes som et eksempel på erstatningskrav mot en tilvirker av PFAS. Det amerikanske selskapet DuPont de Nemours, Inc., ofte bare benevnt som DuPont. Dette har vært ett av verdens største selskap omfattet utvikling og salg av kjemikalier. Det ble indikert at tusenvis av mennesker i området rundt en av selskapets fabrikker hadde blitt forurenset grunnet høyt PFAS-nivå. Dessuten var det et unormalt stort antall tilfeller av nyre- og testikkelkreft i området. Det ble hevdet at dette var relatert til kloakken ettersom de fleste kloakkrenseanlegg ikke kan filtrere ut kjemiske rester. Det var også lekkasjer fra fabrikkens avfallsdeponi. I 2017 inngikk DuPont et forlik om å betale ofrene 671 millioner dollar i erstatning for kroppsskade.

Lover som regulerer ulike kjemikalier har i flere tiår tillatt tusenvis av stoffer i kommersiell bruk med eller uten tilfredsstillende testing. EPAs vurderinger skjer i USA i henhold til loven om toksiske stoffer fra 1976, som autoriserer etaten til å gjennomgå og regulere alle nye kjemikalier før de produseres eller distribueres, men stoffer som allerede hadde vært i benyttelse før loven har imidlertid ikke blitt etterkontrollert. Varslere hevdet at EPA-etaten som altså har hatt ansvar for godkjenning av giftige kjemikalier, har blitt manipulert. Etaten er imidlertid forpliktet til å etterforske alle varsleres klager.

Hundrevis av kjemikalier brukes til boring og fracking. Dype hull bores i fjellformasjonene, for deretter å bli injisert med millioner av liter vann, sand og kjemikalier for å løse opp olje- og gassforekomstene. Både Kongressen og Biden-administrasjonen ønsker å regulere PFAS-bruken tilknyttet blant annet forurensing av drikkevannet til om lag 80 millioner amerikanere.

 

Kan benyttes til mye

Ikke spis fisken!

PFAS omfatter fabrikkerte kjemikalier som er giftige selv i små konsentrasjoner. Mennesker over hele verden utsettes for disse perfluorerte alkylerte stoffer – PFAS. For å sette anvendelsen av stoffet litt på spissen kan det nevnes at PFAS visstnok allerede ble benyttet i den første atombomben tilknyttet det reaktive uranheksafluorid. Heksafluorid som korroderer med de fleste metaller, er en bestanddel i anrikelsesprosessen av uran som produserer drivstoff til nukleære reaktorer og -våpen.

PFAS-produkter er så stabile at de ikke nedbrytes. Det nettopp denne stabiliteten som gjør PFAS så nyttig. Siden 1950-tallet har PFAS-stoffer blitt benyttet til å lage produkter som eksempelvis teflonbelegget i stekepanner for kjøkkenet, emballasje for matvarer, herunder eksempelvis egg, fisk, grønnsaker, kjøtt, melk, etc., ellers produkter som blant annet brannslukningsskum, flekkresistente tepper, fotopapir, kunstlær, plantevernmidler, regnfrakker og ett uendelig antall produkter. Forskere leter kontinuerlig etter metoder for å bryte ned PFAS-stoffer for å hindre disses evne til å forbli evig i miljøet og kunne akkumuleres i menneskekroppen og skape helseproblemer omfattet blant annet kreft og fosterskader.

 

De fleste har giftige PFAS-stoffer i kroppen

PFAS før fødsel

I en rapport fra EPA for noen år tilbake, ble det identifisert mer enn 1.600 kjemikalier som ble benyttet ved boring og fracking. Inkludert i disse kjemikaliene var omkring 200 typer som ble ansett som særlig kreftfremkallende eller påtagelig giftige for mennesker. Den samme EPA-rapporten advarte om at fracking-væske kan lekke fra borehullet til grunnvannet. Legestudier har funnet bevis for at beboere nær borehull som har forurenset vannet, har fått helseproblemer rimeligvis relatert til borevæsken. Uten offentliggjøring av type kjemikaler som er benyttet i væsken, blir korrekte diagnoser og behandling hindret. Dette gjelder ikke bare for den nåværende generasjon, men også evig for de etterfølgende generasjoner.

På verdensbasis finnes visstnok omtrent 4.500 menneskeskapte stoffer som faller under PFAS-betegnelsen. Rester fra denne kjemikalietypen finnes spredd over hele kloden. Stoffene finnes i jord, drikkevann, mat, dyr og til og med mest sannsynlig akkumulert i din egen kropp. I denne artikkel er det referert til amerikanernes behandling av fracking-problematikken. Dette forhold har blitt valgt som en forenklet jordnær illustrasjon på den totale PFAS-problematikken som omfatter de evigvarende giftige stoffer for hvilke menneskeheten utsettes.

PFAS er funnet i de avsidesliggende fjellene i Patagonia, snø i Antarktis og Altai-fjellene i Sentral- og Øst-Asia, så vel som i isbjørner, fugler, fisk og havpattedyr. Studier har vist at 98 % av amerikanere har giftige PFAS-stoffer i blodet. Tilsvarende studier er gjort for eksempelvis på Filippinene, i India og Indonesia. Det er funnet giftige PFAS-stoffer i nesten alle testede prøver av brystmelk verden over. I Tyskland er det eksempelvis fastslått at alle barn har disse kjemikalier i seg. Det som imidlertid herom er mest skremmende er at i over en femtedel av de testede tilfellene overskrider konsentrasjonen av PFAS antatt kritisk nivå, som med tiden kan forårsake eksempelvis lever- og nyreskade, redusere fertiliteten hos menn og påvirke vekten av nyfødte. Særlig høye konsentrasjoner kan føre til kreft. Dessuten, i disse koronatider, hevdes det at stoffenes konsentrasjon påvirker effekten av vaksiner. Studier i den senere tid har da også indikert en viss sammenheng mellom PFAS-kjemikaliene og alvorlige tilfeller av covid-19.

 

Featured image: Fracking

21/07/2021