ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Asia-Pacific Economic Cooperation eller APEC, er det ledende forumet i Asia-Pacific for å legge til rette for handel og investeringer, økonomisk vekst og regionalt samarbeid. Australia var forumets grunnleggende medlem i 1989 og dette ble dannet for å oppmuntre til en voksende og velstående regional økonomi gjennom handel, samt liberalisering av investering og tilrettelegging for sådan.

 

Medlemmene i forumet er Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Folkerepublikken Kina inkludert Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua Ny-Guinea, Peru, Filippinene, Russland, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, USA og Vietnam.

Beslutninger som tas i APEC nås ved konsensus, men forpliktelser tas på frivillig basis. APEC har over tid bidratt til å redusere tollsatser og andre handelshindringer i regionen, hvilket har ført til økning av økonomisk vekst og internasjonal handel.

USAs angivelige deltagelse i APEC, er blant annet å fremme vedtak av markedsåpnende handlinger for å eliminere hindringer for handel og investeringer, videre handelsvridning og annen urettferdig praksis. Herunder å redusere barrierer for digital handel for å støtte innovasjon og veksten av den digitale markedsplassen. Øke tjenestenes konkurranseevne i regionen ved å senke barrierer, som hindrer amerikansk tjenesteeksport, koordinering av regelutforming, dessuten å fremme regulatorisk samarbeid i nøkkelsektorer.

 

Møte mellom USA og Kina i California

 

På dette grunnlag avholdt president Joe Biden den 15. november et toppmøte med Kinas president Xi Jinping i Woodside, California. Det hvite hus’ Biden-Harris Administration har publisert følgende uttalelse om møtet, som refereres:

«De to lederne holdt en ærlig og konstruktiv diskusjon om en rekke bilaterale og globale spørsmål, inkludert områder med potensielt samarbeid, samt utvekslet synspunkter om områder med forskjeller.

President Biden understreket at USA og Kina er i konkurranse, og la merke til at USA vil fortsette å investere i kildene til amerikansk styrke hjemme og innrette seg med allierte og partnere rundt om i verden. Han understreket at USA alltid vil stå opp for sine interesser, sine verdier og sine allierte og partnere. Han gjentok at verden forventer at USA og Kina skal styre konkurransen på en ansvarlig måte for å forhindre at den går inn i konflikt, konfrontasjon eller en ny kald krig.

De to lederne gjorde framgang på en rekke sentrale spørsmål. De ønsket velkommen gjenopptagelsen av det bilaterale samarbeidet for å bekjempe global produksjon og handel med ulovlige stoffer, inkludert syntetiske stoffer som Fentanyl, samt etablering av en arbeidsgruppe for pågående kommunikasjon og koordinering av rettshåndhevelse i spørsmål om narkotikabekjempelse. President Biden understreket at dette nye trinnet vil fremme hele USAs regjerings innsats for å motvirke den voksende trusselen om ulovlige syntetiske stoffer og redusere avledningen av forløperkjemikalier og pillepresser til narkotikakartell.

De to lederne ønsket velkommen gjenopptagelsen av militær-til-militær kommunikasjon på høyt nivå, samt møtene for koordinering av forsvarspolitikken mellom USA og Kina og møtene om USAs og Kinas militære maritime rådgivende avtale. Begge sider gjenopptar også telefonsamtaler mellom kommandørene.

Lederne bekreftet behovet for å adressere risikoen ved avanserte AI-system og forbedre AI-sikkerheten gjennom amerikansk-kinesiske regjeringssamtaler.

De to lederne utvekslet synspunkter om sentrale regionale og globale utfordringer. President Biden understreket USAs støtte til et fritt og åpent Indo-Stillehavet som er velstående, sikkert og motstandsdyktig. Presidenten bekreftet på nytt USAs jernkledde forpliktelse til å forsvare våre Indo-Stillehavs-allierte. Presidenten la vekt på USAs varige forpliktelse til frihet til navigering og overflyvning, overholdelse av folkeretten, opprettholdelse av fred og stabilitet i Sør- og Øst-Kinahavet, og fullstendig avatomisering av den koreanske halvøya.

President Biden bekreftet på nytt at USA, sammen med allierte og partnere, vil fortsette å støtte Ukrainas forsvar mot russisk aggresjon, for å sikre at Ukraina kommer ut av denne krigen som en demokratisk, uavhengig, suveren og velstående nasjon som kan avskrekke og forsvare seg mot framtidig aggresjon. Når det gjelder Israel-Hamas-konflikten, gjentok presidenten USAs støtte til Israels rett til å forsvare seg mot terrorisme og understreket viktigheten av at alle land bruker sin innflytelse for å forhindre eskalering og utvidelse av konflikten.

President Biden understreket universaliteten til menneskerettigheter og alle nasjoners ansvar for å respektere internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Han reiste bekymringer angående menneskerettighetsbrudd i Kina, inkludert i Xinjiang, Tibet og Hong Kong. På Taiwan understreket president Biden at vår ett-Kina-politikk ikke har endret seg og har vært konsistent på tvers av tiår og administrasjoner. Han gjentok at USA motsetter seg enhver ensidig endring av status quo fra begge sider, at denne forventer at forskjeller over sundet skal løses med fredelige midler, og at verden har en interesse i fred og stabilitet i Taiwanstredet. Han ba om tilbakeholdenhet i Kinas bruk av militær aktivitet i og rundt Taiwanstredet. President Biden reiste også fortsatte bekymringer om Kinas urettferdige handelspolitikk, ikke-markedsøkonomiske praksiser og straffeaksjoner mot amerikanske firma, som skader amerikanske arbeidere og familier. Presidenten understreket at USA vil fortsette å iverksette nødvendige tiltak for å forhindre at avanserte amerikanske teknologier blir brukt til å undergrave vår egen nasjonale sikkerhet, uten unødvendig å begrense handel og investeringer.

Presidenten understreket igjen at det fortsatt er en prioritet å løse sakene til amerikanske borgere som er urettmessig internert eller underlagt utreiseforbud i Kina.

De to lederne gjentok viktigheten av bånd mellom folket i USA og Folkerepublikken Kina, og forpliktet seg til å arbeide for en betydelig ytterligere økning i rutepassasjerfly tidlig neste år, parallelt med tiltak for å gjenopprette full implementering av US-Kina lufttransportavtale, for å støtte utveksling mellom de to landene. De to lederne oppmuntret også til utvidelse av utdannings-, student-, ungdoms-, kultur-, sport- og forretningsutvekslinger.

De to lederne understreket viktigheten av å samarbeide for å framskynde innsatsen for å takle klimakrisen i dette kritiske tiåret. De ønsket velkommen nylige, positive diskusjoner mellom de respektive spesialutsendinger for klima, inkludert nasjonale tiltak for å redusere utslipp på 2020-tallet, om felles tilnærminger mot en vellykket COP 28, og om operasjonalisering av arbeidsgruppen for forbedring av klimahandlinger i denne perioden for å akselerere konkrete klima-handlinger. President Biden uttalte at USA er klare til å jobbe sammen med Kina for å møte transnasjonale utfordringer, som helsesikkerhet og gjelds- og klimafinansiering i utviklingsland og framvoksende marked.

Med utgangspunkt i møtet i november 2022 på Bali, hvor de diskuterte utviklingen av prinsipper knyttet til forholdet mellom USA og Kina, anerkjente de to lederne innsatsen til deres respektive team for å utforske beste praksis for forholdet. De understreket viktigheten av ansvarlig forvaltning av konkurransemessige aspekt av forholdet, forebygge konflikter, opprettholde åpne kommunikasjonslinjer, samarbeide om områder av felles interesse, opprettholde FN-pakten, og at alle land behandler hverandre med respekt og finner en måte å leve fredelig sammen med hverandre. Lederne ønsket fortsatt diskusjoner i denne forbindelse velkommen.

De to lederne ble enige om at deres team vil følge opp diskusjonene i San Francisco, med fortsatt diplomati og interaksjoner på høyt nivå, inkludert besøk i begge retninger og pågående konsultasjoner på arbeidsnivå på nøkkelområder, inkludert kommersielt, økonomisk, finansielt, Asia – Stillehavet, våpenkontroll og ikke-spredning, maritim, håndhevelse av eksportkontroll, politikkplanlegging, landbruk og funksjonshemminger.»

 

Hva president Biden sa etter møtet

President Joe Biden

 

Biden bemerket imidlertid at det var av største betydning at de to lederne, som har kjent hverandre i flere tiår, forsto hverandre tydelig leder til leder, uten misoppfatninger eller feilkommunikasjon og «sørger for at konkurransen ikke går i konflikt». På en pressekonferanse senere, avrundet Biden det hele med at møtet med den kinesiske kollegaen hadde vært «produktivt og konstruktivt».

På et direkte spørsmål til president Biden, om han stolte på president Xi, understreket denne noe som kan oppfattes som et noe diffust svar, at han «stoler på, men får det bekreftet». Og på spørsmål om han fortsatt betraktet Xi som en «diktator», som Biden tidligere har sagt, svarte denne at det gjorde han. «Han er en diktator i den forstand at han er en fyr som styrer et kommunistisk land som er basert på en styreform som er helt annerledes enn vår.»

Biden sa ellers at det var viktig å være direkte med Kina. «Vi snakker rett fram med våre konkurrenter og nøkkelen omfatter det å være tydelige med hverandre, så det ikke skjer noen misforståelser».

 

Hva sier kinesiske aviser

President Xi Jinping

 

Kinas president Xi frir etter store amerikanske bedriftsinvesteringer, men det kinesiske tilbudet er ikke nok, sier kinesiske analytikerne. Dette selv om president Xi bedyret at Kinas forretningsmiljø er gunstig.

En av Kinas største statskontrollerte media sier at strukturelle spenninger fortsetter å skygge det kinesisk-amerikanske økonomiske forholdet. Dette ettersom eventuelle normalt interesserte selskap forsøker å diversifisere sine forsyningskjeder til andre alternative asiatiske land. Det vises til artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «China’s exclusion from the world’s community» – link: https://www.em24.uk/chinas-exclusion-from-the-worlds-community/

Utenlandske investorer er forsiktige hensyntatt Beijings vekt på nasjonal sikkerhet, med angrep på utenlandske selskap og strenge datalover. Det vises ellers til artiklene «China encourages counter-espionage without witch-hunting of foreigners» – link: https://www.em24.uk/china-encourages-counter-espionage-without-witch-hunting-of-foreigners/ og «Warning against China’s revised spy law» – link: https://www.em24.uk/warning-against-chinas-revised-spy-law/

Det første møtet mellom presidentene på ett år resulterte i at de to ble enige om å samarbeide for å kontrollere strømmene av narkotiske stoffer, gjenoppta militær-til-militær kommunikasjon og samarbeide om risikoer forbundet med kunstig intelligens.

 

Utenfor det globale felleskapet

Indisk elektronikkfabrikk

 

Tilsynelatende har det gått opp for kineserne at ledelsen innbefattet president Xi styrer landet ut av det globale felleskap, hvilket i første rekke vil komme til å tjene Kinas naboland. Kanskje innledende i størst grad, India og Vietnam, som fortsatt begge har relativt lave arbeids-omkostninger, men hvor det akademiske nivået delvis er etablert eller er sterkt stigende. Sør-Korea og Japan er ikke lenger så attraktive med hensyn til kostnader, sammenlignet med USA og Europa.

 

Featured image: Presidentene Xi og Biden i APEC-toppmøte i California

16/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!