ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Tidligere president Donald Trump har i henhold til en storjury på Manhattan sin beslutning, angivelig blitt tiltalt for å ha bestukket en pornostjerne, til hvilken han påstås å ha betalt av kampanjemidler for å holde munn om forholdet disse imellom, da Trump var presidentkandidat i 2016. Anklagene som ennå ikke er offentliggjort, vil således rimeligvis omfatte forretningssvindel og brudd på loven blant annet tilknyttet kampanjefinansieringen ettersom betalingen måtte ha dreid seg om personlig utlegg.

 

Den offentlige tiltalen er altså ennå ikke offentligjort. Dette slik at andre forhold også kan være omfattet av denne. Den tidligere president Trump har, til tross for etterforskningene mot denne, meldt seg som presidentkandidat for på nytt å vinne republikanernes kandidatur, denne gang ved presidentvalget i november 2024.

Trump har følgelig påstartet full aktivitet derom med en omfattende valgkampanje. Den store interessen for Trumps mulige strafferettslige ansvar tilknyttet diverse kriminelle handlinger, må nok sees i denne forbindelse fra det demokratiske partiets hold. Det er følgelig en demokratisk Distriktsadvokat på Manhattan, Alvin Bragg, som har ledet etterforskningen. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Donald Trump planlegger å stille i presidentvalget 2024» – link: https://www.em24.uk/donald-trump-planlegger-a-stille-i-presidentvalget-2024/

 

Kvinneaffærer kan stoppe politisk karriere

Pornostjerne Stephanie Clifford

Forholdet til den pseudonym-benevnte pornostjernen Stormy Daniels med navn Stephanie Clifford, ser ut til å ha fått en dominerende plass så langt, i alle fall i henhold til pressens betraktninger, men også en annen dame, Playboy-modellen Karen McDougal, er med i betraktningene.

Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen ble i 2018 dømt til 3 års fengsel for i 2016 å ha forordnet bestikkelse av disse damene, for å få disse til tie om sine forhold til presidentkandidaten, høyrepopulisten Trump, som var i kamp mot opponenten Hillary Clinton, en kamp Trump vant. Dog med et betydelig samlet mindre antall stemmer enn tildelt Clinton, men Trump fikk en heldigere sammensetning av stater som ble vunnet.

 

Første gang tidligere president er siktet i straffesak

Tidligere president Donald Trump

Denne saken vil være den første der en tidligere amerikansk president blir stilt for retten i en kriminell sak omfattet en forbrytelse.

Den spesifikke siktelsen er ennå ikke kjent. Denne vil ikke offentliggjøres før om noen dager, muligens allerede i morgen. Foreløpig foreligger det bare rasket sammen diverse antagelser presentert gjennom pressen, for hvilke det for alle forslag, nødvendigvis ikke vil dannes grunnlag for noe dom. Siktede har i alle falle selv ikke erkjent seg skyldig i noe lovbrudd. Det er ikke straffbart å være utro mot sin ektefelle. Hendelsen skjedde året etter at han giftet seg med sin nåværende kone Melania og ett decennium forut for Trump ble president.

Når det gjelder betalingen tilknyttet til disse «dameaffærene» skulle dette ikke være noe direkte lovbrudd, men ettersom betalingen regnskapsmessig hadde blitt belastet som kampanjeutlegg tilknyttet presidentvalget, vil saken kunne stille seg annerledes, slik at det kan være spørsmål om siktedes eventuelle personlige ansvar for dette.

 

Personlig advokat i knipe

Tidligere advokat Michael Cohen

Advokaten Michael Cohen, som utførte handling med hensikt forsettlig påvirkning av vitner og utfakturerte kampanjeregnskapet, er blitt dømt. Men ingen anklager ble herom framsatt mot den nå siktede Trump.

Om det var den siktede selv som hadde besluttet advokatens forordning, eller om det var ledere eller andre deltagere i den siktedes valgkampanjeteam som derom var ansvarlig, kan være et omstridt spørsmål for retten i angjeldende sak.

Advokat Cohen burde rimeligvis ha kjent til ulovligheten ved en rettsstridig handling ved å bestikke vitner for å beskytte sin oppdragsgiver, han burde også ha visst at dette var et personlig forhold for Trumps vedkommende. Cohen ble altså dømt i 2018 etter å ha erkjent seg skyldig i brudd på finansloven for kampanjen, tilknyttet sin rolle ved å forordne betalingene til Daniels og McDougal, hvoretter han ble dømt til tre års fengsel. Han vitnet imidlertid tilknyttet angjeldende sak, om at Trump hadde anmodet han om å foreta de nevnte betalingene.

Det kunne ellers ha vært ansvarlige for kampanjeregnskapet som hadde gjort en forsettlig eller uforsettlig feil, ved å belaste regnskapet for et privat anliggende hvilket ikke hørte hjemme i valgkamputgiftene. Presidentkandidaten kunne normalt ikke ha hatt full oversikt over den store mengden av alle belastninger i alle landets stater. Trump har imidlertid senere erkjent å ha refundert Cohen for betalingene, som han kalte en «enkel privat transaksjon».

USAs høyesterett avviste imidlertid i 2021 ellers, slik som lavere domstoler forut hadde avvist Daniels stevning, om å gjenoppta et ærekrenkelsessøksmål som hun hadde reist mot Trump på grunn av ett av Trumps Twitter-innlegg, der han anklaget henne for en «svindlerjobb». Dette etter at hun hadde beskrevet at hun angivelig hadde blitt truet for å offentliggjøre beretningen om sitt seksuelle forhold til presidenten.

 

«Fang-og-drep»

Tidligere Playboy-modell Karen McDougal

President Trumps andre dameepisode vedrørende Playboy-modellen Karen McDougal, ble under valgkampen eliminert hos pressen i 2016. Dette ved at en Trump-tilhenger som utga seg for supermarkeds-tabloiden National Enquirer, betalte modellen 150.000 dollar og skaffet seg publikasjonsrettighetene tilknyttet Trump-affæren. Dette skal visstnok ha vært organisert av advokat Cohen.

Journalistisk kalles denne metoden «fang-og-drep». Dette er en noe tvilsom praksis som kan benyttes for å unngå publikasjon av et tema. Et media kjøper rettighetene til en publikasjon av temaet eller storyen, men unnlater å benytte den kjøpte rettigheten.

Den som eide det solgte temaet kan deretter ikke gå til andre media med dette uten selv å risikere å bli saksøkt i erstatningskrav fra mediet som har betalt for førsteretten til storyen. Et krav som gjerne kan være betydelig større enn det som selgeren har fått betalt ved salget. Dette grunnet det tillagte tapet for mediet som kjøpte førsteretten, tillagt tapet for dette grunnet den totale forringelse av nyhetsverdien.

 

Mange mulige straffbare forhold

Forfatteren Alexander Kielland

Det er imidlertid «flere byer i Belgia» for å sitere den kjente norske forfatteren Alexander Kiellands bok «Gift» fra 1883, der læreren spør den lille eleven Marius. Donald Trump har også  andre offentlig kjente «svin på skogen» og kanskje andre ikke så kjente, som kan gi fatale fallgruver.

 

 

 

 

 

Riksrettssakene

Angrepet på Kongressen

Selvfølgelig vil offentligheten ha svar på president Trumps eventuelle innblanding i ennå ukjente forhold tilknyttet det på forhånd totalt utenkelige og voldsomme angrepet på Kongressbygningen den 6. januar 2021, som ble foranledningen tilknyttet den andre riksrettssaken mot Trump. Presidenten ble stilt for riksrett to ganger av Representantenes hus. Først en gang i 2019 på grunn av Trumps oppførsel angående Ukraina. Det vises til artikkelen «Riksrett mot Trump» – link: https://www.em24.uk/riksrett-mot-trump/

I 2021 ble Trump imidlertid igjen utsatt for riksrettssak på grunn av angrepet på den amerikanske Kongressen av hans støttespillere. Representantenes hus siktet Trump for «oppfordring til opprør» av dennes støttespillere tilknyttet angrepet. Han ble herom også frikjent av Senatet. Begge frikjennelsene tilsynelatende grunnet opposisjonens – republikanernes, partipisk. Det vises til artikkelen «Impeachmentsaken som forventet president Trump frikjent» – link: https://www.em24.uk/impeachmentsaken-som-forventet-president-trump-frikjent/

 

Påstått valgsvindel

Distriktsadvokat Fani Willis

Det påstås at Trump feilaktig har hevdet, uten at han hadde rimelig rettslig plausibel grunn til dette, at han tapte presidentvalget i 2020 til president Joe Biden på grunn av utbredt stemmesvindel. Trump må imidlertid på forhånd forsettlig ha planlagt angrepene mot valgresultatet. Det vises til artikkelen «Kan Trump tape valget og forbli president?» – link: https://www.em24.uk/kan-trump-tape-valget-og-forbli-president/

En kriminell etterforskning, ledet av den demokratiske distriktsadvokaten Fani Willis i Georgias Fulton County, ble igangsatt om hvorvidt Trump ulovlig forsøkte å omgjøre valgnederlaget sitt i Georgia i 2020.

En oppnevnt spesialadvokat Jack Smith, undersøker ellers separat både Trumps forsøk på å omstøte resultatene av valget i 2020, samt håndtering av hemmeligstemplede regjerings-dokumenter etter at han forlot presidentvervet.

 

Dokumentene funnet i Mar-a-Lago

Donald Trumps bosted i Florida

FBI-ransakingsordren som justisdepartementet gjennomførte i Mar-a-Lago, Trumps bosted i Florida, skal ha avslørt overtredelser av rettsforhold som kan medføre juridiske anklager for overtredelse av føderale lover. Det vises til artikkelen «Accusations against president Trump for document seizure» – link: https://www.em24.uk/accusations-against-president-trump-for-document-seizure/

 

Skattesvindel

Trump Tower

I tidligere rettssak, som førte til domfellelsen mot Trump-organisasjonen tilknyttet dennes forretninger vedrørende skattesvindel, ble ikke Trump personlig siktet for økonomisk kriminalitet. To påtalemyndigheter som arbeidet med etterforskningen hadde derfor trukket seg fra saken som førte til angjeldende domfellelse av Trump-organisasjonen for skattesvindel.

Spesialadvokat Smith undersøker altså valgfuskanklagene, samt Trumps håndtering av hemmeligstemplede regjeringsdokumenter etter at han forlot presidentvervet. Trump har kalt advokat Smiths etterforskning mot seg, som også kan være inkludert i denne angjeldende tiltalen, for en «politisk heksejakt».

 

Presidentvalgkampanjen 2024

Fra Trumps nyeste kampanje

Donald Trump har sagt at han vil fortsette sin kampanje for det republikanske partiets nominasjon, også dersom han felles i henhold til angjeldende anklage. Ingenting i grunnloven hindrer noen i å stille opp for nasjonens presidentembete selv om denne er siktet, samt for øvrig også selv om denne blir dømt.

Det som imidlertid kan bli et problem er at Trump kan miste stemmer fra moderate, sindige amerikanere som vil komme til å hindre nødvendig støtte til å vinne en valgkamp. Det er grunn til å tro at dette er hensikten ved å benytte det enorme beløpet denne prosedyren koster det amerikanske samfunnet. Selvfølgelig kan det også slå ut motsatt, at velgerne kan gi presidentkandidaten Trump støtte nettopp fordi disse forstår at hele saken er en taktisk manipulasjon. Uansett vil det imidlertid være et spørsmål om USA i det hele tatt trenger denne egoglorifiserte Trump.

Det finnes selvsagt mange som kan fylle denne selvopptatte, aldrende populistens rolle langt sikrere og bedre i en stadig mer utfordrende verden som synes nærme seg truende konfrontasjoner land i mellom, for hvilket det er uvisse utfall.

Nær halvparten av republikanerne, i henhold til meningsmålinger, har nok oppfattet dette og nesten halvparten av disse mener at Trump bør droppe sitt forsøk på å gjenvinne president-embetet. Ron DeSantis, guvernøren i Florida, har, før denne har lagt seg inn kampen om embetet og publisert noe kandidatur, faktisk støtte fra nær en tredjedel av republikanerne. USA vil opplagt tjene på å ha en president uten en blamerende historie og ellers få seg en president med en sindig framtreden.

I denne kampen om landets fremste embete er også demokratene medspillere. Biden-administrasjonen, som har den statistiske fordelen av at sittende presidenter oftest blir gjenvalgt, selv med den negative konsekvensen Joe Bidens høye alder kan spille. I valg skifter dessuten alltid en andel av stemmegivere beite og det er logisk å forvente at mange nettopp i dette kommende valget, vil komme til å skifte og kjøpe lodd i en harmonisk og demokratisk utvikling av landet.

 

Myndighetene forventer opprør tilknyttet saken

Trump i kampanjemøte i Texas

Tatt i betrakting stormen mot Kongressen i 2021, forbereder myndighetene i New York seg på organiserte protester som Trump har anmodet om i tilfelle arrestasjon. Trump blir framstilt for en dommer.

Anklagene vil rimeligvis altså omfatte forretningssvindel og brudd på lov om kampanjefinansiering. I henhold til dennes advokat vil Trump i rettsmøtet erkjenne seg ikke skyldig, men har anmodet sine tilhengere om protest dersom arrestasjon.

Det vil formodentlig ikke være noen reell hensikt med arrestasjon, ettersom en rettssak vil kunne pågå til langt ut i kommende valgår og hvor siktede, som selvfølgelig har kausjonsrettigheter og ellers vil forbli tilstedeværende, vil være opptatt med sin valgturné. Dessuten har Trump forut et rent rulleblad og det vil være uklart om han skulle kvalifisere til noen lengre fengselsstraff. Likevel har 36.000 politioffiserer, av sikkerhetshensyn, blitt mobilisert til å møte på jobb denne dagen i tilfelle eventuell protesterende mobb.

 

Featured image: Manhattan District Attorney’s Office

03/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!