ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Storbritannias høyesterett avviste den 23. november ved en enstemmig kjennelse av domstolens fem dommere, en begjæring fra den delegerte skotske regjeringen i Edinburgh, om å holde ny folkeavstemning tilknyttet skottenes uavhengighet uten samtykke fra Parlamentet i London.

 

Forrige gang samme spørsmål om Skottlands uavhengighet fra Storbritannia var til behandling i en folkeavstemning var i september 2014. Spørsmålet den gang var «Bør Skottland være et uavhengig land?», som velgerne svarte med ja eller nei. 2.001.926 personer eller 55,3 prosent svarte nei mot uavhengighet og 1.617.989 personer eller 44,7 prosent stemte ja for uavhengighet. Valgdeltakelsen var på 84,6 prosent, hvilket var det høyest registrerte ved noen folkeavstemning i Storbritannia siden parlamentsvalget i januar 1910, som medførte innføring av allmenn stemmerett. Det vises til artikkelen «Skottene forsterker kravet om ny avstemning om frihet» – link: https://www.em24.uk/skottene-forsterker-kravet-om-ny-avstemning-om-uavhengighet/

 

Torpedert avstemning

Førsteminister Nicola Sturgeon

Nicola Sturgeons SNP-ledede regjering i Edinburgh ønsket å holde en lovlig og internasjonalt anerkjent, rådgivende avstemning om uavhengighet den 19. oktober 2023. Høyesteretts ovennevnte kjennelse torpederte tilsynelatende midlertid, den skotske nasjonalistregjeringens planlagte avstemning kort tid etter den første, en andre avstemning om samme temaet neste år.

Førsteminister SNP-leder Sturgeon sa at hun respekterte kjennelsen, men var «skuffet». Det vises til artikkelen «Strid om nytt uavhengighetsvalg for skottene» – link: https://www.em24.uk/strid-om-nytt-uavhengighetsvalg-for-skottene/

Scottish SNP har imidlertid uttalt at det vil komme til fremme spørsmålet ved det neste parlamentsvalget som en de facto avstemning, altså uten hensyn til det rettslige grunnlag, om Scotlands splittelse fra resten av Storbritannia, hvilket i ettertid vil kunne medføre konstitusjonelt kaos. Førsteminister Sturgeon tvitret argt, at dersom ikke Skottland kan velge sin egen framtid uten samtykke fra Westminster, blir ideen om at Storbritannia skal være et frivillig partnerskap å betegne som en falsk myte.

 

Høyesteretts president uttaler

Høyesteretts president, Robert Reed

Høyesteretts president, skotske Robert Reed, sa at makten til å kalle inn til folkeavstemning var reservert til det britiske parlamentet under Skottlands delegeringsoppgjør. Følgelig har ikke det skotske parlamentet makt til å lovfeste en folkeavstemning om skotsk uavhengighet, tilla Reed og sa videre, «at internasjonal lov om selvbestemmelse bare gjaldt for tidligere kolonier, eller der et folk blir undertrykt av militær okkupasjon eller når en definert gruppe nektes sine politiske og sivile rettigheter. Dette vedrører ikke Skottland». Han avviste også SNPs argument om at en folkeavstemning bare ville være rådgivende og ikke juridisk bindende, men anførte at enhver sådan avstemning vil få praktiske politiske konsekvenser, uavhengig av dens juridiske status. «Det skotske parlamentet har ikke makt til å lovfeste en folkeavstemning om skotsk uavhengighet», presiserte Reed.

Den britiske regjeringen har alene ansvaret for Storbritannias konstitusjonelle saker for de fire nasjonene som Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland omfatter. Regjeringen har gjentatte ganger nektet å gi Edinburgh makt til å holde en ny folkeavstemning, ettersom denne mener at det forrige valget i 2014 klart avviste ønsket uavhengighet omfattet minst én generasjon.

 

Skottland avviste Brexit

Skottland hopper av UK-bussen ved Brexit

Førsteminister Sturgeon og hennes parti mener imidlertid derimot at det nå foreligger et udiskutabelt mandat for en ny uavhengighetsavstemning tatt i betraktning Storbritannias Brexit fra EU, hvilket ble klart avvist av skottene med 62 prosent, mens kun 38 prosent stemte for avgangen fra EU. Det vises til artikkelen «The Scots want independence due to Brexit» – link: https://www.em24.uk/the-scots-want-independence-due-to-brexit/ og «Skottene ønsker løsrivelse etter Brexit» – link: https://www.em24.uk/skottene-onsker-losrivelse-etter-brexit/

 

Advokat Dorothy Bain

Skottlands beroende parlament har dessuten senere gitt flertall for skotsk valg om uavhengighet. Under høyeste-rettshøringer i forrige måned sa Dorothy Bain, den skotske regjeringens øverste advokat, at flertallet av skotske lovgivere hadde blitt valgt på forpliktelser om å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet.

Advokat Bain, som har tjenestegjort som Lord Advocate, Skottlands fremste advokat siden 2021, sa at skotsk uavhengighet er et levende og viktig spørsmål for skotsk politikk. Hun sa ellers at Skottlands beroende parlament dessuten senere har gitt flertall for skotsk valg om uavhengighet. Hun sa også at en folkeavstemning ville være rådgivende, snarere enn juridisk bindende. Dette selv om en ja-stemme ville skape et sterkt momentum for Skottland til å løsrive seg.

Retten til selvbestemmelse er en grunnleggende og umistelig rettighet. Sturgeon hadde selv stilt til det skotske parlamentsvalget i 2021 med et løfte om å holde en juridisk gyldig folkeavstemning etter at Covid-krisen avtok. Uten domstolens godkjenning har Sturgeon lovet å gjøre det neste valget i Storbritannia, som ventes senest avholdt i januar 2025, om til en kampanje om uavhengighet.

 

Skottland og England har vært politisk forent siden 1707. Skottland har hatt sitt eget parlament og regjering siden 1999 og utarbeider sin egen politikk for folkehelse, utdanning og andre saker. Den britiske regjeringen i London kontrollerer saker om forsvar og finanspolitikk.

 

Featured image: Demonstrasjon i London for skotsk uavhengighet

30/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!