ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russland forsøker å skremme Nato med å framsette trusler om bruk av atomvåpen i Ukraina, har Anders Fogh Rasmussen, Natos generalsekretær i tiden 2009-2014, uttalt i et intervju med tysk presse.

 

President Joe Biden gjorde feil idet denne etter Russlands invasjon uttalte at Nato ikke ville sende én eneste soldat til Ukraina. Presidenten har på sin side, som nåværende generalsekretær Jens Stolenberg, handlet korrekt ved ikke å opplyse noe om Natos tiltak dersom Putin for eksempel skulle bruke masseødeleggelsesvåpen omfattet taktiske atomvåpen, biologiske eller kjemiske våpen mot Ukraina.

 

Hensyntar ikke Putins trusler

Anders Fogh Rasmussen

Tidligere generalsekretær i Nato, Anders Fogh Rasmussen, som også var Danmarks statsminister i 8 år, hevder at russernes president Vladimir Putin ikke vet noe om Natos reaksjon mot dennes våpen-trusler. Derfor mener Fogh Rasmussen at Putins uvisshet om Natos tiltak vil hindre denne å ta noen sjanser, hvilket eventuelt vil medføre at denne taper. På dette grunnlag hevder den tidligere generalsekretæren at man ikke skal hensynta trusler fra «den brutale tyrannen», som Fogh Rasmussen benevner Putin. Det antas at Fogh Rasmussen har hensyntatt forutsetningen om at Putins tankegang har en viss normalitet eller rasjonalitet. Altså at Putin ikke er hinsides sinnssyk.

Putins indikasjoner på at russerne vurderer å benytte atomvåpen i kampen om Ukraina, forblir spørsmålet om dennes trusler kun er simpel propaganda eller om disse faktisk gir en eskalerende risiko for at sådanne våpen som denne beskriver faktisk vil komme til å bli aktivisert.

Hertil svarte Fogh Rasmussen at denne ikke betrakter disse skremslene om Putins våpenbruk som reelle, slik at det ikke bør være noen bekymring derom. Den tidligere generalsekretæren mente at truslene kun er et forsøk på å skremme Nato-allierte til å redusere sine våpenleveranser til Ukraina.

Putin vet at dersom denne skulle bruke masseødeleggelsesvåpen, ville det medføre en resolutt reaksjon fra Nato og Russland ville tape. Derimot mente Fogh Rasmussen at dersom man lar disse truslene fra Kreml påvirke Ukrainas hjelpere, ville denne «brutale tyrannen» få det siste ordet i konfliktene denne setter i gang.

 

Rød linje

President Joe Biden

President Joe Biden sa etter det siste Nato-toppmøtet, at dersom Putin mot formodning benytter atomvåpen, kjemiske eller biologiske våpen, vil Putin krysse en rød linje som vil bli besvart av Nato. Biden spesifiserte derimot ikke hva slags respons som ville bli følgene, samt nøyaktig hva slags rød linje Kreml måtte krysse.

Kremls usikkerhet derom skal opprettholde en form for avskrekking mot Kreml. Det har imidlertid vært en feil at mange Nato-medlemmer hittil har ignorert reaksjoner mot Kremls aktivitet i Ukraina, framholdt Fogh Rasmussen, på samme måte som denne, tilsynelatende uten tvil, sier at det også var en feil av Biden og Nato å erklære at Nato ikke ville sende én eneste soldat til Ukraina.

 

FN-pakten gir rett til våpenleveranser

FNs hovedkontor i New York.

Fogh Rasmussen presiserte dessuten at når det gjelder typer våpen som kan leveres til Ukraina, bør det ikke tas hensyn til at motparten, altså Russland, som er angriperen, vil oppfatte dette som en provokasjon. FN-pakten gir alle land rett til selvforsvar og den som er angrepet har rett til assistanse fra andre land. Alt av våpenutstyr og hjelpemidler Ukraina ber om bør derfor leveres.

Fogh Rasmussen hevdet at Nato aldri har provosert Russland, men heller invitert landet til et strategisk samarbeid. Nato har ellers ikke drevet noen kampanje for utvidelse, men derimot kun akseptert tidligere kommuniststater som ønsket beskyttelse mot Russland. Fogh Rasmussen mente at Russland burde stille spørsmål til seg selv om hvorfor land søkte beskyttelse mot denne.

I en periode hadde man NATO-Russland-rådet som møttes månedlig og organiserte samarbeid. På Nato-toppmøtet Lisboa i 2010, ble det fattet vedtak om utvikling av strategisk partnerskap mellom disse partene. Det var ellers ingen feil å tilby Ukraina et eventuelt framtidig medlemskap i alliansen.

 

CIA tror ikke på benyttelse av atomvåpen

CIA-direktør William J. Burns

CIA-direktør William Joseph Burns sa i dag at han tror at president Putin, til tross for tilbakeslag i krigen mot Ukraina, mener at denne ikke har råd til å tape og derfor eskalerer krigens aktiviteter. Burns tilla at hverken dennes eget byrå eller andre vestlige etterretningsbyrå, ser noen tegn på at Putin er forberedt på å utplassere taktiske atomvåpen for å vinne i Ukraina eller for å målrette sådanne våpen mot Kievs støttespillere. Burns, som tidligere var amerikansk ambassadør i Russland, skal etter sigende ha brukt mye tid på å studere den russiske lederen.

 

Kan ikke alene bestemme våpenbruken

President Vladimir Putin

Når det gjelder Putin mener nok de fleste, tatt i betraktning dennes opptreden hittil, at det selvfølgelig må hensyntas alle eventualiteter også det forhold at det ikke nødvendigvis er gitt at den aldrende Putin tenker rasjonelt, men derimot kan være direkte psykotisk destruktiv. Dette ettersom denne kanskje innser at denne personlig ikke har noen tjenlig framtid, som kan medføre at denne blir fjernet fra sitt presidentembete i vanære, dersom denne ikke vinner fram i Ukraina, koste hva det koste vil. Putin kan således være i en situasjon at denne intet mer har å tape.

Blir Putin fjernet vil mange måtte gå med han. Det vil være et spørsmål om Putin har vevd sitt spindelvev omfattende nok i Russlands ledersjikt. Ledelsen har i alle fall utvilsomt totalt feilet ved vurdering av Ukraina som motpart.

Putins påståtte sykdommer, omfattet både livstidsbegrensende kreft, samt av mange også påstått demens grunnet Parkinsons sykdom, kan ha virket som katalysator på dennes besynderlige og farlige oppfatning av verdens realitet og manglende evne til å oppfatte at uansett resultatet av kriger mot naboland vil Russland og dets folk gå tapende ut av konfliktene for generasjoner framover. Det vises til artikkel i www.em24.uk – Er «Russlands president Putin kreftsyk?» – link: https://www.em24.uk/er-russlands-president-vladimir-putin-kreftsyk/

 

Putin lever ikke i samtiden

Diktatoren Joseph Stalin

Verden er ikke i dag som den var på tiden rett etter annen verdenskrig, da en annen diktator som hadde vunnet tilhengere grunnet de sosiale forhold etter den første verdenskrig, hadde blitt ryddet av veien, riktignok praktisk bistått av russerne som mottok amerikansk bistand dertil via byen Murmansk ved Barentshavet i nordvest Russland.

Winston Churchill og flere med denne, skal ha uttrykt ønske om å fortsette kampen videre østover, for å rydde også den gang det eksisterende USSR-diktaturet av veien, hvilket ikke trakk seg tilbake fra østeuropeiske land etter avviklingen av naziregimet. Da ville verden kanskje ha sett vesentlig annerledes ut i dag, og russerne hatt vestlig levestandard og muligheter.

Det må imidlertid dog heller ikke betraktes for gitt at Russlands president Putin kan operere selvstendig med altomfattende ledelse, av kanskje verdens største atomvåpen-arsenal og selvstendig bestemme disse våpnenes anvendelse. Det bør være utenkelig at denne personen selvstendig kan overskride trusler omfattet hele klodens eller deler av dennes forutsigbare framtid for menneskeheten og alt liv.

 

Ansvarsbevisstes inngrep

President Donald Trump

Rimeligvis finnes det også i Russland om ikke annet, ansvarlig militært befal slik som i USA, hvor det vises reelt overordnet befals inngripen i henhold til artikkelen – «US-general informerer Kina om atomangrep» – link: https://www.em24.uk/us-general-informerer-kina-om-atomangrep/. Dette var relatert til ledende amerikaneres tvil tilknyttet president Donald Trumps logiske evner under dennes siste dager i posisjon som USAs president.

Dette selv om russerne tilsynelatende har mengder av inflasjons-general-titulerte befal som har stått i front og har falt på slagmarken i kampene i Ukraina, slik som reelle generaler kunne gjøre for ett par hundre år siden. Dette med henvisning til avsnittet «Kamp mellom musa og elefanten», siste ledd i artikkelen – «Ukraina på russisk territorium?» –  link: https://www.em24.uk/ukraina-pa-russisk-territorium/, hvor det vises til at seks av disse «generalene» hittil har blitt drept i kampene i Ukraina. Dette antallet skal nå visstnok ha blitt minst syv.

 

Utrygg i sin stilling

President Putin på Den røde plass

Det vises til artikkelen «Putin’s victory-speech on the day of Hitler’s defeat» – link: https://www.em24.uk/putins-victory-speech-on-the-day-of-hitlers-defeat/. Putins tale på Den røde plass var spesielt dempet sammenlignet med dennes ellers voldsomme framsatte retorikk den senere tid ved andre anledninger. Videre at Putins medarbeidere vender denne ryggen og forsvinner. Det vises til artikkelen «Putins medarbeidere trekker seg» – link: https://www.em24.uk/putins-medarbeidere-trekker-seg/.

Det vises ellers også til at kineserne tilsynelatende har ignorert Putins forespørsler om våpenbistand selv om disse for øvrig tilsynelatende støtter opp om Putin. Dette kan tyde på at kineserne heller ikke er sikre på Putins framtid i dennes stilling, men selvfølgelig også at disse ikke vil legge seg bort i Ukraina-krigen som disse ikke overraskende betrakter som et europeisk anliggende. De vil nok heller utnytte det forhold at både europeere og amerikanere er opptatt med denne krigen. Dette slik at de kan eskalere sin aktivitet vedrørende sine egne nærområder, herunder Taiwan. Det vises til artikkelen «Kina ønsker ikke å skade forholdet til Russland» – link: https://www.em24.uk/kina-onsker-ikke-a-skade-forholdet-til-russland/

 

Kritikk fra alliert

President Alexander G. Lukasjenko

Belarus’ president Alexander G. Lukasjenko har reist kritikk mot Putin for dennes manglende framgang på slagmarken i Ukraina. Putin må betrakte denne kritikken som at Lukasjenko offentlig opponerer mot denne.

At Lukasjenko offentlig kritiserer Putin synes ikke logisk. Dette ettersom Lukasjenko på beroende tidspunkt er totalt avhengig av russerne, tilsynelatende antatt Putin, for å beholde sin posisjon i sitt land, hvor denne er uønsket og påstås å ha rigget president-valget. Det vises til artiklene «President Lukasjenko forsøkes fjernet ved hacking» – link: https://www.em24.uk/president-lukasjenko-forsokes-fjernet-ved-hacking/ og «President Lukashenko vant valget i Hviterussland» – link: https://www.em24.uk/president-lukashenko-vant-valget-i-hviterussland/

Lukasjenko må således muligens være klar over at Putins stilling i Russlands presidentskap ikke er særlig trygg, slik at Lukasjenko muligens må forberede seg på skifte av støttespiller i Kreml.

 

Ulogisk resonnement

Putin i møte med sine sikkerhetsrådgivere

Det er sikkert også mange i Russland som ser angrepet på Ukraina som et tåpelig ulogisk grep, hvor diplomatiske forhandlinger ville ha vært eneste logiske utvei tilknyttet retten til fortsatt tilstedeværelse i Sevastopol på Krim, og med hensyn til stridighetene som oppsto med den russiske befolkningen i Donetsk regionens provinser Luhansk og Donetsk. Putin måtte imidlertid ha visst at Russlands økonomiske framgang var avhengig av Vesten og til dels vice versa.

 

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

14/05/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!