ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russland leverer rundt 40 % av all gass til EU. Russerne blir anklaget for å bruke sin gasslevering som brekkstang tilknyttet Ukrainakrisen. En stor andel av den russiske gassen sendes gjennom Ukraina. EUs energisikkerhet er sårbar om Moskva skrur igjen kranene.

 

EU har imidlertid beredskapslagre av LNG, altså Liquefied natural gas eller nedfryst flytende gass. Disse lagrene kan avhjelpe situasjonen i en kort periode dersom russerne skulle kutte naturgassforsyninger under en eventuell militær konflikt som truer tilknyttet Russlands styrkeoppbygging langs grensene til Ukraina, eller som russernes gjengjeldelse for vestlige sanksjoner. Oppvarming og drift av hjem og bedrifter vil derfor ikke umiddelbart bli uten energi selv om russerne stenger kranene.

Russerne avviser imidlertid at gassleveransene til EU vil bli benyttet som noen form for våpen, men dersom russerne angriper Ukraina er det vel utenkelig at disse fortsatt vil kunne sende gass i transitt gjennom ukrainske rørledninger. Det må også hensyntas at ukrainerne selv kan sperre gasstransitten for om mulig å tvinge EU med i kampen mot Russland. Politisk vil det være betenkelig om Tyskland skulle tillate benyttelse av nedenfor nevnte ubenyttede rørledning Nord Stream 2.  Det vises ellers til tidligere artikkel i www.em24.uk – «Putin avviser gassleveranser til Europa som våpen» – link: https://www.em24.uk/putin-avviser-gassleveranser-til-europa-som-vapen/

 

For lave beredskapslagre

Lagringstank for LNG

Problemet med gasstilførselen føles ekstra stressende i den trykkede situasjon tilknyttet den pågående Ukrainakrisen, ettersom EUs beredskapslagre for tiden er på det laveste på mange år. Dette akkurat på et tidspunkt når den store vinteretterspørselen inntreffer og den kritiske politiske situasjonen kan medføre at fulle reserver kunne ha blitt essensielle dersom de hadde vært der.

EU-nasjonenes lagre er i dag mindre enn halvfulle. Den tyske Commerzbank i Frankfurt am Main, som følger EUs gassbeholdning, kunne opplyse at EU-nasjonenes lagre av LNG for januar måned vanligvis har variert fra omkring 60 til 85 % av lagrenes maksimale kapasitet. Nå er det imidlertid opplyst at lagrene blir utnyttet med kun 47 % av kapasiteten. Det er således ikke tidsnok hensyntatt den eskalerte, konstante risikoen for tilstramming i båndene til Russland, med sanksjoner mot denne etter landets annektering av Krimhalvøya i 2014. Dette burde naturligvis ha medført ekstra sikring av gasstilførsel ved økning av lagerkapasiteten for LNG.

EU, som er den største importøren av naturgass i verden, hadde betydelig mangel på gass allerede i oktober medfølgende stigende energipriser. Russlands statskontrollerte selskap Gazprom forholdt seg imidlertid kun til levering av minimumskvantum ifølge inngåtte avtaler, uten fleksibel økning i henhold til sesongmessige endringer tilknyttet økt behov, som kjøperne åpenbart må ha innkalkulert. Større avtalefestet fast kvantum ville selvfølgelig ha kostet mer, men kjøperne ønsket åpenbart å spare penger. Det oppsto derfor underskudd i mulige naturgassleveranser i forhold til EUs samlede forbruk. Markedseffekten sendte derfor brukernes pris opp til et enda høyere nivå.

 

Nord Stream 2

Nord Stream 2

Det kunne imidlertid ha blitt tilkommet en økning i gassleveransene fra Russland dersom tyskerne hadde godkjent Nord Stream 2 naturgass-rørledningen gjennom Østersjøen fra Russland til Tyskland, som grunnet US-amerikanernes i ettertid tilsynelatende forutsigende sanksjoner, ble sterkt forsinket. Dette selv om Russlands president Vladimir Putin etter opphør av amerikanske sanksjoner, har insistert på at åpningen av gassrørledningens drift skulle bidra til å roe EUs energikrise. Nord Stream 2 møtte ikke bare motstand fra USA, men også fra flere europeiske land, inkludert Polen og Ukraina, som sier det vil øke Russlands innflytelse ytterligere over kontinentet og redusere transittavgiftene.

Ukraina får betalt for transittavgift på gass som passerer på vei til EU gjennom rørledning over dennes grunn. Ukraina krevde derfor kompensasjon for gass som vil ta snarveien gjennom Nord Stream 2. Den tyske regjeringen har begrunnet forsinkelsen av godkjennelse av åpningen av Nord Stream 2 til noen få angivelige regulatoriske hindringer, men det kan ikke utelukkes at dette også har omfattet at Ukraina har lagt press på Berlin til sterk irritasjon for Moskva, for å utsette autorisasjonen av den nye gassledningen grunnet reduksjon av Ukrainas transittavgifter. Det vises ellers til andre tidligere artikler i www.em24.uk tilknyttet Nord Stream 2 – «Kamp om Nord Stream 2» – link: https://www.em24.uk/kamp-om-nord-stream-2/ og «Frafall av sanksjoner tilknyttet Nord Stream 2» – link: https://www.em24.uk/frafall-av-sanksjoner-tilknyttet-nord-stream-2/

 

Levering av naturgass i form av LNG

LNG-befrakter

For å avhjelpe etterspørselen ble rundt ti LNG-laster på vei til Asia i desember omdirigert til EU. LNG er en naturgass hovedsakelig bestående av metan som blir nedkjølt til flytende tilstand på omtrent minus 160 grader Celsius. Ved denne nedkjøling og standard atmosfærisk trykk, reduseres gassens naturlige volum til kun omkring 1/600. Ved nedkjølingen fjernes uønskede urenheter som støv, og dessuten i tillegg, den fryktede klimagassen karbondioksid. LNG eksporteres i isolerte tanker, for det meste i store spesialskip. Ved mottak bringes gassen tilbake til sitt naturlige volum og distribueres i mottagerens nettverk av rør på samme vis som den russiske gassen, samt for øvrig som norsk gass som også forsyner EU gjennom rør. Mellom 20 og 25 prosent av EUs totale gassforbruk eksporteres fra Norge, som for tiden er verdens tredje største gassleverandør etter Russland og Qatar, men har langt i fra den største påviste mengde gass som også finnes i Russland.

 

Forsyningssikkerhet

Gassnettverk

EU, som er den største importøren av naturgass i verden, bør diversifisere mellom forsyningskilder hvilket er avgjørende både for energisikkerhet og konkurranseevne som kjøper. EUs energiunion sikrer at alle medlemsland har tilgang til markedet for LNG, hvilket er tilgjengelig fra en rekke forskjellige leverandørland over hele verden. EUs tilgang til LNG-importterminaler og marked for flytende gass gjør EU-blokken mer motstandsdyktig mot mulige forsyningsavbrudd. De nåværende større LNG-mottakslandene i Europa er blant annet Belgia med én terminal, Frankrike med fire terminaler, Hellas med én, Italia med tre, Litauen med én, Malta med én og Nederland med én, Polen med én, Portugal med én og Spania med sju terminaler. Det globale LNG-markedet gjennomgår en voldsom utvikling med inntoget av nye leverandører som USA og Australia. I EU har omsetningen hos LNG-mottakslandene i den senere tid gjennomsnittlig økt med omkring 5 % hver år.

Grunnet USAs enorme utvikling innen fracking i løpet av det siste tiåret, har medført at disse har blitt netto største eksportører av olje. Landet har også blitt verdens største eksportør av LNG. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Utvinning av skiferolje, fracking – giftige kjemikalier påvirker menneskeheten» – link: https://www.em24.uk/utvinning-av-skiferolje-fracking-giftige-kjemikaler-pavirker-menneskeheten/

 

Kasteball mellom stormaktene

USA har lenge advart EU om trusselen ved å bli avhengig av Russlands gassleveranser og lenge forsøkt å øke LNG-eksporten til EU. Det kan i dagens situasjon ikke påstås at USAs advarsler mot avhengighet av russisk gass har vært ukorrekt. Noen vil nok imidlertid påstå at amerikanernes stress av russerne med sanksjoner mot disse, og påfølgende splittelse av Russland fra det øvrige Europa som fiender, altså som motparter, i en fortsatt pågående kald krig, også styrker USAs forsvarsindustri. Dessuten amerikanernes tilsynelatende oppildning, støttet av Natos ledelse, medfølgende eskaleringen av den pågående Ukrainakrisen, er et rent forretningsmessig trekk fra USAs side. Den oppståtte situasjonen, som synes som den alvorligste for Europa siden annen verdenskrig, kan føre til en krigssituasjon med massakre, med et endelig resultat man ikke har oversikt over.

Vest-Europa, USA og Russland er imidlertid  ikke alene i verden. Kineserne kan utnytte situasjonen. Europeerne må ellers være oppmerksomme på at disse ikke blir som simple kasteballer mellom stormaktene, selv om verden ubønnhørlig er avhengig av et sterkt, våpenført USA som et slags verdenspoliti. Det vises til foregående artikkel i www.em24.uk – «Refleksjoner tilknyttet ukrainakrisen» – link: https://www.em24.uk/refleksjoner-tilknyttet-ukrainakrisen/

 

Overgang til LNG for å hindre russisk avhengighet

Kart over hovedgassrør i Europa

Utskifting til LNG, for ikke å bli avhengig av russisk gass, har lenge vært et diskutert tema innen EU som en eventuell permanent ordning. Selv om amerikanske energiselskap øker sin kapasitet med 20 % for LNG-eksport til nær 14 milliarder kubikkfot per dag innen utgangen av fjoråret, ifølge Det internasjonale energibyrået, vil dette ikke være nok til å forsyne EU dersom russerne skrur av gasstilførselen. På kort sikt vil derfor ikke amerikansk LNG være i stand til å kompensere for russisk naturgass.

Selv om Europa fortsatt har kapasitet til å behandle eller regassifisere den importerte flytende gassen, ville det være vanskelig å levere den til sluttbrukere ettersom infrastrukturen for distribusjon ennå ikke er skreddersydd for et betydelig, snarlig skifte til LNG.

Den amerikanske regjeringen holdt nylig samtaler med flere internasjonale energiselskap om EUs energisårbarhet, for å diskutere beredskapsplaner for levering av gass til EU dersom de russiske forsyninger ble forstyrret. Det er lite tilgjengelig gass i verden for å erstatte volum levert fra Russland. Uten andre leverandører av naturgass- eller LNG-eksportører som kan øke produksjonen, kan det på kort sikt bli vanskelig å kompensere for eventuell midlertidig mangel på russiske forsyninger. Det vises herom eksempelvis til artikkel i www.em24.uk. – « Israel betydelig regional gassleverandør» – link: https://www.em24.uk/israel-betydelig-regional-gassleverandor/

For å lette situasjonen og kunne betjene etterspørselen av gass til boliger og ellers bedrifters nødvendige behov i vinter, i tilfelle potensielle problemer med russerne, ble altså vel ti båter med LNG rett før jul omdirigert fra Asia til EU. Miljøkjempere vil imidlertid se det som tragisk dersom EU-landene må beslutte å redusere sin kullavhengighet, for å sikre seg nok energi, men dette kan dessverre være den eneste mulighet på kort sikt.

 

 

Featured image: Europeiske lagringstanker for LNG-gass

24/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!