ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Viseadmiral Kay-Achim Schönbach, leder for den tyske marine, har trukket seg etter at denne har blitt kritisert for sine uttalelser tilknyttet Ukraina-krisen.

 

Schönbach skulle i en diskusjon arrangert av en indisk tenketank, blant annet ha uttalt at «Vi trenger Russland for å motarbeide Kina. Putin og Russland fortjener respekt. Ukraina har ingenting med Nato å gjøre og Krim har permanent gått tapt.» Admiralen skal ha fortsatt med at «Putin ønsker respekt, hvilket denne sannsynligvis også fortjener og har ikke noen kostnad.» Dessuten anførte denne at, «Russland er et gammelt og viktig land.»

 

Viseadmiral Schönbach trekker seg fra sin stilling

Viseadmiral Kay-Achim Schönbach

Admiralen fikk en vel ikke uventet kritikk for sin fritalenhet og anmodet følgelig forsvarsminister Christine Lambrecht om å bli løst fra sin stilling som den tyske flåtens øverste sjef. Forsvarsminister Lambrecht innvilget admiralens begjæring, uten diskusjon i den hete pågående diplomatiske sfæren, det var temmelig kontroversielle tanker admiralen hadde presentert med sine uttalelser. Det vises til artikler i www.em24.uk – «Nato og Russland i samtale om Ukraina-konflikten» – link: https://www.em24.uk/nato-og-russland-i-samtale-om-ukraina-konflikten/, «Russland bestrider krigsforberedelser mot Ukraina» – link: https://www.em24.uk/russland-bestrider-krigsforberedelser-mot-ukraina/ og «Moskva nekter Ukraina-forhandlinger uten Natos sikkerhetsgaranti» – link: https://www.em24.uk/moskva-nekter-ukraina-forhandlinger-uten-natos-sikkerhetsgaranti/

 

Kontroversielle tanker

Utenriksminister Henry Kissinger

Det henvises til uttalelser gitt av ruvende politikere også omtalt i tidligere artikler i www.em24.uk – herunder artikkelen «Russland – USA, venner eller fiender» – link: https://www.em24.uk/russland-usa-venner-eller-fiender/ i avsnittet «USA bevirker allianse mellom Kina og Russland», hvor den tidligere Nobels fredsprisvinner i 1973, Henry Kissinger, som var USAs utenriksminister fra 1973 til 1977, under den kalde krigen omtales, ettersom denne mente at det måtte være et mål for amerikanerne å ha tettere bånd til Moskva enn Moskva og Beijing har til hverandre.

 

Statsminister Kåre Willoch

Videre i samme artikkel, «Russland – USA, venner eller fiender», i avsnittet «Nødvendig politisk korrigering»,  refereres det til utsagn fra Norges tidligere statsminister Kåre Willoch, om Vestens stadig forverrede forhold til Russland. Den erfarne, gamle Willoch mente åpenbart at Vesten burde akseptere at Krim forble russisk, slik som halvøya i nyere historisk tid uomtvistelig har vært. Det ble gjort en ren lapsus ved oppløsning av Sovjetunionen, som verden må akseptere opprettet.

 

Andre norske politikere

Generalsekretær Jens Stoltenberg

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har helhetlig stilt Nato bak USAs synspunkter. Denne har imidlertid søkt alternativ stilling som direktør i Norges Bank, om hvilken det er delte meninger. Mange er imidlertid overbevist om at generalsekretæren også vil fylle denne rollen på samme utmerkede måte som denne har gjort hos Nato. Dette selv om Stoltenberg ikke har faglig økonomisk erfaring. Det bør dog herom nevnes at flere av Natos tunge medlemmer har anmodet Stoltenberg om i stedet for å permittere seg som banksjef og øverste leder av det norske oljefondet, alternativt å forbli i sin beroende stilling hos Nato.

 

Tidligere generalsekretær Thorbjørn Jagland

Det vil imidlertid her refereres til Stoltenbergs forgjenger, Thorbjørn Jaglands uttalelser i Norsk rikskringkastings debattforum Debatt den 18. januar i år. Jagland, som var norsk statsminister (1996 – 1997) og senere norsk utenriksminister (2000 – 2002), i statsminister Stoltenbergs regjering). Videre Stortingspresident (2005 – 2009), til han avsluttet sin politiske karriere som generalsekretær i Europarådet (2009 – 2019). Jagland var ellers formann i Den Norske Nobelkomitéen da denne ga president Barak Obama fredsprisen i 2009.

Jagland sa at, «Jeg deler jo den oppfatning at russisk handlemåte nå er helt uakseptabel, men jeg tror også det er veldig viktig ikke å forstå hva de gjør, men skjønne hva som skjer. Dette har jo bygd seg opp over veldig mange år. Det er en lang rekke av folkerettsbrudd fra begge parter som har skjedd og som har brutt ned tilliten i over 20 år. Først da Nato – dette er russernes oppfatning, Nato bombet deres slaviske brødre i Serbia, som de mente var et brudd på folkeretten. At de vestlige landene anerkjente Kosovo som løsrev seg fra Serbia, som var i strid med FN-resolusjonen om hvordan Kosovo skulle organiseres. Så fikk vi amerikanernes invasjon helt i strid og som ikke hadde noe med autorisasjon fra Sikkerhetsrådet i Irak. Senere bombingen av Libya som gikk lengere enn det FNs sikkerhetsråd hadde gitt autorisasjon til. Så fikk vi konflikten i Ukraina. Det er veldig viktig å se litt på hva som skjedde der. For det første så var det et eklatant (åpenbart) brudd på Folkeretten det russerne gjorde, men …» Programlederen Fredrik Solvang skjøt inn, «Med å ta Krimhalvøya?» Jagland fortsetter, «Ja, de tok Krim og blandet seg inn i Ukraina, men hva var det som egentlig skjedde? Jo, Det var at EU forhandlet fram en assosieringsavtale med Ukraina uten å forhandle med Russland, som hadde store interesser i Ukraina og så skapte det revolusjon i Ukraina. Og hvem kom til makten i Ukraina?

Sevastopol på Krim

Det var de som hadde stemt imot at baseavtalen om Sevastopol på Krim ikke skulle fornyes. Så det var jo klart signal om hva som kunne komme til å skje. Og det første de nye makthaverne gjorde i Ukraina, var å kansellere den loven som ga den russisktalende befolkningen språklige rettigheter i Ukraina. Jeg vil si følgende: Hvis de vestlige lederne hadde handlet annerledes. Hvis man hadde oppfordret de nye makthaverne i Kiev til å berolige russerne om baseavtalen og å ikke frata den russiske befolkningen sine språklige rettigheter så kunne dette ha vært annerledes, men det ble ikke annerledes og da har vi fått et totalt sammenbrudd i tillit mellom Øst og Vest.»

Det vises til en rekke artikler i www.em24.uk – «Ukraina manipulerer med verdensfreden» – link: https://www.em24.uk/ukraina-manipulerer-med-verdensfreden/ og «Krim-plattformen» – link: https://www.em24.uk/krim-plattformen/

Jaglands innledende foredrag er gjengitt i sin helhet for å gi dennes tankerekke full rettferdighet. Det som imidlertid oppfattes som mest vesentlig i det han sa, var at den beroende Ukraina-krisen er kommet på grunn av at baseavtalen om Sevastopol på Krim ikke skulle fornyes, samt at loven som ga den russisktalende befolkningen språklige rettigheter i Ukraina ble kansellert.

 

Argumentasjon med annen vinkling

Oberstløytnant Tormod Heier

Den erfarne Jagland har gitt et syn på saken som faller noe utenfor den allmenne Vestens enkle oppfatning om at Russland ikke skal ha noe vetorett i tredjeland. I hvilket også Jagland mente sammen med debattens øvrige deltagere. Forskningslederen ved det norske Forsvarets høgskole i Norge, oberstløytnant Tormod Heier, mente nok også dette, men denne hadde et noe videre profesjonelt syn på problematikken. Denne påpekte at amerikanerne hadde nøkkelen til krisen hvor russerne manipulerte motparten med blant annet å vise sin tilstedeværelse i Østersjø-området utenfor de baltiske statene, Finland, samt Sverige, med dennes bekymring for øya Gotland. Heier hevdet at dersom amerikanerne ikke imøtegår russernes krav og skaffet denne den ønskede buffersone, vil amerikanerne måtte velge enten å låse store styrker i Europa eller alternativt gi russerne en gevinst i situasjonen for at amerikanerne skal kunne ha fleksibilitet tilknyttet sine styrker til å kunne arrondere disse til steder hvor det ellers er problemer. Oberstløytnant Heier slo bastant fast at nå er det mest problemfylte for amerikanerne Kina og Sør-Kinahavet. Det vises til artikkel i www.em24.uk, herunder, «USA viser muskler i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/

 

Ikke Nato-medlem

Ikke Nato-medlemmer vises i grått

Ukraina er ikke medlem av Nato og det er intet som tyder på at dette skjer eller blir akseptert umiddelbart. Amerikanerne har imidlertid garantert Ukrainas sikkerhet. Det vises herom til oberst Heiers ovennevnte kommentarer. Tyskland har nektet å supplere Ukraina med våpen, hvilket ville ha indikert at man forutså trefning med massakre. I stedet har tyskerne gitt Ukraina et feltsykehus. Brexit-Storbritannia har imidlertid forsynt den tidligere Sovjetrepublikken, samt på sikt EU-medlem, med våpen. Pågående diplomatisk innsats er fokusert på å forhindre en eskalering av krisen. Russland benekter kontinuerlig at de planlegger å invadere Ukraina. Det viser til artikkel www.em24.uk «Tidløs trussel mot Europas sikkerhetsarkitektur» – link: https://www.em24.uk/tidlos-trussel-mot-europas-sikkerhetsarkitektur/

 

22/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!