Bare for et år siden forventet OECD at verdensøkonomien i 2020 ville vokse med 3,5 prosent, men dette optimistiske estimatet er nå redusert til 2,9 prosent, hvilket er en graverende reduksjon av verdensøkonomiens langsiktige vekstpotensiale for 2020 og 2021. Ikke siden finanskrisen i 2008 har prognosene for verdensøkonomien vært dårligere.

 

Organisasjonen OECD består av en gruppe av 36 medlemsland som benevnes Organisation for Economic Cooperation and Development, hvilke samarbeider om utvikling i økonomiske og sosiale spørsmål. I tillegg samarbeider også organisasjonen med over 100 andre land som ikke er direkte medlemmer. Organisasjonen var en videreføring av tidligere OEEC – Organisation for European Economic Co-operation, hvilken ble dannet i 1947 for å organisere Marshallhjelpen som omfattet økonomisk gjenoppbyggelse av Vest-Europa etter den 2. verdenskrigen.

 

 

Verdens samlede økonomi samarbeider
Ved stiftelsen i 1961 omfattet OECD 20 medlemmer. Herunder innbefattet USA og de fleste vesteuropeiske land inkludert de tre skandinaviske land og Island. Organisasjonen har gjennom årene deretter blitt gradvis utvidet med 16 nye land. Finland kom eksempelvis med i 1969. Det senest registrerte land var Litauen i 2018. Dessuten har organisasjonen som ovennevnt tett samarbeid med over 100 andre land, herunder Russland, som for øvrig i 1997 til og med søkte om fullt medlemskap, men hittil har forblitt utenfor som fullt medlem. Videre verdens nest største økonomi etter USA, den i seneste år dominerende økonomiske stormakten Kina, hvilket følges hakk i hæl av India som synes å ha en mer geografisk lokal interessesfære enn det fremadstormende Kina. Ellers er de etter hvert kommende, sterkt ekspanderende økonomier samarbeidspartnere i OECD, slik som eksempelvis Brasil og Indonesia og Sør-Afrika. Med flertallet av verdens alle dominerende økonomier inkludert bør derfor organisasjonens analyser og råd veie tungt i den politiske hverdagen.

 

OECD konflikt-dempende
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, er altså et samarbeidsforum for økonomiske og sosiale problemstillinger uten å ha noen overnasjonal myndighet, men kun samle statistiske data og økonomiske analyser, slik at medlemslandene skal få et bedre grunnlag for å ta sine politiske beslutninger og iverksette virkemidler for å sikre økonomisk vekst og sosial trygghet for sine borgerne, samt redusere risiko for at innenrikspolitiske spørsmål skal ha påvirkninger over landegrensene og skape konflikter.

 

Group of Twenty G20

OECD som organisasjon er ikke den eneste som spår inngang til økonomisk depresjon. The Group of Twenty – G20, hvilket er et internasjonalt forum som representerer omkring 80 prosent av den totale verdensøkonomien, med deltagelse av regjeringsledere og sentralbanker fra 19 land og EU, hvilket ble grunnlagt i 1999 med formål å diskutere politikk for fremme av internasjonal finansiell stabilitet. Siden 2008 har imidlertid forumet utvidet sitt program med deltagelse av finansministre og utenriksministre og har med jevne mellomrom konferert i toppmøter, i hvilke G20 forsøker å ta opp mer omfattende politiske problemer som går utover eksempelvis organisasjon OECD, hvilket altså holder det statistiske oversyn over fakta.

 

Group of Seven G7 – Group of Eight G8
G20 har blitt sterkt kritisert for udugelighet idet det ble handlingslammet at ytterliggående politiske interesser. Derfor ble det i 1997 besluttet å opprette et G7, omfattet syv av de verdens største og avanserte økonomier i henhold til rangering av Det internasjonale pengefondet – IMF, som er en organisasjon bestående av 189 land som jobber for å fremme globalt monetært samarbeid, sikre finansiell stabilitet, legge til rette for internasjonal handel, fremme høy sysselsetting og bærekraftig økonomisk vekst, samt å redusere fattigdom rundt om i verden.

Gruppen startet som G7, men ble G8 etter at Russland tilkom. Ettersom Russland imidlertid ble utestengt i 2014 etter anneksjonen av Krim, består resterende land av Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA. https://www.em24.uk/territorial-integritet-russland-og-krim/

EU kom med fra 1980 som et ekstra hjul på vogna, men selvfølgelig i en særstilling ettersom unionen allerede har medlemmer representert for øvrig. I 2018 representerte medlemmene tilsammen 58 prosent av verdens aktiva og 46 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt.

 

Ikke bare påvirkning fra Kina – USA-tvisten
Jo mer et land er involvert i internasjonal handel, dess voldsommere vil en negativ, global redusert vekst påvirke landet. OECD forventer kun en vekst i verdenshandelen på henholdsvis 1,2 prosent i år og 1,6 prosent i 2020, hvilket medfører en halvering av forventet estimat.

Handelskrigen mellom Kina og USA vil kunne spille en sentral rolle i den verdensøkonomiske utviklingen. Får krigen eskalere uhindret kan konsekvensene bli alvorligere enn det man rimeligvis kan forhåndskalkulere med noen form reelt beregnet signifikans, idet man ikke har oversikt over hvilke tilfeldige faktorer som kan påvirkes, samt disses tilfeldige påvirkning av andre ukjente faktorer i en dominosekvens, hvilken ikke sikkert kan håndteres politisk. https://www.em24.uk/handelskrigen-mellom-kina-og-usa/
https://www.em24.uk/president-donald-trump-avviser-tollavtale-med-kina/

For eksempel skal det ifølge OECD, være G20-medlemmer som siden finanskrisen har pålagt omkring 1.500 handelsrestriksjoner. Rentene i EU-land har sågar blitt negative. Det er således slik at det ikke alene er forholdet mellom Kina og USA som svekker den globale handelsstrukturen.

 

 

24/11/2019