ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Janet Yellen, den amerikanske regjeringens finansminister med ansvar for USAs økonomiske sikkerhet og nasjonens deltakelse i verdensøkonomien, angriper Kina for å dumpe priser på klimadempende produkter og med dette hindre produksjon av slikt utstyr i USA og andre land.

 

Finansminister Yellen beskylder Kina i prinsippet for å sabotere land tilknyttet omlegging fra fossil energi til miljøbesparende energi som utvikling av sol-, vind- og bølgekraft. Dette ettersom produksjon i USA og dennes samarbeidende land for øvrig, hvor markedsprisene bestemmes av høyere lønninger og andre høyere kostnader uten statlige subsidier, hvilket derfor også må resultere i høyere produksjonskostnader. Dette må nødvendigvis kompenseres med høyere utsalgspriser.

 

Finansminister Yellen på ny Kina-reise

Finansminister Janet Yellen

 

Det vises til artikkel primo juli i fjor i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Treasury secretary Yellen’s China trip» – link: https://www.em24.uk/treasury-secretary-yellens-china-trip/

Det var den gang delte meninger om nytten ved Yellens Kina-reise, i forsøk på å forbedre forholdet mellom USA og Kina ettersom president Bidens økonomiske strategi omfatter å flytte forsyningskjeder bort fra det han benevnte som «diktatoren» i Kina.

Kinareisen i fjor sommer var foranlediget av en ikke urimelig økonomisk strategi, om å redusere amerikanske selskapers avhengighet av kinesiske fabrikkers innpass i amerikanske forsyningskjeder, for å beskytte USAs nasjonale sikkerhet i en diplomatisk balansegang uten at dette fører til en fullstendig økonomisk skilsmisse som ville kunne ramme en mengde amerikanske bedrifter med avhengighet av kinesiske underleverandører.

Den faglig utdannede finansminister Yellen, med Master og Ph.D innen økonomi, bidro til at forlik kunne oppnås mellom republikanerne og demokratene tilknyttet tvisten som oppsto da demokratene ba om å få hevet den føderale statens gjeldstak for å iverksette sitt budsjett. Finansminister Yellens agenda for besøket i Kina ble imidlertid ikke offentliggjort i detalj, men hun møtte den gang både guvernør Li Qiang for People’s Bank of China og viseguvernøren Yi Gang, som har Ph.D fra University of Illinois.

Den økonomiske krisen i Kina, som beskrevet i ovennevnte artikkelens avsnitt «Kina i økonomisk krise», er imidlertid ytterligere forsterket. Det vises herom til andre artikler i EM24 EuropMedia, blant annet en artikkel i fjor høst, «China’s property developers’ shares plummet» – link: https://www.em24.uk/chinas-property-developers-shares-plummet/, samt en annen i vinter, «In 2023 China experienced weak growth for the second consecutive year since 1990» – link: https://www.em24.uk/in-2023-china-experienced-weak-growth-for-the-second-consecutive-year-since-1990/

 

Miljøbesparende produkter

Solcellepaneler

 

Kinesiske produsenter er nærmest totalt dominert av staten og kan tvinge landets skattebetalere til å subsidiere landets eksportører. De kinesiske eksportørene bruker således sine nasjonale ressurser til å produsere solcellepaneler, elektriske kjøretøy-deler og litium-ion-batterier til underpriser for utlendinger.

Yellen har derfor uttalt at hun har til hensikt å snakke med kineserne når hun besøker disse i april, om overkapasitet i noen av disse næringene og herunder sørge for at de forstår den uønskede effekten det har ved at angjeldende marked oversvømmes med kinesiske, billige varer, både i USA og hos mange av dette landets samarbeidende land.

 

Dumping kan skape negativ markedseffekt

Fabrikk for solcellepaneler

 

Produsentene i disse landene, inkludert aksjonærer og arbeidere, vil bli utkonkurrerte og samfunnet vil bli skadet av Kinas subsidierte overproduksjon. Den største ulempen er imidlertid at dette vil påvirke amerikanske og ellers produsenter i andre demokratiske økonomier, sin negative vilje til investering og videreutvikling av produktene, ettersom disse investeringene vil risikere å tape verdi grunnet gaven, som subsidiene faktisk er fra de kinesiske skattebetalerne.

Men verre er det at Kinas ensidige forretningsvirksomhet for å rette landets økonomi, kan underminere globens samlede kamp mot negative klimaendringer. Finansminister Yellen har derfor en ufattelig oppgave å overbevise kineserne om at disse ikke ensidig kan benytte lav pris på sine varer til å vinne et marked, men at disse skal samarbeide med verdens øvrige produsenter om produktene og priser, hvilket nødvendigvis av kundene – sluttbrukerne, vil bli oppfattet som kollegial korrupsjon for å skaffe seg utilbørlige inntekter utover normalt dannet markedspris. Denne dannes i krysningen mellom tilbud og etterspørsel.

I USA er det imidlertid streng antitrustlovgivning, hvilket hovedsakelig består av føderale lover som regulerer opptreden og organisering av virksomheter for å høyne konkurranse og forhindre uberettiget monopol, herunder tilknyttet prissamarbeid, hvilket for øvrig ville bli brutt dersom alle amerikanske produsenter skulle samarbeide med kineserne, for eksempel tilknyttet prisene på solpanel. Derfor vil nok tollavgifter være mest aktuelt når det gjelder kinesernes billigere enheter.

Yellen kan imidlertid under sitt besøk advare kineserne mot all subsidiering av disses produksjon, hvilket for amerikanerne vil ha effekt når disse skal konkurrere med kineserne på tredjeland. Dere hvor amerikanerne ikke kan lene seg tilbake i konkurransen, slik som disse delvis vil kunne gjøre på eget innenlandsmarked, basert på sitt lands beskyttende tollavgifter, for å styrke konkurranseevnen for sin US-produksjon. De viktigste amerikanske antitrust-vedtektene er fortsatt Sherman Act av 1890, Clayton Act av 1914 og Federal Trade Commission Act av 1914, dessuten de senere Robinson-Patman Act av 1936 og Celler-Kefauver Act av 1950.

 

Må bli slutt på subsidiering

President Xi Jinping

 

Finansminister Yellens oppgave kan således kun bli å få kineserne til å dempe subsidiering av produksjonen. Kjøperlandet kan imidlertid eventuelt dempe selgerlandets subsidiering relativt enket, ved å regulere denne med toll, slik at selgerlandets priser ikke avviker meget fra kjøperlandets egen produksjon eller andre tiltak kombinert med sanksjonerer. Felles med alle er at det skaper splid i diplomatiet mellom landene. Det er nok derfor at finansminister Yellen tar seg møyen med å reise til Kina, for å forsøke å løse det beroende problemet ad diplomatisk vei. Lære kineserne som sliter økonomisk og stresser for å øke eksporten, og tilsynelatende ikke forstår elementær makroøkonomi.

Det største problemet oppstår imidlertid når de amerikanske produsentene kjemper med kineserne om de samme kundene i tredjeland, som kan ha forskjellig politikk og tolltariffer, om disse har noen i det hele tatt ved import av kinesiske varer. Amerikanerne og europeerne og andre høykostland, vil komme til kort i konkurranse med subsidierte varer fra det enda i stor grad, lavkostnadslandet Kina.

 

Overkapasitet en risiko

Tidligere utenriksminister Henry Kissinger

 

Finansminister Yellen har sagt at hun vil komme til å formidle sin tro på at overkapasitet utgjør en risiko, ikke bare for amerikanske arbeidere og virksomheter, men for den totale globale økonomien. Herunder også produktivitet og vekst i den kinesiske økonomien. Dette erkjente faktisk Kina selv i sin nasjonale folkekongress i mars.

Finansministeren vil presse sine kinesiske kolleger til å ta nødvendige skritt for å løse dette oppståtte problemet som kan utvikle seg til noe mer alvorlig tilknyttet forbindelsen mellom USA og Kina.

Det må imidlertid huskes at det er USA som har skapt det moderne Kina til det denne er i dag. Det er vel derfor at president Xi Jinping beskrev Henry Kissinger som «en gammel god venn.» Det vises til artikkelen «Kissinger visiting president Xi» – link: https://www.em24.uk/kissinger-visiting-president-xi/

Yellen mente hun ville få en «konstruktiv dialog» med kineserne om subsidier og problemer som følge av overproduksjon, samtidig som hun bemerket at både forretningsfolk og myndigheter over hele verden hadde bevirket henne til å gi kineserne denne advarselen.

 

Klage til Verdens handelsorganisasjon

Logo Verdens handelsorganisasjon WTO

 

Kineserne driver imidlertid sin egen kamp tilknyttet amerikanernes handelshindringer og har for kort tid siden klaget USA inn for Verdens handelsorganisasjon WTO.

I klagen har kineserne hevdet at USAs krav til subsidier for elektriske kjøretøy er diskriminerende, uten å anføre hva som førte til klagen som dog synes å ha etterfulgt avsnittet «Kinesiske biler» i tidligere artikkel i EM24 EuropMedia – www.em24.uk, «Trump warned of bloodbath if he were to lose the presidential election» link: https://www.em24.uk/trump-warned-of-bloodbath-if-he-were-to-lose-the-presidential-election/

Det er i denne artikkelen referert til tidligere president Donald Trumps «tordentale», også innbefattet Kina, som han skal behandle når han, som han selv forventer, igjen blir USAs president etter valget i november.

 

Featured image: USAs finansminister Janet Yellen

04/04/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!