ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Britisk domstol besluttet tirsdag at WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange i henhold til foreliggende rettsavgjørelser, ikke kan utleveres og bli siktet i USA, idet han fortsatt har rettslige muligheter for å bli løslatt i Storbritannia. USAs regjering innen tre uker gi garanti om at diverse prinsipper blir overholdt ved behandling av angjeldende saksforhold mot Assange i amerikansk rett.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk  – «Australia is trying to get Julian Assange released» – link: https://www.em24.uk/australia-is-trying-to-get-julian-assange-released/, «Julian Assanges skjebne avgjøres i britisk høyesterett»  – link: https://www.em24.uk/julian-assanges-skjebne-avgjores-i-britisk-hoyesterett/, «Julian Assange to be extradited to the United States» – link: https://www.em24.uk/julian-assange-to-be-extradited-to-the-united-states/, «Members of the German Bundestag are demanding the release of Julian Assange» – link: https://www.em24.uk/members-of-the-german-bundestag-are-demanding-release-of-julian-assange/ og «Only politicians can change Julian Assange’s fate» – link: https://www.em24.uk/only-politicians-can-change-julian-assanges-fate/

 

Garantibestemmelser

Demonstrasjoner foran britisk høyesterett

 

Retten krevde garanti-bestemmelser fra den amerikanske regjering, hvilke omfattet beskyttelse i henhold til USAs grunnlov vedrørende ytringsfriheten, den første endringen av USAs grunnlov som en amerikansk statsborger, at han ikke forulempes i rettssaken grunnet sin nasjonalitet og dessuten at han ikke idømmes dødsstraff.

 

Den europeiske menneskerettsdomstolen

Den europeiske menneskerettsdomstolen

 

Mottas ikke garantien innen fristen retten har satt, vil Assange kunne bli begjært løslatt. Mottas derimot garantien rettidig, vil det  bli avholdt et nytt rettsmøte i Storbritannia den 20. mai, for å ta en endelig avgjørelse om innvilgelse av utlevering.

Ettersom alle anvendelige rettslige muligheter i Storbritannia er utnyttet, kan saken i tilfelle ankes inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, som ville være det siste alternativet for å hindre Assanges utlevering til USA.

 

Featured image:  Demonstrasjoner foran britisk høyesterett

26/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!