ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Hele problematikken vedrørende gjeldstaket er en konstruert politisk krise satt i verk av en partifløy som vil straffe en annen. Skulle USA ikke bli i stand til å betale føderal gjeld, vil det kunne bety resesjon. USA vil imidlertid ikke bære følgene alene. Det vil oppstå en dominoeffekt som vil gi konsekvenser for hele verden.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Republicans reject raising the US debt limit» – https://www.em24.uk/republicans-reject-raising-the-us-debt-limit/, samt til artiklene «Raising of the US debt limit» – link: https://www.em24.uk/raising-of-the-us-debt-limit/, og «US-amerikanerne må heve gjeldstaket» – link: https://www.em24.uk/us-amerikanerne-ma-heve-gjeldstaket/

 

Mislighold av gjelden gir dominoeffekt

Dominoeffekt

For å begynne et sted kan eksempelvis nevnes skadene som vil oppstå vedrørende amerikanske bestillinger av produkter hos verdens nest største økonomi, den kinesiske. Disse bestillinger vil bli innstilt, på samme vis som hos andre økonomier med hvilke USA har forbindelse, samt er avhengig av det amerikanske markedet direkte og/eller indirekte, også for øvrig gjennom mange ledd. Dette ettersom også forsynings-kjeder vil bli brutt hvilket vil medføre dominoeffekt.

Land som må benytte dollar til å betale grunnet egen eller alternativ usikker valuta, vil særlig rammes. Tilliten til den økonomiske verdensordning vil generelt kunne svekkes. Dette har nok allerede skjedd, selv om det i 11. time skulle bli opprettet en avtale mellom de stridende parter i USA.

 

Intet av den globale økonomien vil kunne unnvike tap

Global økonomi henger sammen

Utenlandske investorer og andre som eier amerikanske obligasjoner, vil komme til å lide tap. Intet av den globale økonomien vil kunne unnvike sådanne tap, skal en sjefsøkonom i et kjent økonomisk analyse-selskap ha uttalt. Dette gjelder også synspunktene fra andre mer tilbaketrukne, like kompetente økonomer med mange ti-talls års erfaring, som vurderer den oppståtte situasjonen, hvilke ikke nødvendigvis bekler de politiske setene i den amerikanske Kongressen.

Situasjonen forverrer seg dag for dag og amerikanerne vil måtte føle mistilliten til økonomien nærmest ubemerklig, men det vil medføre at hundretusener av arbeidsplasser aldri vil bli opprettet og eksisterende plasser simpelt hen bare vil forsvinne, ettersom seriøse investorer vil utvise forsiktighet ved tilbakeholdenhet.

Konsekvensene vil øke desto lenger den igangsatte krisen vil vare. Varer denne fram gjennom sommermånedene, har diverse analytikere forsiktig anslått at mer enn 5 millioner jobber vil kunne forsvinne og arbeidsledigheten, som i dag er i underkant av 3,5 %, i verste fall vil komme til å stige til opp mot 10 %. Dessuten vil det i tillegg påkomme et medfølgende aksjefall, som vil redusere husholdningenes formue med fortsatt undergitt forsiktige anslag, omfattet mange milliarder dollar. Hertil kommer i tillegg, enorme beløp i samlet tap for profesjonelle spekulanters beroende større aksjeposter.

 

Kontrollert inflasjonen betaler ned lånene

Inflasjon

Republikanerne ønsker å la Biden-regjeringen mislig-holde sin føderale gjeld ved å nekte å heve den lovfestede grensen for hva denne kan låne. Dette med mindre president Joe Biden og demokratene godtar kraftige utgiftskutt, herunder spesielt sosiale innrømmelser.

Regjeringen søker ikke primært å øke gjelden, men i stedet finansiere underskuddet i budsjettet med høyere skatter betalt av de velhavende som har tjent sine penger i det amerikanske systemet ved å sile av penger gjennom generasjoner fra folket, som med sitt slit har bygget dette samfunnet. Dette uten å ofre en tanke på dele noe, etter vest-europeisk demokratisk modell, med sliterne og samfunnsbyggerne.

Det forventes imidlertid en enighet mellom Det hvite hus og republikanere i Representantenes Hus ved at det blir foretatt en eller annen økning av gjeldstaket. Mange vil hevde at man ved stadige låneutvidelser bare skyver problemene foran seg til senere generasjoner. Låneopptak kan man imidlertid faktisk holde på med i evig tid, bare man ikke stanser. Dette slik at det aldri kommer til et oppgjørs tidspunkt, hvilket er helt unødvendig. Kontrollert jevn, kontinuerlig inflasjonen ordner delvis opp med betaling av lånene. Rentene gir imidlertid kreditorene løpende inntekter.

 

Truer med kunstige gjeldskrise

Speaker Kevin McCarthy

Republikanerne skaper imidlertid angjeldende kunstige gjeldskrise for å tyne demokratene, for å rette opp inntrykket velgerne måtte ha om enkelte republikanske politikere, som også republikanerne selv er vel kjent med, men ikke enkelt greier å kvitte seg med.

Republikanerne truer derfor med å skape nettopp et oppgjørs tidspunkt for den føderale lånegjelden. Ved å gi allmennheten angst om at USA ikke vil være i stand til å betale sine økonomiske forpliktelser under Biden-administrasjonen tilknyttet landets veksler, obligasjoner og sedler. I henhold til internasjonale bankforskrifter må risikoverdien av alt dette være null i et oppgjørs tidspunkt.

Truslene med å blokkere systemet omfattet at the Treasury alltid betaler sine regninger rettidig og konstant opprettholder tillit fra sine kreditorer som betrakter penger i USAs finansdepartement eller the Treasury som en total sikker plassering og at denne derfor kan operere som basis for den globale handelen.

Negativ påvirkning av the Treasury vil framkalle en uviss effekt dersom dette skulle ramme tilliten. Det er dette som nå faktisk er i ferd med å skje internt politisk i USA. Dette til tross for at autoritære regimer forsøker å undergrave tilliten til landets rolle i verdenshandelen. Dersom det virkelig skjer brudd på denne tilliten vil dette være en katastrofal hendelse for hvilke ingen analytikere kan forutsi resultatet.

 

Særlig ugunstig tidspunkt

Fra Ukraina-krigen

Republikanerne fremmer sine trusler på et spesielt ugunstig tidspunkt, mens verdensøkonomien slåss mot økende inflasjon og renteøkninger, tilsiktet å begrense kjøpehungeren til flertallet, de som har minst.

Dessuten pågår Ukraina-krigen, igangsatt av maktglade individer uten å hensynta et minimum av eventuelle konsekvenser, et forhold som gjennom historien har gjentatt seg, men som gjerne har endt med at angriperens regime har blitt eliminert.

I angjeldende tilfelle sitter som leder et individ som har lært sin strategi som rottefanger. Det vites intet om hva dette individet vil forta seg i framtiden. Det disponerer imidlertid et potensiale for total utryddelse av hele menneskeheten. Det henvises til avsnittet «En rotte som trenges inn i et hjørne vil angripe» i artikkelen «Desperate mobilisation of Russian reserves» – link: https://www.em24.uk/desperate-mobilisation-of-russian-reserves/

 

Selvopptatte politikere

USAs Kongress

Finansminister Janet Yellen har advart om at regjeringen kan misligholde lån allerede ved starten av neste måned, dersom det ikke kommer en beslutning om lånetaket. Finansdepartementet har allerede forut i år ryddet opp i tilfeller der store banker har benyttet utlån til usikre låntagere for plassering av sine valutareserver. Det henvises til artikkelen «Third American bank collapsed» – link: https://www.em24.uk/third-american-bank-collapsed/

Med hensyn til lånetaket og det føderale budsjettet, er det ikke økonomer som kan ta raske og korrekte beslutninger, men selvopptatte, stort sett økonomisk ufaglærte politikere som kan braske seg med nasjonens og befolkningens interesser, for selv å sikre seg posisjoner og fordeler. Disse påstander styrkes blant annet ved at republikanerne ikke allerede har kvittet seg med den forrige presidenten, som forsettlig planla å tyrannisere det amerikanske samfunnet med tøv. Det henvises til artikkelen «Kan Trump tape valget og forbli president?» – https://www.em24.uk/kan-trump-tape-valget-og-forbli-president/

 

Dollaren vil kunne stige i verdi

US Dollars

Til tross for det eventuelle ovennevnte misligholdet som følge av manglende avtale tilknyttet lånetaket, vil dollaren innledningsvis likevel komme til å stige i verdi, hvilket denne også gjorde i 2008, den gang det amerikanske eiendomsmarkedet førte til at Lehman Brothers og store mengder av amerikanske banker kollapset. Dette dersom ikke euro, som er nummer to i verdenshandelen foran kinesisk yuan, som begge spiser av dollarens plass, skulle styrkes.

I perioden fra 1999 til 2019 ble ifølge Federal Reserve 96 % av bilateral handel i Amerika fakturert i amerikanske dollar og tilsvarende 74 % av handelen i Asia, samt noe mer andre steder, dog utenfor Europa hvor euroen dominerer.

Dollaren synes imidlertid uansett å ha tiltro hos globale investorer også når det er krise, men det tradisjonelle finansmarkedet vil imidlertid kunne bli lammet. Amerikanske fond vil rimeligvis kunne få en merkbar økning i tilført kapital. På sikt vil dog dollarens verdi forventes å bli redusert dersom det ikke blir noen løsning på den fastlåste situasjonen vedrørende lånetaket.

Etterhvert som penger blir tilgjengelig vil USA betale med hensyn til det som prioriteres, dog med de forsinkelser som vil måtte oppstå ved utsatt betaling. Ratingbyråer vil sannsynligvis nedgradere amerikansk gjeld selv om renter betales.

Dollarens generelle innflytelse vil formodentlig svekkes. Dessuten vil en ustabil dollar gjøre det mindre praktisk for land å ta opp lån i dollar. Euroen kan vise seg dertil å være en mer foretrukket valuta.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

26/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE