ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den britiske forsvarsministeren Annabel Goldie kunngjorde den 20. mars at britene ville sende Ukraina de lovede Challenger 2 tanks. Disse kan benytte ammunisjon med depleted uranium, som er panser-gjennomtrengende granater, altså utarmede urangranater, såkalte skitne granater. President Putin imøtekom på lørdag det britiske utspillet, med trussel om at han som mottrekk ville utplassere taktiske atomvåpen hos en av sine allierte, vasallstaten Belarus.

 

President Putin truet med at russerne som mottrekk altså vil benytte seg av treffsikre kryssermissils med stridshoder innbefattet utarmet uran, sluppet fra fly som kan bero i Belarus, dersom Kiev mottar sådan uranbasert ammunisjon fra Vesten.

«Dette slik som USA har gjort i flere tiår med utplassering av taktiske atomvåpen hos sine allierte», skal Putin ha tydeliggjort, samtidig som han presiserte at Russland har hundrevis av sådanne sprengelement som ennå ikke har vært utnyttet. Avtale om slik utplassering er nok inngått med Belarus sin omstridte leder, Alexander Lukasjenko som i prinsippet er i Putins lomme.

Dette må betraktes i relasjon til at president Putin har suspendert våpenkontrollavtalen New START. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Russland og USA reetablerer start-atomavtalen» – link: https://www.em24.uk/russland-og-usa-reetablerer-start-atomavtalen/

Hittil har Russlands bruk av atomvåpen vært unnvikende til tross for stadig overhengende trusler, tilsynelatende grunnet Kinas stillingtagen. President Putin skal imidlertid i et møte i Kreml ha uttalt at «trusselbildet er eskalerende». Dessuten skal amerikanerne ha gitt uttrykk for frykt for at Russland kan bruke atomvåpen dersom landet innser at de taper på slagmarken og følgelig kan plante en fiktiv historie for å rettferdiggjøre handlingene sine. På den annen side har Russland selv tilsynelatende plantet et rykte om ukrainske forsøk på å detonere en «skitten bombe». Dette har imidlertid Ukraina sterkt fornektet med amerikansk støtte. Offisielt har både USA og Russland politikk om ikke å bruke atomvåpen først.

 

Strategi avtalt med kineserne

Presidentene Xi Jinping og Vladimir Putin

President Putin har fortalt journalister, etter samtaler med Kinas leder Xi Jinping i Kreml forleden, at dersom Storbritannia sender Ukraina pansergjennomtrengende stridsvogngranater inneholdende depleted uranium til bruk for sine Challenger 2 stridsvogner, vil Russland bli tvunget til å reagere. Således, «Om dette hender, må Russland deretter svare med tilsvarende, gitt at Vesten kollektivt allerede begynner å bruke våpen med kjernefysiske komponenter», fortsatte Putin, dog uten å utdype dette nærmere.

I en felles uttalelse utstedt på slutten av det kinesiske og russiske presidentmøtet i Moskva, advarte Putin og Xi mot ethvert skritt som kan presse Ukraina-konflikten inn i en «ukontrollerbar fase» og tilføyde tydelig at det ikke kunne være noen vinnere i en atomkrig. Det vises til artikkelen «China and Russia explore strategic partnership» – link: https://www.em24.uk/china-and-russia-explore-strategic-partnership/

 

Ammunisjonen depleted uranium

Ammunisjon med utarmet uranium

Som svar på spørsmål om ammunisjonen tilknyttet bevilgning om forsendelse av en skvadron med Challenger 2 hovedstridsvogner til Ukraina, skal britene ha uttalt at det vil bli tilbudt ammunisjon inkludert pansergjennomtrengende runder, som inneholder depleted uranium. Denne ammunisjonen er svært effektiv i å utradere moderne stridsvogner og pansrede kjøretøy.

Depleted uranium er et biprodukt av den kjernefysiske anrikningsprosessen som brukes til å lage kjernebrensel eller atomvåpen.

Dens tyngde egner seg for bruk i pansergjennomtrengende ammunisjon, ettersom stoffet enkelt kan bidra til å penetrere stål. FNs miljøseksjon har imidlertid beskrevet stoffet som «kjemisk og radiologisk giftig tungmetall». Bruk av slik ammunisjon kan gi katastrofale miljøpåvirkninger.

Utslipp av de svært giftige radioaktive partikler kan ved granatnedslag, raskt spre seg 40 km eller lenger, som lett inhalerbart støv med halveringstider på nærmest det uendelige. Dette slik at forurensningen aldri vil forsvinne. Forurensningen er evigvarende inntil sola vil sluke jorda i framtiden. Det vises til artikkelen «Ask Ethan: Will The Earth Eventually Be Swallowed By The Sun?» link: https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2020/02/08/ask-ethan-will-the-earth-eventually-be-swallowed-by-the-sun/?sh=e8e1a4a5cb0d

 

Færre skritt igjen til «atomkollisjon»

Forsvarsminister Sergei Shoigu

Det britiske forsvarsdepartementet avviste på tirsdag Putins advarsel og sa at «de pansergjennomtrengende granatene har vært standardutstyr i flere tiår, benyttet eksempelvis både i Iran og Jugoslavia, og kan ikke sidestilles med atomvåpen eller disses evner».

Det britiske departementet anklaget derimot Russland for bevisst desinformasjon for å kunne beskrive den depleted uranium ammunisjonen som «våpen med en kjernefysisk komponent». Dette for å eskalere avskrekking mot vestlig sikkerhetshjelp til Ukraina, til tross for russernes opplagte egen viten. Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu sa at Storbritannias beslutning etterlot færre skritt før en potensiell «atomkollisjon» mellom Russland og Vesten.

«Et nytt skritt er tatt og det er færre igjen», presiserte forsvarsminister Shoigu over for journalister, sitert av russiske nyhetsbyråer. Shoigu mente vel, inntil atomkrig mellom partene var et faktum dersom disse granatene ble benyttet.

Russiske politikere og kommentatorer har kommet med en rekke anførsler siden invasjonen av Ukraina i fjor, og har antydet at Moskva, dersom nødvendig, er forberedt på å utplassere noe av sitt atomarsenal.

 

Ingen vinnere i en atomkrig

CND-demonstranter

The Campaign for Nuclear Disarmament – CND, som arbeider fra Storbritannia, er en organisasjon for ensidig internasjonal atomnedrustning og strammere internasjonal våpenregulering gjennom avtaler som ikke-spredningsavtalen.

CND fordømte Storbritannias beslutning om å sende depleted uranium-infisert ammunisjon til Ukraina, og kalte britenes beslutning «en ytterligere miljø- og helsekatastrofe», ettersom giftig eller radioaktivt støv slippes ut i naturen.

CND har ellers gjentatte ganger bedt den britiske regjeringen om å sette et øyeblikkelig moratorium vedrørende bruk av våpen med utarmet uran og i stedet bidra til finansiering av langsiktige studier av disse våpnenes biologiske påvirkning. Denne ammunisjonen hevdes å forårsake blant annet kreft og fødselsskader, samt infisere miljøet som rammes, men disse kan ikke skape noen kjernefysisk reaksjon.

 

Levering til Ukraina av ammunisjon med depleted uranium

Forsvarsminister Annabel Goldie

Den britiske forsvarsministeren Annabel Goldie kunngjorde altså den  20. mars, at hennes land vil forsyne Ukraina med ammunisjon av typen med depleted uranium som en del av en hjelpepakke for å styrke den østeuropeiske statens pågående krigsinnsats mot Russland.

Ammunisjonen vil bli levert sammen med britenes Challenger 2 stridsvogner, som det tidligere er gitt tilsagn om skulle leveres. Opplæringen for ukrainsk personell på disse vognene har allerede blitt fullført.

Løftet om å sende Challenger 2 vogner, gjorde i sin tid Storbritannia til det første landet som tilbød vestlig designede stridsvogner til Kiev. Tyskland har imidlertid i tillegg, etter sterkt press fra USA og Polen, gitt tillatelse til at de tyskproduserte Leopard 2 stridsvognene kan bli levert til Ukraina både fra Tyskland, samt fra øvrige land over hele Europa som besitter den samme typen vogner, hvilke tidligere er kjøpt fra Tyskland med pålegg om godkjennelse for levering til tredjemann. Det vises til artiklene – «Leopard tanks approved for Ukraine» – link: https://www.em24.uk/leopard-tanks-approved-for-ukraine/ og «Germany maintains ban on Leopard 2» – link: https://www.em24.uk/germany-maintains-ban-on-leopard-2/

Forsvarsminister Goldie forklarte at ammunisjon med utarmet uran er svært effektiv for å ramme moderne stridsvogner og pansrede kjøretøy. Challenger 2 vognene ble i januar planlagt levert i slutten av mars. Det kan bety at den første bruken av utarmet uran mot russiske styrker kan være godt i gang avhengig av hvor raske ukrainske mannskap er til å sette i gang frontlinjeoperasjoner.

 

Russisk atomreaksjon

Diplomat Konstantin Gavrilov

Forsyningen av våpen med utarmet uran har lenge vært et svært kontroversielt spørsmål. Konstantin Gavrilov, lederen av den russiske delegasjonen til Vienna Negotiations on Military Security and Arms Control, advarte om at russerne kjenner til at Leopard 2 stridsvogner, så vel som en rekke andre pansrede kampkjøretøyer, kan benytte utarmede uran-granater, hvilket vil forurense jordsmonnet og gjøre dette eksempelvis ubrukelig til matproduksjon. Det var blant annet dette som skjedde i Jugoslavia og Irak.

Storbritannias leveranse av denne type ammunisjon kan skape presedens for de øvrige Nato-landene, inkludert eksempelvis USA og Tyskland. Disse kan begynne å levere den samme ammunisjon til sine egne stridsvogner som skal leveres til Ukraina. «Dersom Kiev med slike våpen skulle angripe byer langt inne i det russiske området og forsøke å erobre territorier, vil russerne betrakte dette som bruk av skitne atombomber mot sitt land. Dette vil tvinge Moskva til å iverksette gjengjeldelsesaksjoner i form av en russisk atomreaksjon», uttalte Gavrilov.

 

Featured image: Challenger 2 battle tank

28/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!