ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

President Xi Jinping befestet sin innflytelse og fikk Kinas National People’s Congress – NPC, til å utnevne sin nære allierte Li Qiang til statsminister, etter den avtroppende Li Keqiang. Den 63 år gamle Li Qiang ble innsatt på lørdag i NPCs pågående plenumsmøte, hvor mer enn 2.900 representanter fra hele Kina var samlet i Folkets store sal i Beijing.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, til: https://www.em24.uk/xi-jinping-enters-his-third-term-as-chinas-president/

 

Partiets nøkkelposisjoner til egne allierte

President Xi Jinping

Statsministeren er nummer to i hierarkiet etter presidenten i Kinas øverste ledelse. I denne stillingen ble altså Li Qiang innvalgt, etter at han ble nominert av president Xi. Denne nominasjon er intet unntak fra presidentens metodiske alliering med partiets styringsgruppe tett rundt seg selv.

Li skal visstnok være en av presidentens mest betrodde samarbeidspartnere. Denne ble likevel nesten også enstemmig valgt til sin posisjon av representantene på kongressen dagen etter at Xi enstemmig, av alle kongressens 2.952 stemmeberettigede deltagere, hadde blitt formelt innvalgt til sin tredje periode som president. Tidligere hadde grensen på to perioder for presidentskapet blitt fjernet fra den kinesiske grunnloven, hvilket har gjort det mulig for president Xi å regjere på ubestemt tid.

Angjeldende valgprosess var preget av hemmelighold. Alle journalister måtte forlate salen. Ingen lister omfattet eventuelle potensielle presidentkandidater ble utdelt. Dette slik at det er rimelig å anta at det ikke fantes noen motkandidat til president Xi.

Innsettelsen av statsminister Li demonstrerer imidlertid klart at president Xi har sin fulle makt over hvem som vil bli innsatt blant landets kommende ledelse undergitt han selv, således har presidenten en rendyrket, diktatorisk makt.

Siden president Xi kom til makten i 2012, har denne hvor det har vært mulig, styrket sitt grep om makten ved konsekvent å eliminere potensielle utfordrere i partiapparatet og satt inn sine egne allierte i alle kommunistpartiets nøkkelposisjoner.

 

Sent utdannet

Statsminister Li Qiang

Statsminister Li Qiang startet sin karriere i unge år som arbeider ved en pumpestasjon for vanning. Pressen for øvrig i mange land har nok oversett at han i voksen alder tok høyere utdannelse og avsluttet i 2005, 46 år gammel, med en mastergrad i økonomi og administrasjon, underveis hadde han også tatt bachelor-grad i ingeniørfag. Han var politisk aktiv og ble etterhvert valgt til partisekretær i Shanghai. I helgens aktuelle valg fikk Li hele 2.936 stemmer, kun tre stemte imot og åtte avsto fra å stemme. Etter valget avla Li den formelle ed og sverget å ville følge Kinas grunnlov og delta i oppbygging av et demokratisk, rikt og moderne sosialistisk samfunn.

 

Tidligere statsminister Einar Gerhardsen

Det kan for ordens skyld nevnes som eksempel at lille Norges lengst tjenende og særlig respekterte statsminister opp gjennom årene, Einar Gerhardsen, for det sosialdemokratiske Arbeiderpartiet, som gjenoppbygde Norge etter siste verdenskrigskrig, satt i embetet i hele 16 år, fordelt på tre perioder fra 1945 fram til 1965. Etter kun sju års skolegang fikk Gerhardsen arbeid i Vegvesenet, samtidig som han var politisk aktiv blant arbeider-ungdommen.

Akademisk bakgrunn har tydeligvis således ingen avgjørende betydning for særskilte evner i politikken. Imidlertid vil enkelte kunne hevde at Li ble valgt som statsminister av president Xi på grunnlag av nepotisme og vil nok kontinuerlig tilpasse seg den overordnede presidentens beslutninger og ønsker for å beholde sin stilling. Li har imidlertid gått gradene fra bunn i partiet før han i 2005 ble oppnevnt som president Xis stabssjef i presidentens hjemprovins Zhejiang. Deretter har Li arbeidet i tett samarbeid med denne. I 2017 ble Li utnevnt til partisekretær i storbyen Shanghai, rimeligvis med de beste anbefalinger fra president Xi.

 

Ansvaret for «null-Covid-politikk»

Demonstrasjoner i Shanghai

I Shanghai hadde Li hatt ansvaret for lokalpartiets null-Covid-politikk og nedstegningen av byen, som førte til omfattende demonstrasjoner grunnet at folk hverken fikk mat eller medisiner. Li hadde angivelig håndtert krisen som oppsto i Shanghai utmerket og tatt ned de store demonstrasjonene og roet innbyggerne i henhold til president Xis vurdering. Det vises til artiklene i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Protests against China’s «zero-covid policy» – link: https://www.em24.uk/protests-against-chinas-zero-covid-policy/ og «Demonstrations against «zero-covid policy» may have softened China’s autonomous governance» – link: https://www.em24.uk/demonstrations-against-zero-covid-policy-may-have-softened-chinas-autonomous-governance/

 

Målsetning om vekst i 2023

Tidligere statsminister Li Keqiang

Som ny statsminister vil Li lede regjeringen og ha ansvar for dennes makroøkonomiske politikk, samt den daglige driften av landet. Avtroppende statsminister hadde i forrige uke kunngjort en målsetning om vekst for landets BNP omfattet omkring fem prosent for inneværende år. Dette ville være to prosent høyere enn resultatet i fjor, som var blitt hindret av Covid-19 pandemien, hvilket forårsaket at deler av det kinesiske næringslivet, som rangerer som nest størst i verden etter USAs, var ute av drift grunnet nedstegninger og pågående eiendomskrise de to seneste par år.

 

Tilstramning av partikontrollen

Tidligere president Deng Xiaoping

Det er fortsatt nedgang i Kinas boligmarked og øvrig bygging som omfatter mer enn en fjerdedel av landets BNP. Kinas ledelse tok grep allerede i 2020 og reagerte mot overdrevent låneopptak og uønskelig spekulasjon.

President Xi ønsker bedre statskontroll på økonomien. Derfor vil det være lite sannsynlig at statsminister Li Qiang vil kunne få autoritet til å ekspandere Deng Xiaopings «åpen dør-politikk». Det ser ut til at president Xi er en særlig tilhenger av «alt under kontroll-prinsipp», og mener det er nødvendig med skarpere parti-kontroll av hele landets økonomi, for å unngå situasjoner som kom fram under bygge-krisen, hvor det i lang tid hadde hersket ukontrollerte, kasinolignende tilstander og muligens utstrakt korrupsjon.

 

Oppnevnelse av ny visepresident og parlamentsleder

Visepresident Han Zheng

Under National People’s Congress – NPCs parlamentariske sesjon, ble den 68 år gamle Han Zheng oppnevnt som ny visepresident og den 66 år gamle Zhao Leji ble oppnevnt som ny parlamentsleder.

 

 

 

Parlamentsleder Zhao Leji

Både visepresident Han og parlamentsleder Zhao var begge medlemmer av president Xis tidligere team av partiledere i Politbyråets stående komité. President Xi har følgelig i Kinas ledersjikt, kun plassert lojalt mannskap til seg personlig.

 

 

 

Isolert fra handel med høyteknologiske produkter

Amerikansk handelsbarriere mot Kina

US-amerikanerne isolerer Kina fra verdenshandelen ved avskjerming fra diverse produkter med mulighet for kopiering. Dette inkludert blant annet stadig mer utviklede, avanserte halvledere eller microchips. Det vises til artikkelen, «Globalisering – microchip flaskehals for industrien» – link: https://www.em24.uk/globalisering-microchip-flaskehals-for-industrien/.

Avskjermingen skaper store problemer for Kinas egenrådige kommunistparti. Disse vil tilsynelatende måtte kjempe for å få tilgang til disse viktige modulene som benyttes i nesten alle viderekomne tekniske produkter. Dette ettersom kineserne hittil selv ikke har greid å produsere sådanne. Det er vel imidlertid kun spørsmål om tid før kineserne også vil kunne beherske denne produksjonen. Det visses til artikkelen «Kina og USA har signert handelsavtale» – link: https://www.em24.uk/kina-og-usa-har-signert-handelsavtale/

Nederlandske fabrikanter av maskiner for slik produksjon, er av amerikanerne eksempelvis pålagt eksportforbud til Kina, men slike maskiner finnes i bruk på Taiwan, som vil risikere å komme på kinesiske hender dersom øya noen gang skulle bli inntatt av disse. Dette øver tilsynelatende kineserne seg daglig på å kunne gjøre.

 

Synkende fødselsrate

Fra kinesisk fødeavdeling

Kina er imidlertid i en vanskelig situasjon for framtida. Dette ettersom det som følge av «ett-barns-politikken» som i sin tid skulle redde befolkningen fra for høy tilvekst med følge fattigdom og sult, har slått tilbake med en synkende fødselsrate, til tross for at begrensningen etter hvert ble endret med tillatelse til både to og tre barn. Det vises til artikkelen, «Tredje barn lovlig i Kina» – link: https://www.em24.uk/tredje-barn-lovlig-i-kina/.

Etter ett par foreldre-generasjoner ville imidlertid barnebegrensningen kunne få store følger, hvilket det har fått. Folketallet i Kina er i ferd med å bli redusert. Det vil raskt kunne bli mer enn 100 millioner færre kinesere. Det vises til artikkelen, «Population decline in China» – link: https://www.em24.uk/population-decline-in-china/.

Eldrebølgen med dennes problemer vil ramme Kina. I tillegg vil det bli for liten bemanning til å opprettholde produksjonen. President Xi og dennes utplukkede ledere vil måtte kjempe med flere problemer enn å slå under seg Taiwan. Derfor må verden håpe på at president Xi og dennes makkere ikke vil handle som den etter eget sigende «erfarne rottefangeren» fra St. Petersburg. En rotte som trenges opp i et hjørne vil angripe! Det vises til artikkelen, «Kina truer USA med kald krig» – link: https://www.em24.uk/kina-truer-usa-med-kald-krig/

 

Featured image: President Xi Jinping instruerer statsminister Li Qiang

15/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!