ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Et samarbeid mellom de statlige TV-selskap i skandinaviske land inkludert Finland, retter søkelyset mot at Russland forbereder et eventuelt mulig sabotasjeangrep i Nordsjøen, samt for øvrig i Østersjøen, mot installasjoner for infrastruktur som måtte befinne seg der, omfattet oljeanlegg med ilandføringsrør, vindkraftanlegg og elektriske kabler, samt kommunikasjons-kabler av alle typer. Herunder også norske installasjoner fra Svalbard til fastlandet.

 

Som etterretningstjenestene i de skandinaviske land, samt Nato-alliansen, alltid har vært orientert om, har Russland slik som Sovjetunionen, skaffet seg oversikt over all marin infrastruktur i Europa, herunder også av kommunikasjonsforbindelser mellom Europa og Nord-Amerika. At det benyttes fartøy fordekt som fisketrålere og forskningsskip er ingen nyhet.

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Sabotasje mot undersjøiske kabler, gass- og oljerør» – link: https://www.em24.uk/sabotasje-mot-undersjoiske-kabler-gass-og-oljeror/

 

Fordekt informasjonstilgang

Spiondømte Arne Treholt

Spionasje har vært tolerert og betraktet som en umulighet å forhindre. Spionasje kan være viktig for og en nødvendighet for å unngå kriger grunnet et lands usikkerhet vedrørende et annet land. Spionering for fremmed land som blir avdekket og kan skade et annet lands interesser, har opp gjennom tidene blitt og blir fortsatt hardt staffet.

I moderne tid blir spionene som hører til et lands diplomatiske kops kun utvist fra landet i hvilke disse er utplassert. Tidligere denne måneden utviste Norge 15 russiske tjenestemenn og anklaget de for spionasje.

Det har siden invasjonen av Ukraina i februar 2022, skjedd utvisninger av russiske diplomater over hele Europa. Det vises til artikkelen «Suspect arrested in document leak regarding Ukraine» – link: https://www.em24.uk/suspect-arrested-in-document-leak-regarding-ukraine/

 

Usømmelig nysgjerrighet

Har din partner en annen?

Spionasje hører ikke nødvendigvis sammen med interesse om et lands territoriale aktiva. Det mest vanlige er forretningsmessig spionasje, gjerne omfattet tekniske løsninger, men også alt annet, dersom man tilsidesetter folkelig almen spionasje eksempelvis ektefeller eller nå også samboende, hvor mer enn 50 prosent av alle par skiller lag, skaffer seg informasjon om den andres utroskap. Ett annet eksempel er naboer som sjekker opp hverandres økonomiske forhold i skatteligningen, hvilket vanligvis ikke defineres som spionasje, men usømmelig nysgjerrighet.

 

Spionasje, et nyttig verktøy?

Senator Joseph McCarthy

Det er imidlertid spionasje land imellom som er mest interessant. Det vises til artikkelen «Hvorfor tillates land å spionere på hverandre?» – link: https://www.em24.uk/hvorfor-tillates-land-a-spionere-pa-hverandre/

US-amerikanerne har et velorganisert stort spionapparat som spionerer på alt og alle. Til og med på sine allierte og sine egne borgere. Avdekningen av eventuell kommunistisk infiltrasjon innen ulike områder av det amerikanske byråkratiet, ble kalt Mccarthyisme, oppkalt etter senator Joseph McCarthy fra Wisconsin.

På angjeldende tidspunkt etter den andre verdenskrig og utover 1950-tallet, var McCarthys handling kanskje en nødvendighet, om ikke annet enn for å skjerpe og oppdra USAs befolkning i forhold til kommunisme. Mccarthyisme har imidlertid siden blitt identifisert med ærekrenkelser, for å ramme motstanderes omdømme ved hjelp av publiserte, vilkårlige påstander, spesielt basert på udokumenterte anklager.

Det er ikke lenge siden avisenes «gravejournalister» kunne berette om amerikanernes spionasje mot politikere i de sosialdemokratiske nordiske land. Sveriges senere attentatutsatte statsminister Oluf Palme hadde vel evig satt grå hår i hodet på amerikansk etterretning hensyntatt den tilsynelatende fortsatt levende Mccarthyisme i USA.

 

Mistenkelig adferdsel

Angela Merkel og Vladimir Putin

Tysklands forrige forbundskansler Angela Merkel ble også ble utsatt for spionasje. Dette kanskje ettersom hun forut hadde vært registrert som medlem av Øst-Tysklands kommunistparti, hvilket hun nødvendigvis måtte være for å få studierettigheter i den tidligere sovjetstyrte parsellen av Tyskland. Kansleren snakket dessuten russisk flytende og kom godt overens med Russlands president Vladimir Putin. Det bemerkes dog at intet negativt vites avdekket herom tilknyttet Merkel.

Det imidlertid klart at hun medvirket til å gi russerne tillit. Dette ettersom tyskerne under hennes ledelse, ukritisk baserte for stor del av energitilgangen på russernes hender, til tross for stadige amerikanske advarsler.

Det kan tyde på at russerne, som på sin side manipulerte tyskerne, og med dette også EU, til russisk gass- og oljeavhengighet etter eget godtbefinnende assistert av kansler Merkels forgjenger, Gerhard Schröder. Det henvises til artiklene – «Merkel defends her politics concerning Russia» – link: https://www.em24.uk/merkel-defends-her-politics-concerning-russia/, «Gerhard Schröder i Gazprom-styret» – link: https://www.em24.uk/gerhard-schroder-i-gazprom-styret/ og «Schröder resigns Russian position» – link: https://www.em24.uk/schroder-resigns-russian-position/

 

Amerikanske advarsler

President Donald Trump

Nato-alliansens erklærte fiende, som amerikanerne altså advarte mot, måtte ikke gis vektig innflytelse over Tyskland eller det øvrige EU. Amerikanernes betraktninger med stadige advarsler viste seg korrekte ved russernes annektering av Krim-halvøya i 2014.

Det vises til diverse artikler forut for Russlands invadering av Ukraina, hvilken umiddelbart utviklet seg til en klar proxy-krig med USA og Vesten, «USA-sanksjoner mot Russland og vice versa» – link: https://www.em24.uk/usa-sanksjoner-mot-russland-og-vice-versa/, «Putin avviser gassleveranser til Europa som våpen» – link: https://www.em24.uk/putin-avviser-gassleveranser-til-europa-som-vapen/, «Krim-plattformen» – link: https://www.em24.uk/krim-plattformen/ og «Refleksjoner tilknyttet Ukrainakrisen» – link: https://www.em24.uk/refleksjoner-tilknyttet-ukrainakrisen/

 

Russlands eskalerte spionasje mot Vesten
Båter utstyrt med utstyr for undervannsovervåking kartlegger nøkkelsteder for mulig sabotasje, og beveger seg i britiske, norske og andre lands farvann for å finne mulige mål i en åpen krig. De samme uvanlige aktiviteter registreres også av nederlandsk etterretning, hvilket indikerer forberedelse av sabotasje mot marin infrastruktur. Et helt sikkert mål kan være å skade kommunikasjon og ta ned lands kraftsystem for blant annet å skape kaos.

Det russiske utenriksdepartementet har overfor Norge insistert på at russiske fartøy alltid fulgte norske regler og hadde full rett til å seile i norske farvann. I fjor ble en undersjøisk datakabel kuttet sør for Svalbard. Det er offentligjort at denne kabelen var tilknyttet verdens største kommersielle bakkestasjon for satellittkommunikasjon. Myndighetene har fastslått at det var menneskelig aktivitet som forårsaket bruddet, men ingen er blitt formelt anklaget.

Forskningskabler ble i fjor også kuttet utenfor Nord-Norge og utenfor Shetlandsøyene. Det er ikke så mange å velge mellom når det gjelder forsettlige syndebukker, men selvsagt kan hendelsene ha forbindelse med uhell relatert til bunntråling etter fisk.

Nord Stream-rørledningen ble i alle fall sabotert, men herom verserer det konspirasjonsteorier. Det vises til artiklene «Attempts at commercial exploitation of the UN Security Council» – link: https://www.em24.uk/attempts-at-commercial-exploitation-of-the-un-security-council/ og «LNG avhjelper Europas gasskrise» link: https://www.em24.uk/lng-avhjelper-europas-gasskrise/

 

Rekognosering av sensitive mål nødvendig i krig

AWACS overvåkningsfly

I alle år har menneskehetens samfunn forberedt seg på å skaffe seg viten om motparten forut for eventuelle angrep. Rekognosering av sensitive mål er bare simpelthen nødvendig for parter i eventuell krigstilstand. Vestlige land har rimeligvis utført lignende aktivitet mot Russland i lang tid for å kunne imøtegå en eventuell eskalerende konflikt. Geografisk har imidlertid Russland mindre praktisk tilgjengelighet med hensyn til sådanne forberedelser. Oppdatering av registrerte sensitive mål i Russland har nok likevel pågått konstant siden Sovjetunionens eksistens. Dette i tilfelle disse data skulle være nødvendig å anvende.

 

Featured image: Russisk marineøvelse

24/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!