ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

I henhold til amerikansk etterretning har russerne tilsynelatende planene klare for angrep på internett via systemets undersjøiske kabler som forbinder internett og telefon mellom kontinentene.

 

USAs president Joe Biden advarte for noen dager siden om at Russland vurderer angrep på Vestens kritiske infrastruktur, herunder å kutte kablene mellom USA og Europa på havbunnen. Dette har imidlertid kontinuerlig vært et mulig grep, hvilket etterretningstjenestene hele tiden har vært fullstendig klar over, men på hvilket det har unngått offentlig fokus. Dette da et slikt tiltak også kunne være av interesse for uavhengige terrorist-grupperinger. Sjøkablene skal i land og ligger der på akseptable dyp selv for en amatør-produserts innretning for sprenging på dypt vann.

 

Et europeisk skrekkscenario

Norsk oljeproduksjons rørledningssystem til Europa

 

Det er ikke bare kommunikasjonskabler som kan være utsatt for terroraksjoner, men også strømkabler, samt gass-og oljerørledninger. Tilknyttet eskalering i ukrainernes i den pågående konflikt med russerne, kan disse plutselig en dag kan kutte hele gass-forbindelsen til Tyskland gjerne når disse nekter å betale gassen med rubel hvilket ikke er i henhold til kjøpsavtalen. Russerne er imidlertid avhengig av inntektene fra gassen, slik at kontraktspartene blir nok enige uten noen stans i leveransen.

Dersom man skulle få et scenario mot praktisk formodning der leveransene fra russerne skulle utebli, samt at leveransene av både gass- og elektriske forbindelser fra Norge til Europa på sjøbunnen eksempelvis skulle bli sabotert og kuttet, vil dette skape en temmelig uholdbar hverdag for mange EU-borgere, dessuten også for en del briter. Disse er imidlertid hovedsakelig temmelig selvforsynt gjennom egen produksjon, slik som Norge for gass, på egen sokkel. Nå omfatter den norske gassen et omfattende nettverk av rørledninger og kan ikke enkelt kuttes for levering i en enkelt i en operasjon, slik at sjansen for skrekkscenarioet med uteblivelse av norsk leveranse er liten.

Samlet norsk produksjon av naturgass dekker imidlertid kun om lag 3 prosent av den globale etterspørselen. Norge er likevel regionalt i Europa en betydelig eksportør av sin naturgass og dekker mellom 20 og 25 prosent av hele EUs gassbehov. Som eksportører er landet den tredje største i verden bare forbigått av Russland og Qatar.

 

Sjøkabler kan kuttes

Lofoten, Norge

Havforskningsinstituttet og Equinor hadde i 2013 etablert et lite kabelnettverk omfattet en vel 65 kilometer lang forsknings-kabel for miljøkartlegging og annen overvåking, mellom to plattformer på sjøbunnen utenfor Bø i Vesterålen. I april i fjor ble det imidlertid oppdaget funksjonssvikt i denne kabelen.

Etter feilsøking ble det etter hvert igangsatt visuell sjekk med miniubåt og ett halvt år senere fant man brudd på kabelen. Restene av kabelen ble nøstet opp. Det viste seg at en stubb av kabelen på mer enn 4 kilometer var forsvunnet. Den forsvunnede kabelstubben ble imidlertid senere gjenfunnet på et sted langt unna hvor denne opprinnelig hadde berodd.

Spørsmålet var da om det var en bunntråler som hadde revet av kabelen ved et uhell, hvoretter stubben senere ble kastet over bord og episoden ikke rapportert til myndighetene, eller om kabelstubben var blitt fjernet intensjonelt av en fremmed nasjon for undersøkelse og ble dumpet da forholdet ble offentliggjort. Hendelsen har derfor blitt påberopt etterforsket av politiet. Politiets sikkerhetstjeneste – PST har også vært inne i bildet. Forsvarets forskningsinstitutt filtrerte kabelen for sensitiv informasjon grunnet at denne fanger opp mye informasjon som ikke blir offentliggjort.

 

Nødvendig med sikkerhetsforanstaltninger

Strømkabel

Kutting av strømførende kabler vil selvsagt kunne bli opprettet relativt raskt dersom man har i beredskap nødvendige sikkerhetsrutiner og raskt kan skjøte kabelen, men det vil selvfølgelig være mer tidkrevende å reparere rørledninger. Skader på overvåkningskabler med militær betydning vil vanligvis og rimeligvis ikke bli offentliggjort.

Uansett vil kontinuiteten i levering av tjenester fra samfunnsnyttige sjøkabler og rørledninger bli avbrutt ved eventuell sabotasje. Dette kan føre til alvorlige økonomiske konsekvenser. Det vises til artikler i www.em24.uk «Nordlink – norsk strøm til Tyskland» – link: https://www.em24.uk/nordlink-norsk-strom-til-tyskland/, «Norge og Storbritannia vil dele grønn energi» – link: https://www.em24.uk/norge-og-storbritannia-vil-dele-gronn-energi/ og «Israel betydelig regional gassleverandør» – link: https://www.em24.uk/israel-betydelig-regional-gassleverandor/

 

Malware

Det var ikke første gang siden starten på Russlands invasjon av Ukraina at den amerikanske presidenten har gitt denne advarselen. Dagen etter den russiske invasjonen i Ukraina den 24. februar, kunngjorde Washington at de var forberedt på å avverge alle eventualiteter omfattet russiske cyberangrep. Herunder også direkte fysiske angrep mot internetts infrastruktur. Amerikanerne syntes å være spesielt oppmerksomme på at den russiske marinens krigføringsplattformer på havbunnen kunne være relativt effektiv. Og det er ikke bare internett-trafikken som kunne være truet, men også energi-transportens infrastruktur. Dessuten militær kommunikasjon og sensor-nettverk, som ovenfor nevnt i Nord-Norge.

Bedrifter ble således oppfordret til å beskytte seg selv, idet slike angrep kunne framsettes som et «tit-for-tat-angrep» tilknyttet innførte sanksjoner mot russerne, hvilket Kreml ikke uventet straks, skarpt avviste. Imidlertid berodde tanken om at manglende mulighet for hurtig utveksling av informasjon vil kunne lamme det vestlige forsvaret. Det var oppfattet som at både russerne og andre er relativt godt informert om verdens informasjonskablers beliggenhet.

 

Russisk atomubåt

Russernes formidable atomdrevne ubåter, som uten problemer kan være på tokt uten bunkring i månedsvis om gangen, skal rimeligvis ha plausible forsvarsmessige oppgaver. Kartlegging av verdens undervannskabler for straks å kutte sambandstjenesten ved tilspissing av en situasjon må ansees som årevis relevant oppgave for den russiske marinen, sågar kan en sådan aksjon allerede være forberedt.

De finnes mange alternativer for å utføre sabotasje mot kommunikasjons-kablene. Eksempelvis at et handelsskip eller fiskebåt slipper anker ved en tidligere kartlagt kabel der det er grunt og firer ned et sprenglegeme. Eventuelt at sjøgående droner slippes fra ubåter og plasserer miner på kablene eller i nærheten, hvilket kan skje på alle dybder. Deretter kan detonernering skje eksternt på ethvert tilpasset tidspunkt. Det er godt med muligheter for angripere og terrorister som har fantasi og tilgang til relevant utstyr til å ramme mer enn 450 undersjøiske internettkabler for å forstyrre noe av verdens kommunikasjon ettersom beskyttelsen er relativt lav eller ubetydelig.

 

Sjøkabler mellom Europa og USA

Sjøkabler i Atlanterhavet

Etterretningstjenesten i flere land har rettet oppmerksomheten mot et potensielt russisk angrep mot infrastrukturen spesielt omfattet sjøkabler som forbinder Europa med USA. Dette ettersom det har blitt observert russiske båter som angivelig har drevet på med marineforskning i nærheten av både Irland og Norge, hvor det går flere sjøkabler på havbunnen til USA. Det ble dessuten i 2014 gjort tilsvarende observasjon utenfor Portugal i et område det visstnok går ett titalls slike kabler.

Under en konflikt har kommunikasjonsmidlene alltid vært blant fiendens prioriterte mål. Under andre verdenskrig var det telegraflinjene som var i fokus, men nå finnes det store mengder av linjer så sårbarheten er ikke like stor som den var tilbake under verdenskrigene, men uansett er eventuelt kapping av linjer å regne som en krigshandling. Russerne måtte i tilfelle igangsette en stor militær operasjon for å lamme forbindelsen over Atlanterhavet. Plassering av linjene på kart er bevisst unøyaktig.

 

Anvendelse av Internett

Verdens Internett-brukere

Det er beregnet at 97 % av global kommunikasjon overføres med undersjøiske kabler.  Transaksjoner via internett benyttes imidlertid hovedsakelig av sivilbefolkningen til fornøyelser, sosiale media, filmer og spill. Dette selv om det dog av og til sendes nyttige og unyttige meldinger fram og tilbake mellom firma og disses administrasjon, men mindre andel av dette til oversjøiske forbindelser.

Videre benyttes internett økende til salg fra både privatpersoner og firma, herunder mest til vanlige forbrukere. Likevel benyttes internett i stadig større omfang til offentlig administrasjon av sivilbefolkningen, hvilket også begrenses til mest innenlandsk kommunikasjon. I tillegg har bankene også sett internett som ett nyttig redskap for å begrense sin papirmølle, men fortsatt gjelder dette gjerne også innenlands kommunikasjon og ikke over oversjøisk. Den oversjøiske kommunikasjon bankene imellom er imidlertid viktig og kan påføre store konsekvenser og tap dersom denne muligheten for kommunikasjon blir brutt.

 

Satellittkommunikasjon

Kommunikasjonssatelitt

Den i forhold til den sivile benyttelse av internett, enormt begrensede militære kommunikasjon og forbindelse eksempelvis regjeringer imellom, har andre alternativ og kan håndtere denne kommunikasjon via satellitt. Alt dette er nok i et tenkt tilfelle også russerne kjent med, samt andre mulige kamphaner, slik at undersjøiske kabler ikke blir et primært, strategisk hovedmål for noen land i kamp med andre.

Forstyrrelser av oversjøiske kabler blir derfor mest et rent terrormål. Dessuten for eventuelt å presentere egen maktposisjon, samt å irritere motstanderens sivilbefolkning. Uansett vil et angrep på kablene mellom kontinentene betraktes av de som rammes som en krigshandling med dertil reaksjon. Dette selv om det ikke har noen reell militær påvirkning av den rammede.

 

 

Featured image: Sabotasje mot oljerør på havbunnen – illustrasjon

31/03/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!